Actueel

We voeden Brabantse beslissers met adviezen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis én de Brabantse praktijk en beleid.

Brigitte Drees, CEO Pivot Park Oss, over de kansen en sense of urgency die corona heeft opgeleverd om nu echt veranderingen door te voeren. Investeren in de Brabantse pharmasector biedt kansen. Maar er is meer nodig dan medicijnen. ‘Zorg dat de volgende generaties gezond kunnen opgroeien. Naast voeding, beweging en inkomen, is het verbeteren van de luchtkwaliteit minstens even belangrijk. Voor Brabant betekent dat, dat er iets gedaan moet worden aan de veestapel. De provincie heeft een belangrijke rol in de ruimtelijke ordening en het gebruik van de ruimte. Via die weg kan zij zich richten op gezondheid met daarbinnen aandacht voor de tweedeling in de samenleving én de luchtkwaliteit.’ Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
‘We zullen als samenleving iets aan de ernstige gezondheidsachterstanden moeten doen. Armoede en achterstand worden bepaald door de plek waar je geboren wordt. We moeten daarom gezamenlijk investeren in bestaanszekerheid van mensen’, aldus Wim van der Meeren in zijn visie op een herstelaanpak voor Brabant. ‘We hebben als samenleving een collectieve verantwoordelijkheid voor mensen die het niet redden. Het is een kwestie van fatsoen dat je elkaar niet over de rand duwt’. Van der Meeren pleit ook voor ruimtelijke ingrepen. ‘Er is onmiskenbaar een link tussen gezondheid en intensieve veehouderij, daarin heeft de provincie en belangrijke taak’. Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
De druk op de ruimte in Brabant is behoorlijk groot. Van woningbouwopgave, energietransitie, de opkomst van grote distributiecentra tot de opgaven voor een duurzame landbouw. En de druk van verschillende functie neemt steeds meer toe. De komende jaren gaat het erom dat we de ruimtelijke kwaliteit behouden en versterken. Pieter van Geel pleit in deel zeven van onze blogreeks voor een kwalitatieve insteek door met elkaar een goede hoofdstructuur af te spreken. ‘Het gaat om het inpassen van functies in het landschap met behoud van een aantrekkelijk leefklimaat met voldoende biodiversiteit en een prettige beleving.’ Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
Op 24 juni 2021 krijgen de Young Professionals Brabant een nieuwe voorzitter. Na een jaar als raadslid de Young Professionals Brabant te hebben versterkt, pakt Marius Zuurbier nu graag de voorzittershamer van Rob Tips over. Marius typeert zichzelf als iemand die graag grenzen verlegt. Iemand die lef heeft, out of the box durft te denken en die mensen verbindt. De nieuwe rol als voorzitter zit hem dan ook als gegoten.
Betekent de coronacrisis een impuls tot vernieuwing? Ellen Kroese, directeur VNO-NCW Brabant en lid van SER Brabant zoomt in deel zes van onze blogreeks in op de effecten van corona op het bedrijfsleven. ‘De stem van ondernemers mag de komende tijd sterker worden. Een integrale aanpak, werkzekerheid, arbeidsmobiliteit binnen de regio en een goed imago voor Brabant. Met elkaar hebben we grote uitdagingen op het gebied van een inclusieve samenleving met werk en gelijke kansen en een duurzame leefomgeving’. Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
De coronacrisis heeft ons laten zien dat elk bedrijf zich moet klaarmaken voor Industrie 4.0. John Blankendaal, managing director Brainport Industries pleit in deel vijf van onze blogreeks voor het slim organiseren van de productie en voor een transitie naar ondernemerssamenwerking. ‘We moeten in de hele keten de beweging maken die nodig is voor de vierde industriële revolutie’. Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
De coronacrisis heeft ons overvallen en grijpt diep in. Het maakt de urgentie duidelijk om de al lang bestaande arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Prof. dr. Marc van der Meer pleit in deel vier van onze blogreeks voor het toerusten van de toekomstige en de huidige beroepsbevolking. ‘De eerste voorwaarde voor een goed functionerende arbeidsmarkt is uitstekend (beroeps)onderwijs; mensen moeten blijvend toegerust worden.’ Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de vierde blog.
Hoe ziet de postcorona-economie eruit? En hoe moeten werknemers, werkgevers, overheid en onderwijs zich op die nieuwe economie voorbereiden? Prof. dr. Bas ter Weel pleit in deel drie van onze blogreeks ‘Sterker uit de coronacrisis’ voor prikkels én ondersteuning. Waar het allemaal om draait is dat de veranderende economie vraagt om een arbeidsmarkt die kan meebewegen. Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de derde blog.
"De manier waarop we gewend waren dingen te organiseren en te laten werken, is steeds minder vanzelfsprekend.” Luc Boot (Rli) pleit in deel twee van onze blogreeks ‘Sterker uit de coronacrisis’ voor een bredere blik op mobiliteit en bereikbaarheid. Door bij brede welvaart te beginnen, kom je tot andere beleidskeuzes dan wanneer het faciliteren van verplaatsingen het uitgangspunt is. Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de tweede blog.
"De retail en horeca verkeren in zwaar weer en de voortekenen zijn somber. Dat heeft zijn weerslag op steden en grotere kernen: er wordt een grote toename van de leegstand voorspeld. Nu is het moment om échte keuzes voor transformatie te maken.” Dr. Cees-Jan Pen legt het vergrootglas op de retail. In samenwerking met ArbeidsmarktInZicht.nl halen we de blik op van buiten. Negen experts – uit Brabant en breder - geven hun visie op de ontwikkelingen in coronatijd en bijbehorende herstelaanpak. Lees hier de eerste blog.
De Young Professionals Brabant (YPB) hebben een eigen perspectief ontwikkeld op het thema verstedelijking. Hoe kijken jongeren wereldwijd én in Brabant aan tegen verstedelijking? Welke kansen en bedreigingen brengt dit met zich mee en wat betekent dat voor de ontwikkelingen in Brabant? Want ook in Brabant is de trend van verstedelijking al decennialang duidelijk en is het belangrijk om antwoord te geven op de vraag hoe we ruimtelijke ontwikkelingen in Brabant toekomstbestendig kunnen vormgeven.
Sinds een tiental jaren groeit het belang van het regionale schaalniveau bij de vorming en uitvoering van arbeidsmarktbeleid. Er is gebouwd aan regionale netwerksamenwerking, waarbij geen precieze blauwdruk is aangereikt over hoe die samenwerking eruit moet zien. Er is ruimte voor de couleur regionale. Maar hoe hebben de verschillende netwerken zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?