Actueel

We voeden Brabantse beslissers met adviezen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis én de Brabantse praktijk en beleid.

Op 15 juli vond een zeer inspirerende VABIMPULS Event plaats. Opgedane ervaringen van bijna 4 jaar ondersteuning en begeleiding van ruim 650 initiatiefnemers werden tijdens deze bijeenkomst online gedeeld. Hiermee stimuleert VABIMPULS beweging in het landelijk gebied. Als vervolg hierop is er op 21 oktober een programma met verdiepende workshops waarin ontmoeting en uitwisseling letterlijk centraal staan: 'dynamiek op het Brabantse platteland'
De heer Raúl Henriquez (directeur-secretaris) en mevrouw Miloushka Sboui-Racamy (senior adviseur) van de Sociaal-Economische Raad Curaçao brachten op woensdag 21 juli jl. een werkbezoek aan BrabantAdvies. De bijeenkomst stond in het teken van een kennismaking tussen de SER Brabant en SER Curaçao.
Een gesprek met Jan Brands, directeur Cultuurconnectie en Barbara Brouwer, directeur Phoenix Cultuur Meierijstad over de stand van de cultuursector en de investeringen die nodig zijn voor een slagvaardige cultuursector in de samenleving. Want als de coronacrisis iets heeft bewezen, dan is het wel de grote waarde van kunst en cultuur. De sector draagt voor 3,7% bij aan het BNP, meer dan de landbouw. Tegelijkertijd hebben de ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus grote gevolgen voor de cultuursector. Niet alleen financieel, maar veel artiesten, kunstenaars, theatermakers zijn verloren gegaan voor de sector. En dat vraagt om duidelijke investeringen. Van provincies, gemeenten en bedrijven. Lees hier alle aanbevelingen.
Het is nu nog mogelijk om in Brabant te werken aan een zachte overgang en natuurlijke verbindingen tussen de steden, de dorpen en het omringende landschap. Die kans moeten we niet voorbij laten gaan. Martine Sluijs, Stadmaker/Parkmaker, wil een beweging op gang brengen. Om stedelijke gebieden leefbaarder, gezonder, socialer, klimaatbestendiger en biodiverser te maken. ‘In steden zien we initiatieven die de stad klimaatbestendiger en natuurlijk maken. Die beweging kunnen we ondersteunen en laten groeien. Essentieel is daarbij: geen regels en sturing, maar de groepen opzoeken en hun ideeën verbinden. Hou het dichtbij, licht en luchtig. Uiteraard heeft de provincie grote invloed op het ruimtelijk beleid: als er gebouwd wordt, dan is dat het natuurinclusief en moet er ook ruimte zijn voor natuur. Daarbij moet ook geregeld zijn dat die nieuwe natuur onderhouden wordt.’ Lees hier de hele blog.
Brigitte Drees, CEO Pivot Park Oss, over de kansen en sense of urgency die corona heeft opgeleverd om nu echt veranderingen door te voeren. Investeren in de Brabantse pharmasector biedt kansen. Maar er is meer nodig dan medicijnen. ‘Zorg dat de volgende generaties gezond kunnen opgroeien. Naast voeding, beweging en inkomen, is het verbeteren van de luchtkwaliteit minstens even belangrijk. Voor Brabant betekent dat, dat er iets gedaan moet worden aan de veestapel. De provincie heeft een belangrijke rol in de ruimtelijke ordening en het gebruik van de ruimte. Via die weg kan zij zich richten op gezondheid met daarbinnen aandacht voor de tweedeling in de samenleving én de luchtkwaliteit.’ Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
‘We zullen als samenleving iets aan de ernstige gezondheidsachterstanden moeten doen. Armoede en achterstand worden bepaald door de plek waar je geboren wordt. We moeten daarom gezamenlijk investeren in bestaanszekerheid van mensen’, aldus Wim van der Meeren in zijn visie op een herstelaanpak voor Brabant. ‘We hebben als samenleving een collectieve verantwoordelijkheid voor mensen die het niet redden. Het is een kwestie van fatsoen dat je elkaar niet over de rand duwt’. Van der Meeren pleit ook voor ruimtelijke ingrepen. ‘Er is onmiskenbaar een link tussen gezondheid en intensieve veehouderij, daarin heeft de provincie en belangrijke taak’. Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
De druk op de ruimte in Brabant is behoorlijk groot. Van woningbouwopgave, energietransitie, de opkomst van grote distributiecentra tot de opgaven voor een duurzame landbouw. En de druk van verschillende functie neemt steeds meer toe. De komende jaren gaat het erom dat we de ruimtelijke kwaliteit behouden en versterken. Pieter van Geel pleit in deel zeven van onze blogreeks voor een kwalitatieve insteek door met elkaar een goede hoofdstructuur af te spreken. ‘Het gaat om het inpassen van functies in het landschap met behoud van een aantrekkelijk leefklimaat met voldoende biodiversiteit en een prettige beleving.’ Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
Op 24 juni 2021 krijgen de Young Professionals Brabant een nieuwe voorzitter. Na een jaar als raadslid de Young Professionals Brabant te hebben versterkt, pakt Marius Zuurbier nu graag de voorzittershamer van Rob Tips over. Marius typeert zichzelf als iemand die graag grenzen verlegt. Iemand die lef heeft, out of the box durft te denken en die mensen verbindt. De nieuwe rol als voorzitter zit hem dan ook als gegoten.
Betekent de coronacrisis een impuls tot vernieuwing? Ellen Kroese, directeur VNO-NCW Brabant en lid van SER Brabant zoomt in deel zes van onze blogreeks in op de effecten van corona op het bedrijfsleven. ‘De stem van ondernemers mag de komende tijd sterker worden. Een integrale aanpak, werkzekerheid, arbeidsmobiliteit binnen de regio en een goed imago voor Brabant. Met elkaar hebben we grote uitdagingen op het gebied van een inclusieve samenleving met werk en gelijke kansen en een duurzame leefomgeving’. Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
De coronacrisis heeft ons laten zien dat elk bedrijf zich moet klaarmaken voor Industrie 4.0. John Blankendaal, managing director Brainport Industries pleit in deel vijf van onze blogreeks voor het slim organiseren van de productie en voor een transitie naar ondernemerssamenwerking. ‘We moeten in de hele keten de beweging maken die nodig is voor de vierde industriële revolutie’. Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
De coronacrisis heeft ons overvallen en grijpt diep in. Het maakt de urgentie duidelijk om de al lang bestaande arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Prof. dr. Marc van der Meer pleit in deel vier van onze blogreeks voor het toerusten van de toekomstige en de huidige beroepsbevolking. ‘De eerste voorwaarde voor een goed functionerende arbeidsmarkt is uitstekend (beroeps)onderwijs; mensen moeten blijvend toegerust worden.’ Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de vierde blog.
Hoe ziet de postcorona-economie eruit? En hoe moeten werknemers, werkgevers, overheid en onderwijs zich op die nieuwe economie voorbereiden? Prof. dr. Bas ter Weel pleit in deel drie van onze blogreeks ‘Sterker uit de coronacrisis’ voor prikkels én ondersteuning. Waar het allemaal om draait is dat de veranderende economie vraagt om een arbeidsmarkt die kan meebewegen. Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de derde blog.