De Stem van Water. Bodem en water centraal in ruimtelijke planning

“Bodem en water is een fantastisch uitgangspunt, maar het mag niet zo zijn dat we zeggen: bodem en water is leidend, tenzij het lastig is.”, zegt Floris Alkemade, raadslid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving en side-kick tijdens onze designsessie De Stem van Water die in de Dutch Design Week plaatsvond.

Water is niet uit ons leven weg te denken. Het is de bron van ons natuurlijk systeem. Maar bij het belang van water staan we nauwelijks stil. We ervaren de aanwezigheid van voldoende water als een vanzelfsprekendheid. Maar het tij lijkt te keren. Lange periodes van droogte en steeds fellere buien maken ons bewust van de kostbare aanwezigheid en de potentiele dreiging ervan.

Om onze natuur en de kwaliteit van onze leefomgeving centraal te stellen en voorbereid te zijn op de effecten van klimaatverandering, is een trendbreuk nodig. Een nieuwe manier van denken, waarbij de draagkracht van het bodem- en watersysteem leidend is voor gebruik. In plaats van, zoals nu vaak het geval is, andersom. De Adviescommissie Droogte deed hier onlangs stevige aanbevelingen voor.

In landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid krijgen bodem en water een steeds duidelijkere plek. Zo staat water en bodem sturend centraal in de ruimtelijke ordeningsbrief van minister De Jonge waarin de provincies de opdracht krijgen om de ruimtelijke puzzel te leggen voor de opgaven voor verstedelijking, landbouw en energie. In het Brabantse beleidskader leefomgeving staat dat bij het wegen van belangen en het maken van keuzes het water- en bodemsysteem leidend is.

Dat het principe water en bodem sturend steeds vaker is terug te zien in beleid en nota’s wil nog niet zeggen dat de vertaalslag naar de praktijk al is gemaakt. Er zijn nog veel vraagstukken. In hoeverre nemen we het principe al serieus bij de uitvoering van onze bouwplannen? Welke kansen zien ontwerpers? Hoe kan techniek ons helpen? Wat kan er niet? Maar ook: wat kan er wel? En welke voorwaarden horen daar dan bij? Hierover ging onze designsessie De Stem van Water die, als vervolg op de Gepeperde Dialoog, op 24 oktober plaatsvond in de Embassy of Water. Hoofdgast was ecoloog en filosoof Li An Phoa. Zij vertolkte tijdens de sessie de stem van het water.

Ontwerpkracht

Om het debat aan te zwengelen grepen we de kracht van de designwereld en ontwerpers aan. Rocco Verdult en Chiara Treglia kwamen met een innovatieve kijk op hoe de stem van water kan doorklinken in de praktijk. Thomas Jansen bracht een praktisch perspectief met de Klimaatonderlegger van Brabant: een kaart die de verschillende klimaatstromen in Brabant toont en de mogelijke effecten van klimaatveranderingen op het Brabantse landschap. De kaart toont ook geplande woningbouw en bedrijventerreinen. Tijdens de sessie werd duidelijk dat de tijd van pappen en nathouden voorbij is en dat er een evenwicht moet komen tussen natuurlijke en technologische oplossingen.

Advisering Leefomgeving

De Stem van Water maakt onderdeel uit van onze advisering voor het beleid van de Leefomgeving. BrabantAdvies wil het debat over de ruimtelijke inrichting verderbrengen. Daarbij zoomen we in op het vraagstuk van klimaatverandering, de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant en de rol van bodem en water als randvoorwaarden hiervoor.

impressie

 

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, onze adviezen en standpunten? Volg ons op LinkedIn of schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.