Artikelen door Anita van der Waal

BrabantAdvies zoekt een beleidsadviseur

Ben jij een resultaatgerichte adviseur met oog voor maatschappelijke vernieuwing en interesse in een politiek bestuurlijke omgeving? Weet jij complexe vraagstukken op regionaal schaalniveau te vertalen in  goede strategische vragen én concrete adviezen? Ben jij in staat om hiervoor het gewenste netwerk van partijen binnen en buiten Brabant aan te boren? Als beleidsadviseur werk je […]

Advies Locaties mestbewerking in Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten zijn samen een zorgvuldig proces gestart om te komen tot regionale afspraken over de locaties voor mestbewerking. Dat gebeurt via de procedure van een milieueffectrapportage met als eerste stap een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). BrabantAdvies komt met negen adviespunten over deze aanpak: Bekijk mestbewerking in breder perspectief. Onderzoek […]

Advies ‘Sector en regio in samenspel’

Advies ‘Sector en regio in samenspel. Naar een betere match van vraag en aanbod op de Brabantse arbeidsmarkt’ ‘ 3 december aangeboden aan gedeputeerde Van Gruijthuijsen: ‘We zijn op zoek naar betrokkenheid van partijen vanuit de inhoud in plaats vanuit het systeem.’ Brabant schreeuwt om personeel. Dit terwijl enige tijd terug nog sprake was van […]

Provincie gaat aan de slag met advies ondersteunende maatregelen

De Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij heeft de voortgang en effectiviteit van het gelijknamige provinciale uitvoeringsprogramma tegen het licht gehouden. Daartoe schreef zij een adviesrapport met aanbevelingen voor de komende periode. Gedeputeerde Staten nemen nagenoeg alle aanbevelingen over. BrabantAdvies voerde het secretariaat van de Adviescommissie. Twee leden van de commissie komen uit het netwerk […]

Borg Landschap in omgevingsbeleid

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) bepleit samen met adviesraden van andere provincies een omgevingsbeleid dat expliciet rekening houdt met de kwaliteit van het landschap. Vaak is dat landschap een sluitpost. De provincies hebben hierbij een belangrijke taak. Hiermee ondersteunt de PRL de conclusies van het rapport ‘Zorg voor Landschap’ van het Planbureau voor […]

Werklocaties ‘toekomstproof’: scherpere voorwaarden nodig

Nu de uitbreiding van logistiek ook de komende jaren in Brabant aan de orde is, zijn scherpere voorwaarden voor werklocaties noodzakelijk.  Voorkomen moet worden dat door wildgroei Brabant de rafelrand van de Randstad wordt. Ook is actie nodig om Brabantse bedrijventerreinen te laten aansluiten op de snelle en noodzakelijke veranderingen op het gebied van duurzaamheid, […]

Themabijeenkomst Verstedelijking – een wereldse blik op de toekomst van Brabant – 21 oktober 2019

Wereldse blik op de toekomst van Brabant De raad Young Professionals Brabant van BrabantAdvies onderzoekt in de periode najaar 2019 t/m juni 2020 een drietal belangrijke ontwikkelingen in Brabant: 1) verstedelijking, 2) circulaire economie en 3) welzijn & werk. Door middel van dialogen over deze ontwikkelingen en interviews met jongeren in Brabant én het buitenland […]

Tempo en inzet nodig bij Brabantse Omgevingsverordening

De provincie is gestart met het proces om te komen tot een Omgevingsverordening. Een tussenstap is daarvoor een Interim Omgevingsverordening. Toewerken  naar een Omgevingsverordening is enorm ingrijpend en omvattend voor overheden, bedrijven en burgers. Hierbij worden de nu nog afzonderlijke domeinen van de leefomgeving, water, natuur, milieu, verkeer, ruimte, ontgrondingen en luchtvaart samengevoegd. Ook gaat […]

Advies Inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) heeft op verzoek van de provincie Noord-Brabant een advies uitgebracht over het ontwerp provinciaal inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat. In dit bijzondere laagveengebied werken provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer aan herstel en ontwikkeling van hoogwaardige natuur. Een deel van dit gebied is aangewezen als Natura […]

Adviescommissie Uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Worden de juiste maatregelen ingezet ter ondersteuning van de besluiten van juli 2017 over de versnelling van de transitie van de veehouderij? GS hebben op 29 januari 2019 een adviescommissie ingesteld om de voortgang en de maatschappelijke effecten te onderzoeken van het uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij. Ook kan de adviescommissie wijzigingen voorstellen op dit […]