Artikelen door Anita van der Waal

Werklocaties ‘toekomstproof’: scherpere voorwaarden nodig

Nu de uitbreiding van logistiek ook de komende jaren in Brabant aan de orde is, zijn scherpere voorwaarden voor werklocaties noodzakelijk.  Voorkomen moet worden dat door wildgroei Brabant de rafelrand van de Randstad wordt. Ook is actie nodig om Brabantse bedrijventerreinen te laten aansluiten op de snelle en noodzakelijke veranderingen op het gebied van duurzaamheid, […]

Themabijeenkomst Verstedelijking – een wereldse blik op de toekomst van Brabant – 21 oktober 2019

Wereldse blik op de toekomst van Brabant De raad Young Professionals Brabant van BrabantAdvies onderzoekt in de periode najaar 2019 t/m juni 2020 een drietal belangrijke ontwikkelingen in Brabant: 1) verstedelijking, 2) circulaire economie en 3) welzijn & werk. Door middel van dialogen over deze ontwikkelingen en interviews met jongeren in Brabant én het buitenland […]

Tempo en inzet nodig bij Brabantse Omgevingsverordening

De provincie is gestart met het proces om te komen tot een Omgevingsverordening. Een tussenstap is daarvoor een Interim Omgevingsverordening. Toewerken  naar een Omgevingsverordening is enorm ingrijpend en omvattend voor overheden, bedrijven en burgers. Hierbij worden de nu nog afzonderlijke domeinen van de leefomgeving, water, natuur, milieu, verkeer, ruimte, ontgrondingen en luchtvaart samengevoegd. Ook gaat […]

Vacature mobiliteit: Raadslid Provinciale Raad voor de Leefomgeving

  BRABANTADVIES ZOEKT NIEUW RAADSLID VOOR PROVINCIALE RAAD VOOR DE LEEFOMGEVING VOOR HET DOMEIN MOBILITEIT.   Wij zoeken iemand uit praktijk, beleid en/of wetenschap met: brede en gezaghebbende kennis van het domein mobiliteit, van de bereikbaarheid van stad en platteland, van ontwikkelingen in het goederenvervoer en van duurzaamheid en innovatie; verbinding met Brabantse ontwikkelingen en […]

Advies Inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) heeft op verzoek van de provincie Noord-Brabant een advies uitgebracht over het ontwerp provinciaal inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat. In dit bijzondere laagveengebied werken provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer aan herstel en ontwikkeling van hoogwaardige natuur. Een deel van dit gebied is aangewezen als Natura […]

Adviescommissie Uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Worden de juiste maatregelen ingezet ter ondersteuning van de besluiten van juli 2017 over de versnelling van de transitie van de veehouderij? GS hebben op 29 januari 2019 een adviescommissie ingesteld om de voortgang en de maatschappelijke effecten te onderzoeken van het uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij. Ook kan de adviescommissie wijzigingen voorstellen op dit […]

Reflectie op ‘Kiezen voor kwaliteit’

Het nieuwe Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Kiezen voor Kwaliteit’ was aanleiding voor een korte reflectie van BrabantAdvies. BrabantAdvies heeft waardering voor het Bestuursakkoord: de cruciale opgaven zijn benoemd, de inzet op 2030 biedt een langetermijnperspectief, en er is sprake van continuïteit ten opzichte van de vorige bestuursperiode met nieuwe accenten. Omdat het een akkoord is op hoofdlijnen, […]

PAS-projecten, advies PRL

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving, PRL, adviseert de volgende punten over de PAS-projecten: Kwelherstel Ulvenhoutse Bos, De Utrecht en Reusel-de Mierden en Tongelreep Combineer het primaire natuurdoel -het verminderen van stikstofdepositie- met klimaat- en waterdoelen zodat de drie gebieden klaar zijn voor de toekomst; Verken daarbij ook of het betrekken van aangrenzende zones van […]

Energietransitie: benut de speelruimte

Om te slagen in de doelstellingen van de provinciale Energie-agenda dient de provincie Noord-Brabant haar extra speelruimte te benutten. Dat blijkt uit het briefadvies ‘Energietransitie: Positionering en rollen van de provincie Noord-Brabant’ van BrabantAdvies. Gedeputeerde Staten vroegen het adviesorgaan om advisering over de rollen die de provincie dient aan te nemen om de grootste impact […]

Brabantse Barometer Concurrentiekracht gepresenteerd

Een vernieuwende kijk op de regionale concurrentiekracht van Brabant, die rekening houdt met de mate waarin de economie duurzaam, innovatief en sociaal inclusief is. Want, wie de belangen van duurzaamheid, inclusiviteit en innovatie verwaarloost, verspeelt concurrentiekracht en stelt het goede leven in Brabant in de waagschaal. Om die reden ontwikkelden BrabantAdvies, BrabantKennis, Telos en de […]