Arbeidsmigratie in Brabant

Na signalen uit de samenleving over de groeiende problematiek rond arbeidsmigranten zijn op 26 maart 2018 Statenvragen gesteld. De daarop ingediende motie M61a ‘Bestuursopdracht arbeidsmigratie’ is op 20 april 2018 breed door de Staten aangenomen. In deze motie hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten gevraagd in samenwerking met BrabantAdvies, de Brabantse gemeenten en Het PON inzichtelijk te maken welke knelpunten er bestaan ten aanzien van arbeidsmigratie en te verkennen wat de gewenste rol is die de provincie dient op te pakken bij dit vraagstuk. Aan BrabantAdvies is gevraagd om advies uit te brengen en daartoe de expertise uit haar raden en netwerk te betrekken. Wij beogen met dit advies een bijdrage te leveren aan het (politieke) debat en aan de besluitvorming in het provinciaal bestuur, zodat zij adequaat kan anticiperen op en acteren bij dat maatschappelijke vraagstuk. Samengevat zijn onze aanbevelingen:

Aanpak gericht op de kortetermijnurgenties

  1. faciliteer als provincie een gerichte regionale multidisciplinaire aanpak;
  2. focus deze aanpak allereerst op de locaties waar de urgentie het grootst is;
  3. werk aan goede huisvesting op maat.

Bevorder integratie, participatie en acceptatie: aandacht voor de mens achter de arbeid

  1. taal als sleutel tot integratie en participatie;
  2. creëer een vraagbaak;
  3. verkrijg inzicht in arbeidsomstandigheden en gezondheid;
  4. werk aan beeldvorming en acceptatie.

Economisch (ruimtelijk) beleid

  1. agendeer dat een goede afweging wordt gemaakt bij werving, vestiging c.q. uitbreiding van bedrijven;
  2. ontwikkel een visie over de toekomst van de arbeidsmarkt in relatie tot grote veranderingen;
  3. Europese en grensoverschrijdende aanpak is nodig.

Klik hier om het advies ‘Arbeidsmigratie in Brabant’ van BrabantAdvies te downloaden.

Contactpersoon: Myrtille Verhagen-Timmers, mverhagen@brabantadvies.com

 

Overige documenten dossier Arbeidsmigratie in Brabant

Het advies van BrabantAdvies maakt onderdeel uit van een dossier voor de beantwoording op de motie M61a ‘Bestuursopdracht arbeidsmigratie’. Dit dossier bestaat uit meerdere documenten. Hieronder kunt u de andere documenten behorende bij het dossier downloaden.

Meer informatie over het dossier kunt u vinden op: www.brabant.nl/arbeidsmigranten

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.