SER-voorzitter Elphi Nelissen (r) overhandigt advies aan gedeputeerde Anne Marie Spierings (l)

Energietransitie: benut de speelruimte

Om te slagen in de doelstellingen van de provinciale Energie-agenda dient de provincie Noord-Brabant haar extra speelruimte te benutten. Dat blijkt uit het briefadvies ‘Energietransitie: Positionering en rollen van de provincie Noord-Brabant’ van BrabantAdvies.

Gedeputeerde Staten vroegen het adviesorgaan om advisering over de rollen die de provincie dient aan te nemen om de grootste impact te hebben op de energietransitie.

In haar advies komt BrabantAdvies tot de conclusie dat de provincie – als zij, uiteraard met andere partijen, deze doelstelling wil bereiken – niet enkel haar wettelijke rollen c.q. kerntaken dient te vervullen, maar ook:

 • Als middenbestuur volop te schakelen tussen Rijk en gemeenten om partijen in stelling te brengen en knelpunten uit de praktijk te agenderen en verhelpen. Sterk commitment richting de RES’en en agenderend richting het Rijk.
 • Hoewel primair gemeenten hiervoor aan zet zijn, toch expliciet aandacht te hebben voor het maatschappelijk draagvlak en belang van de inwoner. Niet alleen noodzakelijk om de energietransitie vlot te trekken, maar ook om op lange termijn als betrouwbare publieke zaak (één overheid) op te treden.

Uitgaande van deze constateringen, onderscheidt het advies een zestal rollen die de provincie dient aan te nemen om de grootste impact te maken. Daarbij gaat het o.a. om het voeren van een regierol op de ruimtelijke ordening, het inzetten van slimme financiering en het leggen van verbinding met de sociaaleconomische agenda.

De zes rollen op een rijtje:

SER-voorzitter Elphi Nelissen (r) overhandigt advies aan gedeputeerde Anne Marie Spierings (l)

 1. Maak de energiedoelstellingen richtinggevend voor invulling van de kerntaken
  Zorg allereerst voor invulling van de taken waarvoor je zelf aan de lat staat. Door energiedoelstellingen mede richtinggevend te maken voor de kerntaken worden ook kansen benut;
 2. Voer een regierol op het vlak van ruimtelijke ordening
  Creëer duidelijkheid voor gemeenten en inwoners door kaders op hoofdlijnen mee te geven voor de aanleg van zonne- en windparken en andere vormen van energieopwekking;
 3. Faciliteer de Regionale Energiestrategieën (RES’en)
  Voorzie partijen in de RES’en van kennis en faciliteer gemeenten met experimenteerruimte;
 4. Maak mogelijk met inzet van slimme financiering
  Zet het provinciaal instrumentarium in (o.a. ontwikkelbedrijf, BOM) om verduurzaming onder bedrijven en inwoners mogelijk te maken;  
 5. Leg de verbinding met de sociaaleconomische agenda
  Op den duur dreigt een fors personeelstekort t.a.v. de energietransitie dat tot belemmering kan leiden. Handel daar nu al op i.s.m. onderwijs en bedrijfsleven;
 6. Denk vooruit met het oog op de toekomstige energiemix
  Stimuleer en creëer de juiste randvoorwaarden om nieuwe technieken te onderzoeken, naast de ‘zon en wind’ van vandaag de dag.

Klik hier voor het advies ‘Energietransitie: Positionering & Rollen van de provincie Noord-Brabant’.

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.