Actueel

We voeden Brabantse beslissers met adviezen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis én de Brabantse praktijk en beleid.

  • Soort publicatie

De provincie Noord-Brabant verlengt de subsidieregeling Vouchers Agrarische Bouwpercelen Noord-Brabant (VAB), ook wel Vouchers VABIMPULS geheten. Met de voortzetting van de subsidieregeling kunnen vanaf 5 augustus 2024 agrarische ondernemers een voucher aanvragen en daarmee een beroep doen op onafhankelijke deskundigen van VABIMPULS.
Verandering van koers is nodig voor een duurzame samenleving, economie en leefomgeving. Maar in de uitvoering schuilt de echte kracht die verandering waarmaakt. Want juist daar wordt koersverandering zichtbaar. In haar column zoomt Ivka in op het DNA van Brabant en de potentie om dóór en met partners, die in staat zijn om gewenste ontwikkelingen in gang te zetten, verandering mee vorm te geven.
Een goede gezondheid is voor veel jongeren geen vanzelfsprekendheid! De Young Professionals Brabant (YPB) zetten daarom het thema ‘Een gezond Brabant’ vanuit een jongerenperspectief op de kaart. Door urgentie weer te geven, de achtergrond van de problematiek te duiden en de provincie aan te sporen om in hun gezondheidsbeleid werk te maken van een leefbare toekomst.
Deze week spraken we Berend de Vries over zijn ambitie als voorzitter bij de Provinciale Raad voor de Leefomgeving, maar vooral ook over de kern van het advies over het Brabants Programma Landelijk Gebied dat hij deze week overhandigde aan gedeputeerde Hagar Roijackers ‘Een stevige koers voor het landelijk gebied.’
Eigenlijk zou hij op 1 januari 2023 met pensioen gaan. Maar VABIMPULS ( ondergebracht bij BrabantAdvies) kon Sjors Willems nog niet missen. En ook zelf wilde hij nog diverse zaken afronden. Dus bleef hij ruim een jaar langer. Maar op onlangs was het toch echt ‘pc uit en de deur voorgoed dicht’. “Dat buitengebied? Dat blijf ik koesteren.”
Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss, is de nieuwe voorzitter van SER Brabant. We spraken haar over de rol van SER Brabant als een van de adviesraden van BrabantAdvies. Aan de hand van vier thema’s laat ze haar licht schijnen op de toekomst van de Brabantse economie, de samenhang van dat thema met de andere cruciale maatschappelijke ontwikkelingen en haar eigen rol daarbinnen.
BrabantAdvies werkt aan een advies over natuurinclusieve landbouw. Om tegemoet te komen aan de wens van geïnterviewden voor een dialoogsessie en om dieper in te gaan op een aantal specifieke vragen, organiseerden we op 28 februari een stakeholdersessie. Samen met gedeputeerde Marc Oudenhoven, agrarische ondernemers, gemeenten, de WUR (Wageningen University & Research) en andere belanghebbenden werd er gediscussieerd over de kansen en obstakels voor de overgang naar natuurinclusieve landbouw.
In de ‘paarse’ kamer ging het tijdens Brabant Ontmoet over effectief samenwerken. Want dat is toch de kracht van Brabant? Aan de Brabantse Keukentafel, de plek waar problemen kunnen worden opgelost, voert Brabant Ontmoet het gesprek met vertegenwoordigers van provincie (PS en GS) en gemeente (burgemeester en raadslid) over de uitdagingen van samenwerking nu en hoe dit in de toekomst zou kunnen verbeteren. Ook Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies was erbij.
Een vuistdik rapport over zoönosen lag er al onder de titel ‘Zoönosen in het Vizier’, maar voor Brabant was het toch zaak hier ook een concrete actieagenda aan te koppelen. Zoönosen – infectieziekten die uitwisselen tussen dier en mens – stonden daarom op 25 oktober 2023 centraal in het Brabantse provinciehuis.
In het nieuwe Bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant’, spreekt het nieuwe college haar ambities uit ten aanzien van de maatschappelijke opgaven waar Brabant voor staat. In haar column zoomt Ivka Orbon in op het belang van het zetten van geloofwaardige, betekenisvolle stappen op korte termijn die bijdragen aan het langetermijnperspectief.
Op 15 november 2023 organiseerde BrabantAdvies een interactieve dialoogsessie bij Cosun Protein in Dinteloord. Samen met de landelijke SER-voorzitter Kim Putters, gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen, jongeren, onderwijs en wetenschap, bedrijven, de BOM en REWIN, telers en andere agrarisch ondernemers wisselde SER Brabant intensief uit over innovaties voor de toekomstige maatschappelijke uitdagingen, waaronder de eiwittransitie.
Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies leidde op 26 oktober 2023 een van de workshops op de bijeenkomst VABIMPULS: ‘Beweging vanuit vertrouwen. Toekomst op het boerenerf. ‘ Samen met zo’n 15-tal deelnemers startte ze het gesprek over ‘de volgende stap’. Hoe bouwen we verder op vijf jaar VABIMPULS? Sinds de start van VABIMPULS is de politieke aandacht voor het buitengebied veel intensiever geworden, maar constateren we desondanks stilstand. Wat is nodig om de beweging op gang te houden en wat betekent dit voor een aanpak zoals VABIMPULS?
Gisteren kreeg Pieter van Geel, voorzitter voor de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL), de Provinciepenning en daarmee het Ereburgerschap van Brabant uitgereikt door de commissaris van de Koning Ina Adema. Pieter kreeg de hoogste provinciale onderscheiding voor zijn inzet voor het openbaar bestuur en de Brabantse samenleving. De uitreiking vond plaats tijdens het officiële afscheid van Pieter als voorzitter van de PRL. Want na acht jaar voorzitterschap zal per 1 januari 2024 een nieuwe voorzitter het stokje overnemen.
Twee zware infectieziekte-uitbraken (Q-koorts en Covid-19: beiden zoönosen) hebben Brabant zwaarder getroffen dan welke andere provincie. Een eerste keer kan nog pech zijn, maar bij een tweede keer ga je toch denken ‘spelen er geen bijzondere zaken in de provincie?’. Eén ding is zeker: er wonen in Brabant meer mensen en dieren per km2 dan in de drukst bevolkte provincie van China.
De provincie Noord-Brabant en het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen organiseren een bijeenkomst over het thema zoönosen. Wat speelt er in Brabant en wat staat ons te doen als het om zoönoserisico’s gaat? Want juist de provincie Noord-Brabant met haar hoge mens-dierdichtheid is een kwetsbaar risicogebied. Door uit te wisselen, te brainstormen en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van samenwerking, werken deskundigen en betrokken partijen op 25 oktober samen toe naar een Brabantse Actieagenda Zoönosen.
Onduidelijkheid en gebrek aan vertrouwen en perspectief leidt tot stilstand. Dat geldt net zozeer voor stoppende boeren in het buitengebied als voor jongeren die juist aan hun toekomst willen bouwen. In haar column zoomt Ivka Orbon in op het belang van Perspectief als we veranderingen willen realiseren.
Op de Dag van de Gezondheid riep Sacha Ausems, voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid, op om gezamenlijk in actie te komen: ‘Om kokend water te krijgen, heb je heel veel bewegende moleculen nodig’. Met invulkaarten die letterlijk aan een rode draad op het kennisplein hingen haalde de PRG ideeën en inzichten op om het water ook daadwerkelijk aan de kook te krijgen.
Onlangs nam Wim van der Meeren, voormalig bestuursvoorzitter CZ, afscheid als voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid. Hij droeg hij het voorzittersstokje over aan Sacha Ausems, burgemeester van Waalwijk. Wat is hun drijfveer om de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) te leiden? En wat staat ons in Brabant te doen als het om gezondheid gaat? Je leest het in een duo-interview dat langs de Raad van Europa, de rol van de provincie en de invloed van bestaanszekerheid op onze gezondheid voerde.
Brabant heeft behoefte aan woningbouw, maar ook aan natuurontwikkeling, een gezonde economie, ruimte voor landbouw en energieopwekking. Tegelijk kan Brabant niet zonder een weerbaar en robuust watersysteen dat om kan gaan met wateroverlast én droogte. Deze combinatie brengt uitdagingen en dilemma’s met zich mee, maar landschapsarchitecten als Marianne Verhoeven en José Vorstermans kunnen deze elementen met een ontwerpende aanpak bij elkaar brengen.
Op de website van het Verbond van Verzekeraars staat een interactieve kaart van Nederland, met daarop de grootste gevallen van particuliere weerschade tussen 2007 en 2021. Brabant ‘scoort’ het hoogste van het land, met in totaal 921 miljoen euro aan verzekerde schade als gevolg van storm, hagel, neerslag, overstroming, bliksem en vorst. Geen wonder dat de verzekeraars de laatste jaren in kaart brengen wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor hun verzekeringsproducten en hun klanten.
Voor Meierijstad is de klimaatonderlegger een essentieel onderdeel voor de toekomstvisie van de gemeente. de kaart hangt zelfs levensgroot in de gangen van het gemeentehuis, zodat iedereen zich bewust kan zijn van de reikwijdte. Wat is het belang van een dergelijke kaart en hoe draagt deze bij aan de gemeentelijke beleidsvorming? Je leest het in een nieuw interview Water en Bodem sturend.
Gedeputeerde Staten hebben Sacha Ausems benoemd tot voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Mevrouw Ausems neemt vanaf 1 april 2023 de taken over van Wim van der Meeren. Sacha Ausems is sinds 2021 burgemeester van Waalwijk. Daarvoor is zij jarenlang werkzaam geweest in diverse sectoren in de gezondheidszorg, maatschappelijke kinderopvang en het bedrijfsleven.
Water en bodem houden zich niet aan de grenzen die mensen in het land hebben getrokken. Steden worden dwars over beekdalen heengebouwd, de industrialisering van de agrarische sector remt biodiversiteit en de wat al te enthousiast doorgevoerde technische oplossingen voor waterafvoer werken verdroging in de hand. Het waren elementen die Martha Bakker ertoe brachten om een samenhangende visie op de inrichting van het landelijk gebied op te schrijven. Hoe kan zo’n herindeling de grote problemen oplossen? We vragen het de hoogleraar landgebruiksplanning zelf.
Als één partij zich bewust is van het belang van water en bodem op ons leven, dan is het wel het waterschap. De urgentie achter het uitgangspunt ‘water en bodem sturend’ in ruimtelijke planvorming hoeft niemand ze dan ook uit te leggen. Tegelijkertijd is dit ook de partij die in het hele samenspel der krachten misschien wel de minste formele bevoegdheden heeft. Hoe hoog is de nood volgens hen in onze provincie? En welke rol zien ze voor zichzelf weggelegd? We gaan in gesprek met drie waterschapsbestuurders.
Brabant heeft behoefte aan woningbouw, maar eveneens aan natuurontwikkeling, een gezonde economie, ruimte voor landbouw en energieopwekking. Tegelijk moeten we de veiligheid van de Brabanders voor ogen houden: wat als het water stijgt, wat als de bodem zakt, wat als…. De uitdagingen en dilemma’s zijn eindeloos; hoe gaat het provinciebestuur ermee om? We spreken gedeputeerde Erik Ronnes (CDA, Ruimte en Wonen) over het uitgangspunt om water en bodem sturender te maken.
De provincie Noord-Brabant en BrabantAdvies nodigen je namens het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen van harte uit om samen met andere professionals aan de slag te gaan met het thema zoönosen. Uitgaande van het rapport 'Zoönosen in het vizier' verkennen we wat er speelt in Brabant en wat ons te doen staat als het om zoönoserisico’s gaat, aanvullend aan de landelijke aanpak. Samen werken we toe naar een Brabantse Actieagenda Zoönosen.
Onlangs nam Sjors Willems, beleidsadviseur en secretaris van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving afscheid. Samen met hem blikken we terug op een bijzondere loopbaan en een mooi Brabant. Een nieuw begin dient zich ondertussen aan. En dus meer tijd om volop te genieten van dat mooie Brabant (en Gelderland). Wandelend, een buizerd spottend, en de vele grauwe ganzen zien grazen in de wei. Maar werken aan een mooi Brabant, het kriebelt nog steeds. Daarom blijft Sjors ook in 2023 nog verbonden aan BrabantAdvies via het project VABIMPULS.
Op 2 december jl overhandigden de Young Professionals Brabant van BrabantAdvies de Stoel van de Toekomst en het Manifest ‘Geef ruimte aan jongeren!’ aan Statenleden. Met als opwarmer de spoken word van Tessa Gabriëls ‘In het Brabantse Zand’. Belangrijkste oproep: Betrek jongeren actief bij het maken van de beslissingen van vandaag. Laat ze meedenken over de uitdagingen waar we in Brabant voor staan. Jongeren zitten vol met innovatieve oplossingen. Maak daar gebruik van. De Stoel van de Toekomst is te bekijken in de centrale hal van het Provinciehuis en herinnert ambtenaren, beleidsmakers en bestuurders daarmee aan het actief samenwerken met jongeren.
“Bodem en water is een fantastisch uitgangspunt, maar het mag niet zo zijn dat we zeggen: bodem en water is leidend, tenzij het lastig is.”, zegt Floris Alkemade, raadslid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving en side-kick tijdens onze designsessie De Stem van Water die in de Dutch Design Week plaatsvond. Water is niet uit ons leven weg te denken. Het is de bron van ons natuurlijk systeem. Maar bij het belang van water staan we nauwelijks stil. We ervaren de aanwezigheid van voldoende water als een vanzelfsprekendheid. Maar het tij lijkt te keren. Lange periodes van droogte en steeds fellere buien maken ons bewust van de kostbare aanwezigheid en de potentiele dreiging ervan.
Hoewel de luchtkwaliteit in Brabant de afgelopen jaren is verbeterd, veroorzaakt luchtverontreiniging nog steeds gezondheidsschade: Brabanders verliezen gemiddeld één levensjaar door vervuilde lucht. Ook hoort de Brabantse bodem bij de top van de meest chemisch verontreinigde bodems van Nederland, heeft één op de vier Brabanders last van ernstige geluidshinder en wordt één op de tien Brabanders ernstig gehinderd door geur.
Gezondheid Brabanders in gevaar door luchtvervuiling: ‘Niemand woont op een plek met gezonde lucht’. Zo kopte een artikel in BN De Stem begin deze zomer. Het artikel belichtte het onderzoek dat de Brabantse GGD’en uitvoerden naar de luchtkwaliteit en de impact die het heeft op de inwoners van Brabant. Over dit onderzoek organiseerden de drie Brabantse GGD’en onlangs een webinar waar ook Myrtille Verhagen, beleidsadviseur bij BrabantAdvies en tevens secretaris van de Provinciale Raad Gezondheid sprak.
‘We leven in een transformatiemaatschappij. Alles is met elkaar verbonden en loopt in elkaar over. Dat maakt dat de maatschappelijke problemen waar we voor staan zo complex zijn. Je hebt dan ook iedereen nodig om problemen op te lossen. ‘Vanuit die gedachte onderzocht masterstudent Industrial Design aan TU/e Niek van den Berk hoe design thinking kan helpen zoönoserisico’s beter af te wegen in de transitie van de landbouw.
Vrijdag 1 juli brachten Tristan Every, voorzitter van SER Aruba, en Gerard Richardson, secretaris van SER Sint Maarten, een bezoek aan BrabantAdvies. In het kader van de onderlinge contacten werd gesproken over diverse sociaaleconomische thema’s. Onderwerpen die spelen op Aruba en Sint Maarten zijn de herziening van het belastingstelsel en aanpassing van het minimumloon. Daarnaast werd gesproken over diversificatie van de economie; hoe kunnen, naast de alom vertegenwoordigde toeristische sector, andere pijlers worden versterkt zoals innovatieve bedrijvigheid en ICT?
‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.
De overheid moet inzetten op natuur overal en voor iedereen. Naast de natuurgebieden, ook in onze steden, op bedrijventerreinen en op het platteland. Om hiermee de kansen en voordelen van natuur zoals voor onze gezondheid te benutten. Willen we natuur in Brabant duurzaam borgen, dan is bewustwording en betrokkenheid van inwoners en ondernemers essentieel: een stevigere verbinding dus van natuur in hart en hoofd van Brabanders! Dat is een van de kernboodschappen van de provincie Noord-Brabant in lijn met ons advies ‘Van voordeur tot en met Natura2000’. Hierin zien wij natuur als vanzelfsprekend onderdeel van een toekomstbestendig Brabant. Veel van ons advies zien we nu terug in het beleidskader Natuur.
Zie jij de jonge boer als ondernemer van de toekomst? Gerben Boom (voorzitter BAJK) en Marius Zuurbier (voorzitter Young Professionals Brabant) doen in deze vlog een beroep aan beleidsmakers en bestuurders in Brabant! Hun oproep is krachtig en urgent: geef die jonge boer ruimte - letterlijk en figuurlijk - en zet ze als volwaardig gesprekspartner aan tafel om de ‘revolutie’ in het buitengebied, die zich komend decennium voltrekt, in goede banen te leiden.
De opkomst van dataplatforms is volop gaande, en gaat bijzonder snel. Denk aan de enorme groei van Amazon en Google. Of, dichter bij huis, aan bol.com, dat nog niet zo lang geleden begon als online boekhandel, en inmiddels, veranderd tot platform, ‘de winkel van ons allemaal’ is geworden. Waar dataplatforms nieuwe mogelijkheden bieden voor consumenten, ondernemers en overheden, kunnen ze zich ook ontpoppen tot sloopkogels die keuzevrijheid afbreken, tweedeling verharden en innovatie afremmen. Daarom pleiten Karin van Steensel, beleidsadviseur bij BrabantAdvies en Maurits Kreijveld, onderzoeker en strategisch adviseur voor minder naïviteit en alertheid ten aanzien van de platformdynamiek. Én voor overheden die open data bevorderen.
BrabantAdvies verwelkomt en begeleidt twee stagiairs: Niek van den Berk, masterstudent Industrial Design en Jelle Scheepers, student Bestuurskunde. Niek focust zich met zijn researchproject op de risico’s van zoönosen binnen de samenleving en zoekt daarbij antwoord op de vraag hoe we zoönosegeletterdheid binnen de samenleving kunnen vergroten. Jelle voert kwalitatief onderzoek uit bij VABIMPULS. Hoe en waarom lukt het sommige agrarische ondernemers wel om de gemaakte plannen met vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties daadwerkelijk te realiseren en anderen niet.
Tijdens ons jubileumsymposium schetste raadslid (PRL) Floris Alkemade de ‘revolutie’ die zich komend decennium in het buitengebied voltrekt. Ingrijpende veranderingen die nodig zijn voor duurzame voedselproductie, voedselzekerheid, natuurbeheer, biodiversiteit, groene energie, klimaatmaatregelen, waterkwaliteit en woningbouw. Om dit in goede banen te leiden, is de boer de ‘change-agent’ die we hiervoor nodig hebben. Jonge boeren beseffen dit. De drive om zich aan te passen en door te ontwikkelen is groot. Geef die jonge boer daarom ruimte - letterlijk en figuurlijk - en zet ze als volwaardig gesprekspartner aan tafel. Laat ze meedenken over hun toekomst. Geef ruimte aan hun stem, hun ondernemerschap en hun lef om te experimenteren.
Automotive Campus: ooit de allereerste testlocatie van DAF-auto’s in de vorige eeuw. Nu de locatie waar hoogtechnologie in de automotive tot ontwikkeling komt, legt Lex Boon, managing director Automotive Campus uit tijdens een werkbezoek van onze Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL). De campus biedt startups en jonge bedrijven zoals Lightyear en DENS de ruimte om zich verder te ontwikkelen. ‘De aanwezigheid van de overheid is hierbij onmisbaar. Provincie, gemeente en Rijkswaterstaat, maar ook kennisinstituten als TNO zorgen voor de randvoorwaarden waarin innovatieve ondernemers kunnen floreren.
Jong ondernemerschap is populair. Al enkele jaren stijgt het aantal jongeren dat een eigen bedrijf begint, ook in Brabant. Toch is starten met je eigen onderneming een hele stap, waarbij je de nodige belemmeringen op je pad vindt. Tegen welke obstakels lopen jonge ondernemers aan? En wat is er nodig om jongeren te stimuleren tot ondernemerschap? Daarover ging het tijdens een online bijeenkomst voor jonge ondernemers. Georganiseerd door SER Jongerenplatform (SER JP) in samenwerking met de Young Professionals Brabant en Ondernemerslift.+.
BrabantAdvies bestaat 5 jaar. En dat vieren we. Met deze maand elke week een teamlid in de schijnwerpers. In een korte volgreeks komen onze adviseurs aan het woord. Waar maken zij zich sterk voor? Welk advies of welke samenwerking vinden zij, met de uitdagingen waar Brabant vandaag voor staat, uiterst relevant? Maak kennis met de oproep van Alwin, Myrtille, Ruud, Sjors en Karin.
“Politiek is gebonden aan akkoorden, afspraken en verwachtingen. Dat maakt de onafhankelijke rol van BrabantAdvies zo belangrijk. De vrije blik op ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke vraagstukken die de provincie kan inzetten als richtingaanwijzer om tot beleid te komen.” Dat zegt Floris Alkemade, lid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving tijdens het symposium ‘Schaarse ruimte: grenzen trekken of grenzen verleggen?’ dat op 3 november plaatsvond in de LocHal in Tilburg. Het symposium werd georganiseerd ter ere van het vijfjarig bestaan van BrabantAdvies.
Op 15 juli vond een zeer inspirerende VABIMPULS Event plaats. Opgedane ervaringen van bijna 4 jaar ondersteuning en begeleiding van ruim 650 initiatiefnemers werden tijdens deze bijeenkomst online gedeeld. Hiermee stimuleert VABIMPULS beweging in het landelijk gebied. Als vervolg hierop is er op 21 oktober een programma met verdiepende workshops waarin ontmoeting en uitwisseling letterlijk centraal staan: 'dynamiek op het Brabantse platteland'
De heer Raúl Henriquez (directeur-secretaris) en mevrouw Miloushka Sboui-Racamy (senior adviseur) van de Sociaal-Economische Raad Curaçao brachten op woensdag 21 juli jl. een werkbezoek aan BrabantAdvies. De bijeenkomst stond in het teken van een kennismaking tussen de SER Brabant en SER Curaçao.
Jongeren denken graag mee! Beleid dat over jongeren gaat maak je mét jongeren en niet over jongeren. Logisch toch? Lees daarom wat vanuit het perspectief van de jongeren de lessen zijn die we kunnen trekken uit de coronacrisis. De te maken keuzes en veranderingen hebben immers impact op hun toekomst. De stem van de jongere is hierin niet alleen relevant, de jongeren vragen ook om ruimte om deze veranderingen te helpen versnellen.
Een gesprek met Jan Brands, directeur Cultuurconnectie en Barbara Brouwer, directeur Phoenix Cultuur Meierijstad over de stand van de cultuursector en de investeringen die nodig zijn voor een slagvaardige cultuursector in de samenleving. Want als de coronacrisis iets heeft bewezen, dan is het wel de grote waarde van kunst en cultuur. De sector draagt voor 3,7% bij aan het BNP, meer dan de landbouw. Tegelijkertijd hebben de ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus grote gevolgen voor de cultuursector. Niet alleen financieel, maar veel artiesten, kunstenaars, theatermakers zijn verloren gegaan voor de sector. En dat vraagt om duidelijke investeringen. Van provincies, gemeenten en bedrijven. Lees hier alle aanbevelingen.
Het is nu nog mogelijk om in Brabant te werken aan een zachte overgang en natuurlijke verbindingen tussen de steden, de dorpen en het omringende landschap. Die kans moeten we niet voorbij laten gaan. Martine Sluijs, Stadmaker/Parkmaker, wil een beweging op gang brengen. Om stedelijke gebieden leefbaarder, gezonder, socialer, klimaatbestendiger en biodiverser te maken. ‘In steden zien we initiatieven die de stad klimaatbestendiger en natuurlijk maken. Die beweging kunnen we ondersteunen en laten groeien. Essentieel is daarbij: geen regels en sturing, maar de groepen opzoeken en hun ideeën verbinden. Hou het dichtbij, licht en luchtig. Uiteraard heeft de provincie grote invloed op het ruimtelijk beleid: als er gebouwd wordt, dan is dat het natuurinclusief en moet er ook ruimte zijn voor natuur. Daarbij moet ook geregeld zijn dat die nieuwe natuur onderhouden wordt.’ Lees hier de hele blog.
Brigitte Drees, CEO Pivot Park Oss, over de kansen en sense of urgency die corona heeft opgeleverd om nu echt veranderingen door te voeren. Investeren in de Brabantse pharmasector biedt kansen. Maar er is meer nodig dan medicijnen. ‘Zorg dat de volgende generaties gezond kunnen opgroeien. Naast voeding, beweging en inkomen, is het verbeteren van de luchtkwaliteit minstens even belangrijk. Voor Brabant betekent dat, dat er iets gedaan moet worden aan de veestapel. De provincie heeft een belangrijke rol in de ruimtelijke ordening en het gebruik van de ruimte. Via die weg kan zij zich richten op gezondheid met daarbinnen aandacht voor de tweedeling in de samenleving én de luchtkwaliteit.’ Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
‘We zullen als samenleving iets aan de ernstige gezondheidsachterstanden moeten doen. Armoede en achterstand worden bepaald door de plek waar je geboren wordt. We moeten daarom gezamenlijk investeren in bestaanszekerheid van mensen’, aldus Wim van der Meeren in zijn visie op een herstelaanpak voor Brabant. ‘We hebben als samenleving een collectieve verantwoordelijkheid voor mensen die het niet redden. Het is een kwestie van fatsoen dat je elkaar niet over de rand duwt’. Van der Meeren pleit ook voor ruimtelijke ingrepen. ‘Er is onmiskenbaar een link tussen gezondheid en intensieve veehouderij, daarin heeft de provincie en belangrijke taak’. Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
De druk op de ruimte in Brabant is behoorlijk groot. Van woningbouwopgave, energietransitie, de opkomst van grote distributiecentra tot de opgaven voor een duurzame landbouw. En de druk van verschillende functie neemt steeds meer toe. De komende jaren gaat het erom dat we de ruimtelijke kwaliteit behouden en versterken. Pieter van Geel pleit in deel zeven van onze blogreeks voor een kwalitatieve insteek door met elkaar een goede hoofdstructuur af te spreken. ‘Het gaat om het inpassen van functies in het landschap met behoud van een aantrekkelijk leefklimaat met voldoende biodiversiteit en een prettige beleving.’ Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
Op 24 juni 2021 krijgen de Young Professionals Brabant een nieuwe voorzitter. Na een jaar als raadslid de Young Professionals Brabant te hebben versterkt, pakt Marius Zuurbier nu graag de voorzittershamer van Rob Tips over. Marius typeert zichzelf als iemand die graag grenzen verlegt. Iemand die lef heeft, out of the box durft te denken en die mensen verbindt. De nieuwe rol als voorzitter zit hem dan ook als gegoten.
Betekent de coronacrisis een impuls tot vernieuwing? Ellen Kroese, directeur VNO-NCW Brabant en lid van SER Brabant zoomt in deel zes van onze blogreeks in op de effecten van corona op het bedrijfsleven. ‘De stem van ondernemers mag de komende tijd sterker worden. Een integrale aanpak, werkzekerheid, arbeidsmobiliteit binnen de regio en een goed imago voor Brabant. Met elkaar hebben we grote uitdagingen op het gebied van een inclusieve samenleving met werk en gelijke kansen en een duurzame leefomgeving’. Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
De coronacrisis heeft ons laten zien dat elk bedrijf zich moet klaarmaken voor Industrie 4.0. John Blankendaal, managing director Brainport Industries pleit in deel vijf van onze blogreeks voor het slim organiseren van de productie en voor een transitie naar ondernemerssamenwerking. ‘We moeten in de hele keten de beweging maken die nodig is voor de vierde industriële revolutie’. Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
De coronacrisis heeft ons overvallen en grijpt diep in. Het maakt de urgentie duidelijk om de al lang bestaande arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Prof. dr. Marc van der Meer pleit in deel vier van onze blogreeks voor het toerusten van de toekomstige en de huidige beroepsbevolking. ‘De eerste voorwaarde voor een goed functionerende arbeidsmarkt is uitstekend (beroeps)onderwijs; mensen moeten blijvend toegerust worden.’ Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de vierde blog.
Hoe ziet de postcorona-economie eruit? En hoe moeten werknemers, werkgevers, overheid en onderwijs zich op die nieuwe economie voorbereiden? Prof. dr. Bas ter Weel pleit in deel drie van onze blogreeks ‘Sterker uit de coronacrisis’ voor prikkels én ondersteuning. Waar het allemaal om draait is dat de veranderende economie vraagt om een arbeidsmarkt die kan meebewegen. Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de derde blog.
"De manier waarop we gewend waren dingen te organiseren en te laten werken, is steeds minder vanzelfsprekend.” Luc Boot (Rli) pleit in deel twee van onze blogreeks ‘Sterker uit de coronacrisis’ voor een bredere blik op mobiliteit en bereikbaarheid. Door bij brede welvaart te beginnen, kom je tot andere beleidskeuzes dan wanneer het faciliteren van verplaatsingen het uitgangspunt is. Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de tweede blog.
"De retail en horeca verkeren in zwaar weer en de voortekenen zijn somber. Dat heeft zijn weerslag op steden en grotere kernen: er wordt een grote toename van de leegstand voorspeld. Nu is het moment om échte keuzes voor transformatie te maken.” Dr. Cees-Jan Pen legt het vergrootglas op de retail. In samenwerking met ArbeidsmarktInZicht.nl halen we de blik op van buiten. Negen experts – uit Brabant en breder - geven hun visie op de ontwikkelingen in coronatijd en bijbehorende herstelaanpak. Lees hier de eerste blog.
De Young Professionals Brabant (YPB) hebben een eigen perspectief ontwikkeld op het thema verstedelijking. Hoe kijken jongeren wereldwijd én in Brabant aan tegen verstedelijking? Welke kansen en bedreigingen brengt dit met zich mee en wat betekent dat voor de ontwikkelingen in Brabant? Want ook in Brabant is de trend van verstedelijking al decennialang duidelijk en is het belangrijk om antwoord te geven op de vraag hoe we ruimtelijke ontwikkelingen in Brabant toekomstbestendig kunnen vormgeven.
Sinds een tiental jaren groeit het belang van het regionale schaalniveau bij de vorming en uitvoering van arbeidsmarktbeleid. Er is gebouwd aan regionale netwerksamenwerking, waarbij geen precieze blauwdruk is aangereikt over hoe die samenwerking eruit moet zien. Er is ruimte voor de couleur regionale. Maar hoe hebben de verschillende netwerken zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?
‘Een gezond Brabant voor iedereen’ gaat alleen lukken met voldoende oog voor bestaanszekerheid en de fysieke leefomgeving. Dit was één van de conclusies van de succesvolle online meet up: Aan de slag met gezondheid. Tijdens de meet up gingen Brabantse bestuurders en professionals aan de hand van prikkelende stellingnames van twee toonaangevende sprekers, Albert Jan Kruiter en Pieter van Geel met elkaar in gesprek. Centraal stond de koers voor een brede gezondheidsaanpak in Brabant.
Veel beleid gaat over de toekomst van jongeren. Ik vind het vanzelfsprekend dat jongeren daarover meepraten en -denken. Als Young Professionals Brabant (YPB) leggen we verbindingen tussen jongeren en beleidsmakers en werken we samen aan thema’s die voor Brabant belangrijk zijn. Want met de inbreng van jongeren en jong professionals is het beleid beter afgestemd op de toekomst. Lees hier de volledige blog.
Nu de uitbreiding van logistiek ook de komende jaren in Brabant aan de orde is, zijn scherpere voorwaarden voor werklocaties noodzakelijk.  Voorkomen moet worden dat door wildgroei Brabant de rafelrand van de Randstad wordt. Ook is actie nodig om Brabantse bedrijventerreinen te laten aansluiten op de snelle en noodzakelijke veranderingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat en digitalisering.
Het nieuwe Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Kiezen voor Kwaliteit’ was aanleiding voor een korte reflectie van BrabantAdvies. BrabantAdvies heeft waardering voor het Bestuursakkoord: de cruciale opgaven zijn benoemd, de inzet op 2030 biedt een langetermijnperspectief, en er is sprake van continuïteit ten opzichte van de vorige bestuursperiode met nieuwe accenten.
Om te slagen in de doelstellingen van de provinciale Energie-agenda dient de provincie Noord-Brabant haar extra speelruimte te benutten. Dat blijkt uit het briefadvies ‘Energietransitie: Positionering en rollen van de provincie Noord-Brabant’ van BrabantAdvies.
Wanneer het gaat over Eindhoven Airport, gaat het bijna automatisch en in dezelfde moeite over groei. In het jaarverslag van het vliegveld valt te lezen dat “een verdere groei van Eindhoven Airport nodig zal zijn, om de ambities van de regio waar te maken” (Eindhoven Airport, 2018). De vraag is echter of groei in het aantal vluchten wel het uitgangspunt moet zijn in een wereld waarin het twee voor twaalf is met het oog op klimaatverandering.
Gezondheid is van veel meer afhankelijk dan alleen goede zorg. Luchtkwaliteit en sociale klasse zijn bijvoorbeeld ook van invloed op hoe gezond we zijn. Een overheid die gezonde mensen wil, dient dus integraal te werken. Er is een gamechange nodig, volgens Leendert van Bree. Hij sprak tijdens het minisymposium ter gelegenheid van het afscheid van voorzitter Frank Petter van de Provinciale Raad Gezondheid.
’s-Hertogenbosch, 12 december 2018 – Gedeputeerde Staten hebben de heer Wim van der Meeren benoemd tot voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) en lid van het College van Overleg BrabantAdvies. De heer Van der Meeren neemt vanaf 1 januari 2019 de taken over van de heer Petter.
#OneHealth: Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen speelde met succes de ‘One Health Game’ Op 2 november 2018 speelden 30 professionals uit de humane en veterinaire gezondheidszorg de ‘One Health Game’, welke werd georganiseerd door het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen. Deze term staat voor ‘gezondheid van mens, dier en omgeving’.
Provincie Noord-Brabant heeft samen met de regio een plan voor de N279 Veghel-Asten opgesteld. De aanpassing moet leiden tot een veiliger en vloeiender afwikkeling van het verkeer op deze weg en tot een verbetering van de leefbaarheid. BrabantAdvies adviseert bij deze plannen om expliciet duidelijk te zijn over de koers
Na signalen uit de samenleving over de groeiende problematiek rond arbeidsmigranten zijn op 26 maart 2018 Statenvragen gesteld. De daarop ingediende motie M61a ‘Bestuursopdracht arbeidsmigratie’ is op 20 april 2018 breed door de Staten aangenomen.