Advies ‘Sector en regio in samenspel’

Advies ‘Sector en regio in samenspel. Naar een betere match van vraag en aanbod op de Brabantse arbeidsmarkt’ ‘ 3 december aangeboden aan gedeputeerde Van Gruijthuijsen: ‘We zijn op zoek naar betrokkenheid van partijen vanuit de inhoud in plaats vanuit het systeem.’

Brabant schreeuwt om personeel. Dit terwijl enige tijd terug nog sprake was van omvangrijke werkloosheid. De vraag is hoe de mismatch op de arbeidsmarkt voorkomen danwel verminderd kan worden. In dit rapport wordt bekeken aan welke knoppen gedraaid kan worden om de mismatch op de Brabantse arbeidsmarkt terug te dringen.

Naast de rol van de provincie voor het voeren van sociaal-economisch beleid en het bevorderen van een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, hebben de vijf arbeidsmarktregio’s en de vier triple-helix organisaties (Brainport, Midpoint, West-Brabant en Agrifood Capital) een grote rol in het terugdringen van de mismatch.

 

Overhandiging advies aan gedeputeerde Van Gruijthuijsen door Ivka Orbon

 

Dé arbeidsmarkt bestaat niet

Uit een retro perspectieve analyse van vier sectoren (zorg en welzijn, bouwnijverheid, financiële dienstverlening en ICT) blijkt dat dé arbeidsmarkt niet bestaat. Per sector zijn er vele spelers die ieder vanuit hun eigen perspectief zich op de arbeidsmarkt begeven: lokaal, regionaal, sectoraal en landelijk. Maatwerk is nodig om vraag en aanbod van arbeid op elkaar af te stemmen.

 

Benutten van de tussenruimte

De provincie heeft op dit terrein geen wettelijke taken. Ze kan haar vrije ruimte benutten door een bijdrage te leveren aan een gelijkwaardig speelveld, omdat de kracht van de partijen nu eenmaal verschilt. Dit vraagt ook om een rol pakken als partner ‘aan tafel’  bij de arbeidsmarktregio’s en een schakelfunctie invullen met de landelijk overheid, de sectoren en bedrijven. Het overleg van PACT Brabant (met daarin de provincie, gemeenten, sociale partners en onderwijsinstellingen)  kan daarbij als cockpit of platform dienen om van elkaar te leren en een strategie te ontwikkelen voor de toekomst.

 

Data beter benutten

De beschikbare data op het gebied van arbeidsmarkt (bv. via Arbeidsmarktinzicht.nl) kunnen beter worden benut door scenario’s op te stellen, afgestemd op de context. Evaluatie van beleid en projecten kunnen daarnaast leereffecten opleveren voor het handelen.

 

Menselijk kapitaal behouden en vergroten

De groeiende kloof tussen laag- en hoogopgeleiden maakt duidelijk dat economisch beleid, arbeidsmarktbeleid en de opgaven in het sociale domein niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het is van belang om de economisch agenda en de ‘Human Capital Agenda’ te herladen, vanuit het perspectief van de maatschappelijke opgaven. Hierbij is ook aandacht nodig  voor het middenniveau van de economie.

 

Selectief inzetten op projecten en interventies

Ten slotte adviseert BrabantAdvies om, ook financieel, selectief in te zetten op projecten en interventies die voldoende samenhang hebben. Ook het stimuleren van innovaties en inzet op digitale vaardigheden zijn relevant voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de provincie haar meerwaarde laten zien zijn bij regionale urgentie op de arbeidsmarkt zoals bij MSD en Philip Morris.

Het advies ‘Sector en regio in samenspel. Naar een betere match van vraag en aanbod op de Brabantse arbeidsmarkt’  vindt u hier.

Over dit advies is ook een opinieartikel verschenen in het Eindhovens Dagblad, klik hier voor het betreffende artikel.

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.