‘Couleur regionale’: het netwerk van de Brabantse arbeidsmarktregio’s in beeld gebracht

Sinds een tiental jaren groeit het belang van het regionale schaalniveau bij de vorming en uitvoering van arbeidsmarktbeleid. Er is gebouwd aan regionale netwerksamenwerking, waarbij geen precieze blauwdruk is aangereikt over hoe die samenwerking eruit moet zien. Er is ruimte voor de couleur regionale. Maar hoe hebben de verschillende netwerken zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? En waar zit ruimte voor versterking en verduurzaming van de netwerken?

Met het onderzoek Couleur regionale van de Brabantse arbeidsmarktregio’s hebben BrabantAdvies en Het PON & Telos de blik op de regio gericht; een systeemverkenning over hoe regionale partijen met elkaar samenwerken en welke doelen daarbij centraal staan. Om uitspraken te doen over de effectiviteit van de netwerksamenwerking moeten allereerst de randvoorwaarden die nodig zijn om als netwerk doelgericht te kunnen functioneren helder zijn. In dit onderzoek hebben we op basis van netwerktheorie deze randvoorwaarden in beeld gebracht. Op basis van interviews met stakeholders uit de arbeidsmarktregio’s zijn als het ware foto’s van de netwerkstructuren van de vijf arbeidsmarktregio’s gemaakt.

Op basis van het onderzoek concluderen we dat er grote verschillen zijn tussen de regio’s in hun couleur regionale, maar zien we ook overeenkomsten. In alle regio’s wordt met veel energie en betrokkenheid samengewerkt. Tegelijkertijd zien we ruimte voor verdere versterking van de netwerken. Zo is nu niet altijd duidelijk waar het netwerk zich precies voor wil inzetten, of de juiste samenwerkingspartners zijn betrokken en wie wanneer de regierol heeft of zou moeten hebben. We bieden in dit onderzoeksrapport een denkmodel om te zien waar kan worden ingezet op versterking en verduurzaming van de regionale netwerken. Kennis over het reilen en zeilen van de regionale infrastructuur helpt betrokken partijen in de regio’s om de samenwerking te versterken en beter zicht te krijgen op de doelgerichtheid en effectiviteit van het netwerk.

Delen:

Gerelateerde berichten

Wat draagt een instrument als VABIMPULS eraan bij om toekomstplannen van agrarisch ondernemers die gestopt zijn of willen stoppen daadwerkelijk te realiseren. Met die vraag startte Jelle Scheepers zijn afstudeeropdracht bij VABIMPULS, dat bij BrabantAdvies is ondergebracht. Onlangs presenteerde Jelle zijn belangrijkste onderzoekresultaten.
‘We leven in een transformatiemaatschappij. Alles is met elkaar verbonden en loopt in elkaar over. Dat maakt dat de maatschappelijke problemen waar we voor staan zo complex zijn. Je hebt dan ook iedereen nodig om problemen op te lossen. ‘Vanuit die gedachte onderzocht masterstudent Industrial Design aan TU/e Niek van den Berk hoe design thinking kan helpen zoönoserisico’s beter af te wegen in de transitie van de landbouw.
Vrijdag 1 juli brachten Tristan Every, voorzitter van SER Aruba, en Gerard Richardson, secretaris van SER Sint Maarten, een bezoek aan BrabantAdvies. In het kader van de onderlinge contacten werd gesproken over diverse sociaaleconomische thema’s. Onderwerpen die spelen op Aruba en Sint Maarten zijn de herziening van het belastingstelsel en aanpassing van het minimumloon. Daarnaast werd gesproken over diversificatie van de economie; hoe kunnen, naast de alom vertegenwoordigde toeristische sector, andere pijlers worden versterkt zoals innovatieve bedrijvigheid en ICT?
‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.