koersvast werken aan het nieuwe brabantse verhaal voor een duurzame leefomgeving

Berend de Vries, voorzitter van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL), adviseert het provinciebestuur zich niet te laten belemmeren door een tijdelijk gebrek aan middelen bij de aanpak van het landelijk gebied.

Het advies op het Voorontwerp Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG), deze week officieel aangeboden aan gedeputeerde Hagar Roijackers (Natuur, Milieu en Landelijk Gebied), is bedoeld
als strategisch hulpmiddel voor de provincie. Het biedt een handreiking in de complexe en soms tegenstrijdige opgaven van landbouw, natuurbehoud en verstedelijking. De Brabantse ambitie deze opgaven op te pakken spat er vanaf, zegt Berend de Vries, als nieuwe voorzitter van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL). “We adviseren de provincie te kiezen voor een heldere Brabantse koers, óók als de steun ervoor uit Den Haag even wat minder vanzelfsprekend is.”

De Vries doelt daarmee op de terugtrekkende beweging van het Rijk, onder meer zichtbaar in het Hoofdlijnenakkoord, waarin afgesproken is om de vorig jaar vastgelegde 24 miljard voor het Stikstoffonds te schrappen. “Dat er nu even geen geld is, moet Brabant er niet van weerhouden om zelf een stip op de horizon te zetten. Reageer niet teveel op het hier en nu, we staan voor een opgave waar in een
hele lange tijdslijn aan gewerkt wordt. Ik ben ervan overtuigd dat er ergens in die lange tijdslijn wel weer nieuwe routes en andere middelen gaan ontstaan. Vandaar onze focus op het Brabantse verhaal, een Brabantse koers.”

Impact vergroten

Berend de Vries heeft in februari de taken als voorzitter van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies overgenomen van Pieter van Geel. In het dagelijks leven is De Vries concerndirecteur bij de gemeente Utrecht. Daarvoor was hij onder meer wethouder van de gemeente Tilburg met in zijn portefeuille onder andere ruimtelijk beleid, gebiedsontwikkeling, economie en duurzaamheid.

Over de vraag waar zijn ambitie voor deze nieuwe rol vandaan komt, hoeft hij geen seconde na te denken. “Twee redenen springen eruit. Op de eerste plaats is het toch Brabant dat trekt: hoewel mijn werkplek tegenwoordig Utrecht is, ligt een groot deel van mijn verleden in Brabant. Ik woon er, mijn kinderen groeien hier op, dus ik vind het geweldig dat ik wat kan doen voor de Brabantse gemeenschap. Daarnaast speelt mijn interesse in thema’s als klimaat, energie en ruimtelijke ordening een grote rol. Ik zie niet alleen een mooie intellectuele uitdaging, maar hoop ook dat we als PRL onze impact kunnen vergroten. Primair bij de provincie, maar onze adviezen moeten ook landen bij andere relevante partijen. De PRL moet niet op afstand staan. Het zou mooi zijn als deze provinciale raad ook voor bestuurders van Brabantse gemeenten en steden relevant is. We kunnen onze waarde vergroten door zichtbaar te zijn op een ander schaalniveau, dat betekent goed blijven nadenken over ons publiek.”

Urgente opgaven

Concrete doelen van het BPLG zijn herstel van natuur en biodiversiteit met bijzondere aandacht voor water en bodem, en het bieden van een gebiedsgericht perspectief voor de landbouw in
Noord-Brabant. “De urgentie van de opgaven is onverminderd groot en die zal, ondanks de grotere onzekerheid vanuit Den Haag, niet veranderen.” De vraag of de doelen in de huidige omstandigheden haalbaar zijn, is om die reden minder relevant, benadrukt De Vries. “Brabant zal wel moeten. En dat kan ook. Maar je kunt dit als provincie niet alleen. Bijna alle ruimtelijke vraagstukken vragen om commitment en slim met elkaar doorontwikkelen. Aansluiten op de energie en drijfveren van inwoners en agrarische ondernemers, en ruimte geven aan initiatieven van onderop is daarbij cruciaal.”

Samenwerking met lokale partners en gebiedspartijen is daarbij essentieel, zegt De Vries. “Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de gemeentebesturen, maar ook aan agrarisch ondernemers, waterschappen
en natuurorganisaties. Uiteindelijk is het een puzzel waar veel verschillende belangen een goede plek moeten krijgen. Door het ondersteunen van initiatieven vanuit de gemeenschappen zelf, kan een breed gedragen beweging ontstaan rond de duurzame transitie van het landelijk gebied. De weg naar verandering is niet eenvoudig, maar met een gezamenlijke inspanning kan Brabant de uitdagingen van
vandaag en morgen het hoofd bieden.”

Sociaal-maatschappelijke vraagstukken

Die insteek wordt ook buiten het BPLG-traject zichtbaar. De Vries heeft de ambitie om de impact van de advisering door de PRL te vergroten. Bijvoorbeeld door al een bijdrage te leveren in de fase waarin beleid ontwikkeld wordt of door ook actief relevante partners op te zoeken die relevant zijn voor de uitvoering van het beleid. “We zijn vanuit onze opdracht dienstbaar aan de provincie Noord-Brabant. Maar dat betekent niet dat we alleen kunnen reageren op concrete vragen. Om onze impact te verstevigen, zullen we waar mogelijk, vanuit onze expertise, ook met eigen initiatieven komen. De relevantie van de PRL wordt daarbij groter als onze adviezen direct verband houden met de lokale behoeften en vraagstukken. Formeel mag het dan vaak gaan om ruimtelijke perspectieven, maar in feite zijn het allemaal sociaal-maatschappelijke vraagstukken waar we ons over buigen. Juist daarom is het zo mooi dat we ook binnen BrabantAdvies directe lijntjes hebben met de andere adviesraden.

Meer informatie over de PRL, neem contact op met Ruud Leeijen