Artikelen door Anita van der Waal

Reflectie op ‘Kiezen voor kwaliteit’

Het nieuwe Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Kiezen voor Kwaliteit’ was aanleiding voor een korte reflectie van BrabantAdvies. BrabantAdvies heeft waardering voor het Bestuursakkoord: de cruciale opgaven zijn benoemd, de inzet op 2030 biedt een langetermijnperspectief, en er is sprake van continuïteit ten opzichte van de vorige bestuursperiode met nieuwe accenten. Omdat het een akkoord is op hoofdlijnen, […]

PAS-projecten, advies PRL

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving, PRL, adviseert de volgende punten over de PAS-projecten: Kwelherstel Ulvenhoutse Bos, De Utrecht en Reusel-de Mierden en Tongelreep Combineer het primaire natuurdoel -het verminderen van stikstofdepositie- met klimaat- en waterdoelen zodat de drie gebieden klaar zijn voor de toekomst; Verken daarbij ook of het betrekken van aangrenzende zones van […]

Energietransitie: benut de speelruimte

Om te slagen in de doelstellingen van de provinciale Energie-agenda dient de provincie Noord-Brabant haar extra speelruimte te benutten. Dat blijkt uit het briefadvies ‘Energietransitie: Positionering en rollen van de provincie Noord-Brabant’ van BrabantAdvies. Gedeputeerde Staten vroegen het adviesorgaan om advisering over de rollen die de provincie dient aan te nemen om de grootste impact […]

Brabantse Barometer Concurrentiekracht gepresenteerd

Een vernieuwende kijk op de regionale concurrentiekracht van Brabant, die rekening houdt met de mate waarin de economie duurzaam, innovatief en sociaal inclusief is. Want, wie de belangen van duurzaamheid, inclusiviteit en innovatie verwaarloost, verspeelt concurrentiekracht en stelt het goede leven in Brabant in de waagschaal. Om die reden ontwikkelden BrabantAdvies, BrabantKennis, Telos en de […]

Vier toekomstbeelden van Agrofood Brabant in 2050 voor inspiratie en dialoog

Verdienen we in 2050 het geld met de productie van voedsel en kennis voor de wereldmarkt? Of groeit Brabant uit tot de specialist in kringlooplandbouw? Zijn de ‘Googles’ van vandaag de supermarkten van de toekomst? Of is de Brabantse inwoner zelf boer? Dit zijn beelden bij vier uiteenlopende toekomstscenario’s. Ze zijn handvatten om met een […]

Meanderende Maas, briefadvies

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) heeft op verzoek van de provincie Noord-Brabant een advies uitgebracht over de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Meanderende Maas dijktraject Ravenstein-Lith. Aandachtspunten: Benutten van natuurlijke processen Afstemming en samenwerking met provincie Gelderland Hoger schaalniveau Betrokkenheid bewoners en belanghebbenden Oefenen in de geest van de Omgevingsvisie […]

Impressie minisymposium 6 december 2018 ‘Over gezondheid gesproken’

Voor een gezond Brabant! Gezondheid is van veel meer afhankelijk dan alleen goede zorg. Luchtkwaliteit en sociale klasse zijn bijvoorbeeld ook van invloed op hoe gezond we zijn. Een overheid die gezonde mensen wil, dient dus integraal te werken. Er is een gamechange nodig, volgens Leendert van Bree. Hij sprak tijdens het minisymposium ter gelegenheid […]

Wim van der Meeren nieuwe voorzitter PRG

’s-Hertogenbosch, 12 december 2018 – Gedeputeerde Staten hebben de heer Wim van der Meeren benoemd tot voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) en lid van het College van Overleg BrabantAdvies. De heer Van der Meeren neemt vanaf 1 januari 2019 de taken over van de heer Petter. Wim van der Meeren is sinds 2009 […]

‘Over gezondheid gesproken’

Op donderdag 6 december 2018 nam BrabantAdvies met het symposium ‘Over gezondheid gesproken’ afscheid van Frank Petter, voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid en voorzitter van het College van Overleg van BrabantAdvies. In het afgelopen half jaar heeft de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies gezondheidstafels georganiseerd met Brabanders die dagelijks met gezondheid, vitaliteit en welzijn […]

Blind spots: onderbelichte vormen van leegstand

‘Koppel het leegstandsvraagstuk aan de broodnodige verduurzaming van gebouwen’. Die oproep doet BrabantAdvies in haar nieuwste advies ‘Blind Spots’. In het document vraagt BrabantAdvies aandacht voor het toenemende aantal leegstaande gebouwen, in een dynamiek die weer gericht is op nieuwbouw. Daarbij is aandacht nodig voor de soms minder zichtbare, en daarmee onderbelichte vormen van leegstand […]