Een vuistdik rapport over zoönosen lag er al onder de titel ‘Zoönosen in het Vizier’, maar voor Brabant was het toch zaak hier ook een concrete actieagenda aan te koppelen. In een provincie met ruim 2,6 miljoen inwoners, bijna 600.000 koeien, zo’n 5 miljoen varkens en 25 miljoen kippen is dat geen overbodige luxe, al is het maar om te bezien of er aanbevelingen zijn die in de specifieke Brabantse context urgent zijn en die we, in aanvulling op de landelijke aanpak, op korte termijn met alle relevante Brabantse partijen samen kunnen oppakken.

Breed initiatief
Zoönosen – infectieziekten die uitwisselen tussen dier en mens – stonden daarom op 25 oktober 2023 centraal in het Brabantse provinciehuis. Met lezingen en thematafels gaven specialisten uit een breed scala aan disciplines hun inbreng. De middag was een initiatief van het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) en gerealiseerd door BrabantAdvies en de provincie Noord-Brabant. In deelsessies werd o.a. ingezoomd op thema’s zoals het belang van zoönosebewustzijn, transities in stedelijk en landelijk gebied en de afstemming tussen veterinaire en humane surveillance. De opbrengsten uit de middag hebben we samengebracht in een verslag dat u hier kunt downloaden.

Next step
Het BKZ is alvast aan de slag gegaan en selecteerde om te beginnen het laaghangend fruit om op korte termijn op te pakken. Zo wil het netwerk nog sterker inzetten op kennisdeling met alle relevante partijen, zoönoserisico’s agenderen op bijeenkomsten rond de transities in het landelijk gebied en het verbeteren van de uitwisseling van surveillancedata stimuleren. Daarbij gaat het netwerk graag verder in gesprek met alle deelnemers van deze eerste Brabantse bijeenkomst rond de aanpak van zoönoserisico’s. Meer dan de helft van de deelnemers heeft ook expliciet aangegeven graag een rol in het vervolg te willen oppakken. Het BKZ neemt dit aanbod ter harte bij verdere uitwerking van de actieagenda.

Informatie
Lees hier het verslag van de bijeenkomst.
Lees hier het artikel dat gepubliceerd is in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde
Meer informatie: Kirsten Baken