De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) heeft op verzoek van de provincie Noord-Brabant een advies uitgebracht over het ontwerp provinciaal inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat. In dit bijzondere laagveengebied werken provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer aan herstel en ontwikkeling van hoogwaardige natuur. Een deel van dit gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied. In ons advies geven wij de provincie de volgende met elkaar samenhangende aandachtspunten mee:

  • Basis voor toekomstbestendige gebiedsontwikkeling
  • Stikstofbelasting: extra inzet nodig
  • Breng watersysteem op orde
  • Betrek actuele inzichten omtrent klimaatverandering
  • Combinatie  met vernieuwing landbouw
  • Gezondheid en natuur versterken elkaar
  • Leren van en met elkaar
  • Communicatie en betrokkenheid bewoners en belanghebbenden

Klik hier om het briefadvies te downloaden.