Provinciale
Statenverkiezingen

Want ook jouw stem telt voor de toekomst van Brabant!

Woensdag 15 maart stemmen we voor het bestuur van Brabant, de Provinciale Staten. Dat doen we elke vier jaar. Door te stemmen beslis jij mee over het beleid van morgen in Brabant. En wij helpen je op weg. Met onze kieswijzer kun je politieke standpunten op een aantal thema’s met elkaar vergelijken en kijken wat het beste bij jou past. Want jouw stem telt!

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

De Young Professionals Brabant (YPB) zetten de urgentie van het jongerenperspectief stevig neer. In hun Manifest Geef ruimte aan jongeren! spreken ze beleidsmakers aan: het belang van beleid voor jongeren moet hoger op de agenda. Jongeren zien dat dingen anders kunnen en moeten voor een gezonde toekomst van Brabant. Daarom roepen de YPB jou als jongere op om ook jouw stem te laten horen bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart.

Het werk van de provincie

De provincie doet meer dan je denkt! Met de keuzes die ze maakt heeft ze een grote invloed op jouw toekomst. Op hoe en waar je woont, hoe je je van A naar B verplaatst, maar ook: kun je hier straks nog een eerlijke boterham verdienen en hoe staat het ervoor met onze natuur? Ze is daarnaast een belangrijke speler in de transitie naar een duurzame samenleving, met ruimte voor een gezonde landbouwsector en een circulaire economie. Haar ambitie is ervoor te zorgen dat Brabant ook in de toekomst een provincie blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is. 

Aan het hoofd van de provincie staan Provinciale Staten (PS). PS zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie en zijn daarmee vergelijkbaar met de gemeenteraad. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten en controleren de Gedeputeerde Staten (GS). GS zijn weer te vergelijken met het college van burgemeesters en wethouders in de gemeente.

Dit is het moment om jouw stem te laten horen: Stem op 15 maart.

KIESWIJZER

Aandacht voor jongeren in verkiezingsprogramma

Hieronder lees je de politieke standpunten op een aantal thema’s van Brabantse politieke partijen. Dat helpt jou je keuze beter te maken:

 

Alliantie: ‘Het kan wel’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

Gezien de woningnood moet er ruimte worden gemaakt voor de bouw van nieuwe woningen. Allereerst moet zoveel mogelijk gebouwd worden in steden en dorpen, door inbreiding of verdichting. De provincie kan, om in de woningnood te voorzien, de bouw van tijdelijke woningen stimuleren. Het is hierbij wel belangrijk dat we voor iedereen bouwen en niet alleen voor statushouders en arbeidsmigranten, maar zeker ook voor starters, studenten, mensen die een tijdelijk onderkomen zoeken na een scheiding en al die andere groepen in de samenleving waarbij de nood om een woning hoog is. 

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

Voldoende ruimte moet worden gegeven aan het mkb. Deze bedrijven zijn samen de grootste werkgever en vormen zo een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Zij zorgen voor de lokale werkgelegenheid, sponsoren de lokale (sport-)vereniging, versieren de winkelstraat en zorgen voor een stageplek van de lokale jongeren. Het zijn deze bedrijven die ook de mensen in dienst nemen die bij grote organisaties niet door de geautomatiseerde selectie komen. Daarnaast vervullen ze vaak een functie als informeel wijkcentrum, voor ontmoeting en sociale controle. Zonder een gezonde omgeving voor het mkb kunnen lokale samenlevingen niet floreren. Het mkb heeft echter niet de lobbykracht en politieke invloed van de grote bedrijven en delft daarom dikwijls het onderspit.

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

Binnen de huidige regelgeving kan de provincie Noord-Brabant kiezen voor een andere en betere aanpak, waar we niet focussen op stikstof, maar op de instandhouding van de natuur. Daarvoor moeten we per N2000-gebied objectief en transparant de staat van de natuur te beoordelen, en oordelen welke maatregelen de beste zijn – hetgeen vreemd genoeg nu niet gebeurt. De contraproductieve focus op stikstof kunnen we dan helemaal loslaten. De Europese Habitatrichtlijn en de Nederlandse Wet natuurbescherming bieden voldoende ruimte voor de provincie Noord-Brabant om zo’n eigen, beter natuurbeleid te voeren. Hierdoor ontstaat weer ruimte voor vakmanschap en praktijkervaring van (ook agrarische) natuurbeheerders. Het maakt ook mogelijk om zonder ingewikkelde juridische geitenpaadjes, maar op wetenschappelijke gronden de PAS-melders te legaliseren en de vergunningverlening in de meeste gevallen weer op gang te brengen. 

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

Te kunnen gaan en staan waar je wil, wanneer je dat wil en op de manier die het beste uitkomt, is een groot goed. Niet alleen om familie of vrienden te bezoeken, of voor vrije tijd, maar ook om gemakkelijk en op een betaalbare manier naar je werk te kunnen. Het is aan onze overheid om dit voor iedereen mogelijk te maken door te zorgen voor goede infrastructuur en voor goede verbindingen voor auto, fiets en openbaar vervoer. Met goed en frequent openbaar vervoer tussen de stedelijke centra, tussen stad en land en op het platteland wordt een alternatief geboden voor de auto. Als we alleen naar winst en reizigersaantallen kijken, zou er alleen maar ruimte zijn voor openbaar vervoer in grote steden. Maar we moeten kijken naar alle maatschappelijke voordelen. Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot betaalbaar openbaar vervoer en dat er geen vervoersongelijkheid ontstaat op het platteland of voor kwetsbare groepen zoals ouderen of scholieren. Openbaar vervoer is ook een sociale voorziening en moet ook zo behandeld en bekostigd worden.

 

BBB: ‘Gezond verstand voor een gezond platteland.’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

Er komen betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt. Voor zogenaamde ‘scheefhuurders’ komen woningen beschikbaar om doorstroming mogelijk te maken. Wie kleiner wil wonen, moet een redelijk alternatief geboden worden. Volgens BBB moet de hypotheekrenteaftrek weer gunstiger worden voor de burgers. Zo wordt ook voor jongeren en andere starters het kopen van een woning sneller mogelijk en aantrekkelijk. Nieuwbouwwijken hoeven niet voor ten minste 40% te bestaan uit sociale huurwoningen. Beter is een gevarieerd woningaanbod met voor elk wat wils en doorstroming. In het segment van de goedkope koopwoningen is in veel regio’s een veel groter tekort dan bij de sociale huurwoningen. Er komen voldoende woningen voor jongeren op het platteland. Zo wordt de diversiteit van jong en oud op het platteland behouden en leegloop voorkomen. 

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

Het voortgezet, middelbaar, hoger en universitair agrarisch onderwijs wordt, in samenwerking met het bedrijfsleven, beter gepromoot op basisscholen en voortgezet onderwijs. Er moet ook in het landelijk gebied goede toegang zijn tot hogescholen en universiteiten, eventueel via afstandsonderwijs, gecombineerd met lesdagen op locatie. Dit zorgt ervoor dat hoogopgeleide jeugd voor haar studie niet hoeft te verhuizen naar de grotere steden. Dit kan mogelijk op het platteland nieuwe impulsen stimuleren. Er komt voldoende ontwikkelingsruimte voor ondernemers, zodat zij hun bedrijf kunnen overdragen aan de volgende generatie. Zo blijven familiebedrijven behouden. Er komt meer voorlichting om jongeren te stimuleren een opleiding in de agrarische sector te volgen. De landbouw wordt steeds meer hightech middels bijvoorbeeld ICT en precisielandbouw. Dus ook hier heeft de sector nu iets nieuws te bieden qua onderzoek en scholing voor een groep jongeren.

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

Om voor jonge boeren bedrijfsopvolging mogelijk te maken en zo de toekomstige voedselproductie in Nederland veilig te stellen, worden extra gelden en fiscale voordelen beschikbaar gesteld. De mogelijkheden dienen zo ingericht te zijn dat jonge boeren gemakkelijk gebruik kunnen maken van de regelingen, in plaats van dat ze tegen een woud van regels en bureaucratie aanlopen. Het plattelandsbeleid wordt opgesteld samen met de agrarische sector, plattelandsbewoners, bedrijfsleven en wetenschappers. We voeren een fonds dat wordt gefinancierd door supermarkten. Uit dit fonds krijgen boeren een vergoeding voor extra (bovenwettelijke) dierwelzijns-, diergezondheids- en milieu-inspanningen. Hoe meer inspanningen, hoe hoger de vergoedingen voor de boer. Er komt pas nieuwe wet- en regelgeving als de kosten die de ondernemer moet maken, is opgenomen in de prijs van de producten. Vrijwillige boerderijeducatie wordt beter gewaardeerd. 

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

Het openbaar vervoer voor studenten, 65-plussers en mensen met een minimum inkomen moet op het platteland gratis worden. Naast het grotestedenbeleid komt er een plattelandsbeleid om de leefbaarheid in de regio’s te waarborgen en te bevorderen.

 

BVNL: ‘We willen minder regels, minder controle en meer ruimte voor eigen initiatief.’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

Al jaren is strenge ruimtelijke regelgeving het grootste knelpunt op de woningmarkt. Het is van groot belang dat overal, in stad en op platteland, voldoende woningen beschikbaar zijn. Voor Belang van Nederland is het primair van belang dat iedereen een betaalbare woning heeft. Het is dan ook noodzakelijk dat ook in de buitengebieden woningbouw plaatsvindt. Door de ruimtelijke regels te versoepelen en vertrouwen te geven aan de lokale bevolking kan het buitengebied zichzelf versterken. Daarmee kunnen ook jonge gezinnen in het dorp van hun keuze blijven wonen en blijven de lokale voorzieningen op peil. 

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

Voor daadwerkelijke stimulering van de regionale economie en innovatie zien wij slechts een heel beperkte rol voor de provincie. Ondernemers weten beter wat goed is voor de ondernemers. Veel problemen behoeven niet door de provincie te worden opgelost. Veelal ligt hier een taak voor de Rijksoverheid. Het geld dat wordt bespaard, kan de provincie als lastenverlichting teruggeven aan de burger of investeren in beter openbaar vervoer. De taak voor de provincie is om voor bedrijven gunstige omstandigheden te scheppen. Dat geldt ook voor de agrarische bedrijven. 

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

De agrarische sector maakt een belangrijk onderdeel uit van de geschiedenis van onze provincie. Ook heden ten dage is de agrarische sector (boeren en toeleveranciers!) economisch van groot belang. De agro-industrie verdient onze steun en waardering zoals andere ondernemers dat ook verdienen. Natuur en boeren gaan al eeuwen in goede harmonie samen in onze provincie. Op dit moment worden zij echter door sommigen ten onrechte als tegenstellingen gezien. Belang van Nederland denkt dat de agrarische sector en de natuur heel goed samengaan. Er moet worden ingezet op natuur die stikstofdepositie aankan. Boeren moeten de tijd krijgen hun productieprocessen aan te passen.

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

Openbaar vervoer is een kerntaak van de provincie, maar wordt sterk bepaald door de houding van het Rijk. Belang van Nederland pleit voor een goed openbaar vervoerssysteem waarin verbindingen goed op elkaar aansluiten waarin de kleine kernen en het buitengebied goed bereikbaar zijn, om daar de leefbaarheid op peil te houden. In aanvulling op het stelsel van het openbaar vervoer kunnen ook andere (flexibele) vervoersmogelijkheden worden ingezet. Initiatieven van burgers en bedrijven voor nieuwe vormen van gemeenschappelijk (openbaar) vervoer kunnen worden gestimuleerd.

 

CDA: ‘Samen bouwen.’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

Als het aan CDA Brabant ligt, dan geven wij starters op de woningmarkt een duwtje in de rug middels deelname aan een gemeentelijke-provinciale starterslening (75% gemeenten en 25% provincie). Wij willen dat de provincie actief initiatieven stimuleert waardoor meer variatie ontstaat in de (bestaande) woonvoorraad en beter tegemoet gekomen wordt aan de behoefte aan bijvoorbeeld geclusterde en collectieve woonvormen. 

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

CDA Brabant wil samen met onderwijsinstellingen en bedrijven jongeren op vroege leeftijd in contact brengen met techniek en ervoor zorgen dat de ‘numerus fixus’ op technische opleidingen verdwijnt. Ook zien we dat grotere werkgevers eigen leergangen gaan aanbieden. CDA Brabant wil deze trend aanmoedigen, maar wil ook dat er voldoende aansluiting blijft met het ‘gangbare onderwijs’. (Om)scholing en educatie moet voor iedereen toegankelijk blijven, liefst onder vergelijkbare voorwaarden.

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

Voor jonge boeren wil CDA Brabant stimuleringsregelingen ontwerpen die de onrendabele top van duurzame investeringen eraf haalt en/of garantstellingen biedt. Zo kunnen zij ook verduurzamen. Bovenal ziet het CDA veel kansen voor de agrarische sector als het over natuurherstel en -beheer gaat. De provincie Noord-Brabant dient voorop te gaan in het mogelijk maken van nieuwe robuuste verdienmodellen en een marktconforme beloning voor groenblauwe diensten. CDA Brabant geeft bedrijven beleidsmatig de ruimte om zich te ontwikkelen, onder meer door de samenwerking met terreinbeherende organisaties te stimuleren en via plattelandsgelden van het GLB. Door slimme combinaties te maken met agrarisch gebruik (stimuleren extensivering), recreatie en natuur kan iedereen profiteren van grondmobiliteit. De overheid heeft de taak om te faciliteren. Voor het mogelijk maken van een toekomstbestendig verdienmodel ‘natuurinclusief boeren’ worden passende randvoorwaarden gecreëerd. Technische innovaties en data-analyses gaan onze agrariërs helpen om duurzamer gebruik te maken van bodem en water. 

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

Voor het CDA blijft het belangrijk dat iedere Brabander zich kan verplaatsen, ongeacht woonplaats, leeftijd, beperking of inkomen. Het CDA wil geen extra filedruk en zet in op bereikbaarheid en gedeelde mobiliteit in het landelijk gebied. Dit doel is al een uitdaging en daarbij komt de maatschappelijke opgave om bewuster om te gaan met mobiliteit om bij te dragen aan klimaatdoelen. Om de verschillen tussen stad en platteland te verkleinen is het van uiterst belang dat openbare vervoerslijnen op het platteland versterkt worden. Initiatieven vanuit de samenleving om de bereikbaarheid te verbeteren, worden met raad en daad ondersteund. Ook moeten onder andere goed ingerichte ov-knooppunten, goed functionerende ov-lijnen (ook naar onderwijs) en (nieuwe) collectieve vormen van vervoer bijdragen aan de mobiliteit van iedere Brabander en met name in stedelijke gebieden aan de motivatie om de auto minder te gebruiken of enkel te gebruiken in combinatie met een parkeer- en mobiliteitshub.

 

ChristenUnie-SGP: ‘Ruimte voor elkaar.’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

Het hebben van een woning is een basisrecht! De ChristenUnie-SGP wil in de Brabantse Agenda Wonen een forse uitbreiding van het aantal nieuwe woningen, met speciale aandacht voor sociale woningbouw en passende huisvesting voor studenten, starters, ouderen en statushouders. De extra benodigde ruimte voor woningbouw wordt gezocht bij inbreiding binnen de kernen en wijziging van bestemming van percelen aan de rand van de kernen. Door kleinere en goedkopere kavels wordt de bouw van kleinere woningen gestimuleerd.

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

De provincie moet zich nadrukkelijk ervoor inzetten om een bijdrage te leveren aan het samenbrengen van onderwijs, bedrijfsleven en arbeidsmarkt. De ChristenUnie-SGP is van mening dat de provincie zich actief moet blijven inzetten voor het onderwijs, daarbij moet er speciaal oog zijn voor de mbo’s in onze provincie. Er komt fors meer aandacht voor het technische mbo met meer mogelijkheden en minder regels, we willen meer vakmensen opleiden op meer technische scholen. Waar mogelijk ondersteunen we het Brabantse mkb met ontwikkelprogramma’s die voor een passende scholing zorgen, zodat de scholing beter past bij de vraag van het mkb naar personeel.

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

We investeren in gebiedsprocessen waarin we landbouw en natuur samenbrengen en zoeken naar mogelijkheden om elkaar toekomst te bieden. Hiervoor moet de landbouwsector klimaatneutraal en circulair (kringlooplandbouw) worden, gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen en producten en het zoveel mogelijk voorkomen van reststoffen, afval en schade aan het milieu. Voor herwaardering van de sector zoeken we naar korte ketens waar Brabantse boeren hun producten kunnen afzetten in de regionale voedselmarkt. Dit levert de Brabantse boer meer geld op, zorgt voor minder transport én draagt bij aan meer verbinding van inwoners met de boeren in hun omgeving. De ChristenUnie-SGP stimuleert het opzetten van eigen coöperaties en op provinciaal vlak worden partijen aan elkaar gekoppeld. De provincie maakt zich sterk voor een eerlijk verdienmodel voor de boer, zodat maatschappelijke baten ook vertaald worden in verdiensten voor de boer. Het is belangrijk dat de boer toekomstperspectief heeft en voor de lange termijn vooruit kan. Door steun te geven aan jonge en nieuwe boeren, blijft de landbouw toekomstgericht. Bedrijfsoverdrachten zijn cruciale momenten voor de continuering van gezinsbedrijven. De provincie kan hierin een ondersteunende rol spelen.

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

De ChristenUnie-SGP wil het gebruik van openbaar vervoer stimuleren ten opzichte van privévervoer. Dit bereik je enkel als het openbaar vervoer aantrekkelijk is voor iedereen. Het moet betaalbaar, bereikbaar en snel zijn. Voor vervoerslijnen met een kleinere reisbehoefte, zet de provincie in op een flexibel netwerk van vraaggestuurd vervoer. Combinaties met andere vervoersbehoeftes als doelgroepenvervoer en lokale initiatieven worden ingezet om ook in minder dichtbevolkte regio’s adequate mobiliteit aan te bieden. Er wordt ingezet op het reduceren van het gebruik van de auto door middel van het vergroten van de frequentie van het openbaar vervoer, alsook het stimuleren van carpoolen.

 

D66 ‘Stop stilstand. Stem vooruit. Betrek jong en oud bij Brabantse democratie.’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

Als het aan D66 Brabant ligt, gaat de provincie veel steviger sturen op de woningen die nodig zijn, in plaats van te laten bouwen waar de markt het meest profijt van heeft. Naast bouwen wil D66 Brabant het accent leggen op wonen. Zo is het bijvoorbeeld duidelijk dat er flinke inzet nodig is op de bouw van sociale huurwoningen en betaalbare huur- en koopwoningen in de vrije sector. Bij de roep om betaalbare woningen wordt als oplossing vaak gewezen naar bouwen ‘in het groen’. Dat kan voor starters- of seniorenwoningen aan de rand van het dorp zijn. Maar het is vaak logischer om te bouwen in steden en dorpen, bij bestaande voorzieningen en ov-lijnen.

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

D66 wil vol inzetten op biobased en circulair, waar men in West-Brabant veel kennis over heeft. Brabant is ook sterk in creatieve innovatieve beroepen die veel geld en internationaal aanzien opleveren zoals gaming en esports, muziekproducers en dj’s en Dutch Design. D66 omarmt de campusgedachte omdat samen echt sterker maakt. In campussen komen investeringen samen die leiden tot innovaties, nieuwe duurzame economische groei en die zo een bijdrage leveren aan Brede Welvaart. Belangrijk is dat er voldoende stageplekken beschikbaar zijn voor mbo-, hbo- of wo-studenten. Om dit te bereiken wil D66 Noord-Brabant kijken naar de rol van het bedrijfsleven hierin. D66 wil ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om potentiële succesvolle start-ups die zich vooral bezig houden met maatschappelijke vraagstukken verder te brengen naar scale-ups, zoals met leningen en een buddysysteem met grote bedrijven in onze provincie. 

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

De Brabantse landbouw is in transitie, hiervoor worden op dit moment al concrete stappen gezet. Dat verdient een ‘visie voor 2030 en verder’ waarmee duidelijkheid komt voor iedereen; een buitengebied met grondgebonden (kringloop)landbouw. Nu samen doorpakken met oog én hart voor alle betrokkenen om samen deze grote landbouwtransitie te realiseren. D66 Brabant wil een beter verdienmodel voor particuliere eigenaren, natuurterreinbeheerders en landschapsorganisaties met oog voor de waarde die zij creëren door ecologische diensten en ecosysteemdiensten te verrichten. Ook agrariërs worden uitdrukkelijk niet uitgesloten. We willen dat agrariërs gestimuleerd worden om andere, niet traditioneel op de voedselindustrie gerichte businessmodellen, in de praktijk mogelijk te maken.

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

Bereikbaarheid van het buitengebied met het ov is een grote opgave. Door openbaar vervoer en deelmobiliteit te verbinden, kunnen we snellere buslijnen realiseren in het buitengebied. D66 Brabant wil de huidige ov-visie verder uitwerken. In de huidige visie is een goede keuze gemaakt om te werken met ‘ov-hubs’. Dat wil zeggen dat buiten de steden goed bereikbare centra ontstaan van waaruit overstappen naar het ov mogelijk moet zijn. Wij bieden reizigers meer vormen van deelmobiliteit, bijvoorbeeld via de fiets, elektrische scooters of (deel)auto’s. Deelmobiliteit kan bijvoorbeeld aangeboden worden rondom ov-hubs. Daarnaast willen we door invoering van een nachtnet experimenteren met streekvervoer en treinen rond sluitingstijd van horeca in de grote steden. Dit verbetert de leefbaarheid van de buitengebieden voor onder andere jongeren en jongvolwassenen en is goed voor de horeca.

 

Forum voor Democratie ‘Brabant behouden en versterken’.

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

Op het gebied van woningbouw is Forum voor Democratie voorstander van lokaal maatwerk. Projecten zouden zo decentraal mogelijk moeten worden opgesteld. Zo hebben inwoners meer invloed op wat er lokaal gebeurt. Bij het plaatsen van huizen moet ook rekening gehouden worden met het lokale Brabantse landschap en klassieke architectuur: dit vergroot het woongenot van buurtbewoners. Daarom willen wij woningbouw concentreren in steden, niet bij dorpen of op landbouwgrond.

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

De lokale cultuur is nog steeds de voedingsbodem waar we kracht uit putten. Hierdoor is het van belang dat de lokale Brabantse cultuur verder onder de aandacht wordt gebracht in het onderwijs en via de provincie gefaciliteerde projecten. Zo versterken we de gewortelde lokale identiteit in tijden van ontwortelde globalisering. Daarom willen wij volledige steun voor mkb-initiatieven; geen duurzaamheids- en diversiteitseisen.

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

Onze boeren, de meest duurzame ter wereld, zijn een belangrijk onderdeel van dit landschap. Daarom moeten we trots zijn op onze boeren. In plaats daarvan worden onze boeren bedreigd door de steeds verder uitdijende stikstof- en CO2-obsessie van de heersende politiek. Ze komen met onbegrijpelijke plannen, zoals onteigeningen en een halvering van de veestapel. Forum voor Democratie wil zich inzetten om die landelijke plannen te dwarsbomen en de boerenbedrijven, die vorm geven aan ons karakteristieke cultuurlandschap en die ons bovendien van eten voorzien, te beschermen en te steunen. Daarom willen wij boeren zelf laten beslissen over hun bedrijfsvoering.

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

Forum voor Democratie is van mening dat er voldoende asfalt moet komen om aan de huidige én toekomstige vraag te voldoen. Daarnaast is onderhoud van al bestaande wegen, bruggen en sluizen essentieel. De nadruk moet daarbij niet alleen maar liggen op de grotere steden; kleine dorpen moeten ook goed bereikbaar zijn, zowel voor auto’s als voor het openbaar vervoer. Daarom willen wij goede ov-verbindingen tussen stad en dorp.

 

GroenLinks: ‘De provincie moet jongeren bij grote ingrepen bij besluitvorming meenemen.’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

Betaalbare koop- en huurwoningen lossen de woningcrisis op. We zetten daarom volop in op deze woningen. De woningnood vraagt ook om creativiteit. Brabanders zitten vol met ideeën en proberen zich te verenigen om hun ideale woningen te creëren, zoals in gemeenschappelijke bouwprojecten. GroenLinks wil dat de provincie hen de ruimte geeft en hierin ondersteunt. De provincie geeft ook volop ruimte aan nieuwe woonvormen. Denk hierbij aan woningen voor alleenstaanden, starters en ouderen die met andere ouderen bij elkaar willen wonen om voor elkaar te kunnen zorgen. 

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

We stimuleren bedrijven en organisaties om de talenten van jongeren én die van 55-plussers beter te benutten. De provincie geeft daarbij het goede voorbeeld in de eigen organisatie en bij het verlenen van opdrachten. GroenLinks wil meer aandacht voor scholing, verbetering van vaardigheden, techniek, versterking van het vmbo en mbo en verbindingen tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Daarbij moet de provincie meer inzetten op maakindustrie en middelbaar beroepsonderwijs.

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

We gaan voor een landbouw die volledig biologisch en natuurinclusief is. De provincie stimuleert deze omschakeling. De provincie helpt de boeren met het vinden van grond om natuurinclusief en biologisch te kunnen ondernemen. In 2030 is 30% van de landbouw in Brabant biologisch. GroenLinks gaat ook zorgen dat de boeren een structurele en fatsoenlijke beloning ontvangen voor agrarisch natuur-, water- en landschapsbeheer. Zo helpen wij de boeren met een gezonder verdienmodel en maken de boeren het buitengebied gezonder en mooier. Zo pakken we samen met de boeren de verdroging aan en vergroten ze de biodiversiteit. Daarnaast moet het makkelijker worden om je brood te verdienen met een combinatie van landbouw, voedselproductie, recreatie, energietransitie, waterberging, landschapsbeheer en/of zorg. Dit betekent dat onze ruimtelijke ordening op de schop moet: we zorgen dat het mogelijk wordt op één stuk land meer tegelijkertijd te doen, waarbij duurzaamheid een voorwaarde is.

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

Toegankelijk en goed openbaar vervoer is een basisbehoefte en noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom wordt de marktwerking in het ov beperkt, zodat we meer grip krijgen op het aanbod, de betaalbaarheid en goed werkgeverschap voor buschauffeurs. We investeren in de bereikbaarheid van dorpen en kernen, door in te zetten op goed, hoogfrequent en betaalbaar ov en meer (snel)fietspaden. Er komen in Brabant meer (H)OV-hubs waar reizigers hun auto – of liever nog hun fiets – kunnen parkeren en kunnen overstappen op ov of deelvervoer naar steden of grote werklocaties. De provincie ondersteunt de aanleg van hoogfrequente HOV-lijnen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) van en naar Brabantse steden waar momenteel geen treinverkeer mogelijk is, zoals Uden, Veghel, Waalwijk en Oosterhout. We stimuleren als provincie slimme mobiliteitsinnovaties (Smart Mobility) en oplossingen voor het gedeeld gebruik van vervoermiddelen (Mobility as a Service).

 

JA21: ‘Het moet echt anders.’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt kent Brabant een schrikbarend tekort van 30.000 woningen en dat tekort wordt elk jaar groter. Hierdoor moeten er rap nieuwe woningen gebouwd worden. Het unieke landschap van Brabant moet blijven bestaan, maar ook in deze gebieden moet passende en betaalbare woningbouw mogelijk zijn voor jong en oud. Kleinere dorpen en regio’s moeten hun bestaansrecht houden en aantrekkelijk worden gemaakt voor bewoners door locaties aan te wijzen waar nieuwe wijken gebouwd kunnen worden. JA21 wil daarom bouwen in dorpen, zodat jongeren in hun eigen dorp kunnen blijven wonen en voorzieningen op peil blijven.

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

De provincie Noord-Brabant heeft een rijke historie aan bedrijven die zich hier gevestigd hebben en nog steeds actief en innovatief zijn. We dienen als provincie dan ook zorg te dragen dat deze en andere bedrijven de kans hebben om te ondernemen zonder al te veel overheidsbemoeienis. JA21 vindt dan ook dat de regelgeving drastisch beperkt dient te worden en overbodige bureaucratie dient te verdwijnen. Daarnaast stimuleren we het innovatieve karakter van onze provincie door partijen, zoals commerciële bedrijven, scholen en instellingen bijeen te brengen.

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

Onze boeren zouden gewaardeerd moeten worden voor het geleverde werk. In plaats daarvan worden zij steeds weer opnieuw belast met nieuwe regels. JA21 vindt het daarom hoog tijd dat de provincie een stapje terug doet en deze sector met rust laat. Daarom wil JA21:

  • de rol van de provincie in de agrarische sector zo klein mogelijk maken en de vrije markt haar werk laten doen;
  • stoppen met het opdringen van initiatieven als kringlooplandbouw en circulaire economie;
  • belemmeringen weghalen voor innovatie op het gebied van mestverwerking en voor het toekennen van natuurbeschermingsvergunningen; 
  • algemeen beheer van onze natuur en ons landschap door de inwoners van Brabant laten plaatsvinden.

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

JA21 staat voor een goed bereikbare provincie. Een goede infrastructuur is van vitaal belang voor de economie. Daarom moeten we blijven investeren in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons wegennet en onze spoor- en waterverbindingen. Het uit de auto treiteren van hardwerkende Nederlanders onder het mom van ‘duurzaamheid’ moet afgelopen zijn.

 

Lokaal Brabant: ‘Brabant moet niet alleen voor jongeren, maar ook mét en dóór jongeren bestuurd worden.’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

Zorgen dat er voldoende woningen voor jongeren worden gebouwd. Wat Lokaal Brabant betreft wordt daarbij stevig ingezet op de ontwikkeling van nieuwe en betaalbare woningen, die ook door mensen met een kleinere portemonnee kunnen worden gekocht. Daarnaast steunt Lokaal Brabant de plannen van de provincie om aanvullend in te zetten op het verrijken van de Brabantse woningvoorraad met nieuwe (collectieve) woonvormen.

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

Iedere Brabantse regio heeft een eigen ecosysteem waarin ondernemers, onderwijsinstellingen en regionale overheden nauw met elkaar samenwerken. Samenwerkingsverbanden als Brainport, Midpoint Brabant, Agrifood Capital en REWIN moeten ruimte krijgen om te blijven investeren in de regio en student-starters, start-ups en scale-ups zodat zij een volgende stap naar volle wasdom kunnen zetten. Het mkb is samen met hun medewerkers de motor van onze economie. Daarom is het van groot belang dat de provincie hier aandacht voor heeft. Samen met de werkgevers en het onderwijs kan de provincie ervoor zorgen dat werk gemaakt wordt van een leven lang leren. Lokaal Brabant is tevens voorstander van projecten met een competitief karakter om ondernemerschap en samenwerking met studenten mbo/hbo regionaal te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Solar Challenge, de BOV Trofee uitreiking, de Groene Pluim en andere regionale initiatieven

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

Lokaal Brabant zet zich in voor beter flankerend beleid voor boeren die stappen zetten om hun veestapel te verkleinen en te verbeteren, meer duurzame bedrijfsvoering zoals biologisch dynamische landbouw of andere activiteiten opstarten om emissies te verminderen. Voorbeelden van biologisch dynamische landbouw die een renderend alternatief kunnen zijn voor een deel van de huidige intensieve landbouw. Verkorten van de keten van land naar klant, met een verbetering van de toegevoegde waarde voor de producenten is voor Lokaal Brabant een uitgangspunt. Daarbij proberen we de distributieketen van voedselproducten zo kort mogelijk te houden. We zetten graag in op innovatieve, kleinschalige ontwikkelingen die boeren nieuwe verdienmodellen opleveren. Tegelijkertijd zijn we zeer kritisch bij nieuwe vestigingen of uitbreidingen van bedrijven met intensieve veeteelt. Dit is alleen mogelijk als daarmee aantoonbaar aanzienlijke milieuwinst te behalen is.

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

De provincie stimuleert slimme en schone mobiliteitsoplossingen en Lokaal Brabant wil collectief vervoer voor de bereikbaarheid van onze kleine kernen en dorpen in stand houden.

 

Partij voor de Dieren: ‘Je kunt nu nog kiezen.’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

De provincie stimuleert de bouw van voldoende betaalbare woningen, met fors meer sociale huurwoningen en meer betaalbare middenhuur. Ook komen er plannen voor betaalbare koopwoningen. De provincie stimuleert initiatieven zoals ecowijken, tiny houses, meergeneratiewoningen, aan zorg aangepaste woningen en de bouw van flexwoningen. De provincie neemt regie in een betere regionale spreiding van sociale huurwoningen. 

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

De provincie zet niet langer in op het aantrekken van (theoretisch opgeleide) ‘talenten’ uit andere regio’s en landen. In plaats daarvan wordt talentontwikkeling voor Brabanders gestimuleerd. Ook stopt de provincie met investeren in Brainport Eindhoven. Onderwijs en wetenschap zijn van groot belang, maar dat kan zonder een prestigeproject als Brainport. Noord-Brabant maakt gebruik van de kennis die er in de provincie is op het gebied van verduurzaming, bijvoorbeeld bij TU Eindhoven, Tilburg University en de hogescholen en mbo’s.

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

Het uitgangspunt is een ecologisch voedselsysteem waarin voldoende voedsel geproduceerd wordt voor iedereen, binnen de grenzen van de planeet. In deze grondgebonden landbouw is een gezonde bodem de standaard, kunnen boeren een eerlijke boterham verdienen en is respect voor natuur, milieu en gezondheid vanzelfsprekend. Noord-Brabant moet de overgang naar een regionale, plantaardige en biologische landbouw actief stimuleren. Een meerderheid van jonge boeren wil al een duurzaam bedrijf, maar zij hebben duidelijkheid en ondersteuning nodig. Investeren in alternatieven voor de gangbare landbouw, zoals natte teelten, voedselbossen en biocyclische teelt zonder mest en kunstmest, biedt boeren een duurzaam perspectief. 

Noord-Brabant ondersteunt en koestert koplopers van eerlijke, plantaardige, biologische en regionale landbouw en geeft ze een podium. Ook stelt de provincie transitiecoaches aan voor natuurvriendelijke landbouw en plantaardige eiwitteelten. De transitiecoaches verbinden bedrijven, kennisinstellingen en boeren actief aan elkaar, wijzen start-ups op subsidies en ondersteunen hen daarbij, en helpen boeren met het ontwikkelen van nieuwe, gezonde verdienmodellen. Initiatieven voor regionale voedselproductie en de verbinding tussen boer en inwoner worden volop gestimuleerd. Ook stimuleert Noord-Brabant gebiedscoöperaties die samen bijvoorbeeld een duurzame eiwitketen bouwen. De provincie investeert in de verbinding tussen (agrarisch) onderwijs en de beroepspraktijk in de transitie naar een regionale, plantaardige en biologische landbouw.

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor fietsers en voetgangers. De provincie gebruikt haar invloed om te stimuleren dat de voetganger prioriteit krijgt, dan de fietser, dan het openbaar vervoer en daarna pas gemotoriseerde voertuigen. Het openbaar vervoer is veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk. Het is zowel in stedelijk als in landelijk gebied een volwaardig alternatief voor de eigen auto. Er worden meer bussen ingezet om het openbaar vervoersnetwerk uit te breiden tot een fijnmazig netwerk en alle bussen zijn 100% duurzaam aangedreven. De provincie stimuleert innovatief gebruik van vervoer, zoals elektrische deelauto’s en deelfietsen.

 

PvdA: ‘Een nieuwe balans in Brabant. Betrek kinderen en jongeren bij de democratie.’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

De PvdA Brabant blijft zich inzetten om goede en betaalbare (tijdelijke) woonvoorzieningen te creëren voor alle doelgroepen. Omdat woningnood vooral mensen met lagere of middeninkomens treft, verdienen die hierbij de hoogste prioriteit. Inzetten op tijdelijke woningen voor starters door bijvoorbeeld grootschalig gestandaardiseerde duurzame, flexibele, kwalitatief goede en betaalbare prefab-woningen aan te kopen. Verder valt te denken aan ontwikkeling van nieuwe woonvormen en (zo nodig tijdelijke) woningtypen voor met name jonge starters en senioren, experimenten met gemengde woonvormen waarin verschillende generaties dicht bij elkaar wonen of (tijdelijke) woonvormen voor groepen starters met gemeenschappelijke voorzieningen.

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

Het is van groot belang dat het Brabantse onderwijs goed aansluit op de Brabantse economie en maatschappij. Belangrijk is dat mkb-bedrijven op de toekomst gericht zijn en blijven. Het Brabant Startup Fonds ondersteunt innovatieve startende bedrijven die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Via de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) worden innovatieve startups geholpen om door te groeien naar duurzame scale-ups. Een grote uitdaging is de langjarige krappe arbeidsmarkt door ouderen die met pensioen gaan en door minder jongeren die op de arbeidsmarkt starten.

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

De PvdA wil dat de provincie snel een voorlichtings- en bewustwordingsprogramma opzet en initiatieven voor bijvoorbeeld het vormen van coöperaties van boeren en consumenten of nieuwe retailconcepten met korte(re) lijnen tussen boeren en consumenten in regio’s daadkrachtig ondersteunt. Voor de agrarische sector geldt als geheel dat voortvarend gewerkt moet worden aan echte verduurzaming. Dat lukt alleen als de overheid en álle partijen in de voedselketen, inclusief consumenten, eraan meewerken een houdbaar toekomstperspectief te bieden aan boeren die willen overschakelen op natuur- en milieuvriendelijke duurzame kringlooplandbouw.

Het is volgens de PvdA essentieel dat de provincie gericht landbouwgronden verwerft. Zo kan ruimte worden geboden aan nieuwe natuur, verplaatsing van veeteeltbedrijven en vestiging van (jonge) boeren die willen starten met natuur- en milieuvriendelijke duurzame kringlooplandbouw. De PvdA wil naar een situatie waarin melkveebedrijven zelf de voedergewassen voor hun vee produceren en de daarvoor nodige akkers en weilanden op een milieuvriendelijke wijze bemesten met waardevolle stoffen uit de mest van eigen vee. 

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

De PvdA zoekt de balans tussen de betaalbaarheid van het netwerk en bereikbaarheid voor de Brabanders. Daarbij hebben we extra aandacht voor buslijnen in het buitengebied, waar geen alternatieven beschikbaar zijn. Uitganspunt is dat elke woonkern over kwalitatief goed ov blijft beschikken. Om het behoud van het huidige ov-voorzieningenniveau betaalbaar te houden, staan we open voor innovatie in het ov: nieuwe technologieën maken het mogelijk meer mensen met het ov te laten reizen, door het netwerk anders in te richten. Middels ov-hubs wordt overstappen gemakkelijk gemaakt en met het gebruik van data-analyse kan een efficiënt, vraaggestuurd ov-systeem ontstaan.

 

PVV: ‘Brabant weer leefbaar: onze beurzen vol, onze grenzen dicht.’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

De provincie heeft zichzelf via de nieuwe Agenda Wonen ook betrokken verklaard bij binnenstedelijke ontwikkelingen. Vanuit die rol wil de PVV dat de provincie actief stuurt op leefbaarheid voor onze Brabantse burgers bij ruimtelijke ontwikkelingen in de steden. 

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

Het wordt tijd dat we ons realiseren dat het mkb de grootste werkgever in Nederland, en dus ook in Noord-Brabant is. De PVV wil dan ook geen nepmaatregelen zoals mkb-loketten die gebakken lucht verkopen en subsidiepotjes voor deugbeleid, maar een daadwerkelijke inzet om het ondernemen mogelijk te houden voor onze winkeliers, bakkers, slagers, kroegeigenaren, garagebedrijven, kappers, groentehandelaren, restaurants, taxichauffeurs, kermisexploitanten, etc. Ook streven we ernaar dat ondernemers met ideeën en plannen worden gefaciliteerd in plaats van ontmoedigd. Regels mogen niet in de weg zitten.

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

De PVV komt keihard op voor ónze boeren, en dan vooral voor onze hardwerkende boerenfamilie- en gezinsbedrijven. Onze kernboodschap is: de boer moet boer kunnen blijven. Familie- en gezinsbedrijven zijn in de landbouw het ideale uitgangspunt. Een boer moet kunnen ondernemen en daarom moeten er zo min mogelijk belemmeringen zijn via onzinregels of doorgeslagen natuurregelgeving. De PVV staat voor het behoud van de landbouw en met name de veehouderijsector in Brabant. Daarbij geldt dat er voldoende oog voor de omgeving moet zijn: volksgezondheid, dierenwelzijn en leefbaarheid moeten zijn geborgd.

De provincie moet alternatieve inkomensbronnen voor landbouwers ruimhartig faciliteren. Te denken valt aan zorgprojecten, educatieve projecten gerelateerd aan het agrarisch bedrijf, bed and breakfasts, minicampings, verblijf voor ouderen en gehandicapten, caravanstalling of dagrecreatie. Ook moeten kleine bedrijven op de agrarische locaties mogelijk zijn. De PVV vindt dat landbouw en natuur samengaan en dat de agrariër een belangrijke rol heeft bij natuurbeheer. De regels daarvoor dienen vereenvoudigd te worden. 

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

De PVV staat voor degelijk en betaalbaar openbaar busvervoer in Brabant. Zero-emissiefratsen mogen wat de PVV betreft direct van tafel, en ‘duurzaamheid’ moet geen selectiecriterium voor de concessies zijn. Kleine kernen, ziekenhuizen, scholen en gemeentehuizen moeten bereikbaar zijn. Experimenten met kleinschalig openbaar vervoer zijn zeer welkom, zeker als die de ‘dunne’ lijnen betaalbaar maken of houden. Gemeenten kunnen daarbij actief betrokken worden en mogen meer regie krijgen om gepaste oplossingen te ontwikkelen. Ook kan waar mogelijk de markt (bijvoorbeeld Flixbus) de ruimte krijgen om lijnen te verzorgen. Vrije keuze en de vrijheid over een eigen vervoermiddel te beschikken dient altijd het uitgangspunt te zijn, daarom geen ‘deelvervoer’ initiatieven.

 

SP: ‘Brabant is van ons allemaal.’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

Iedere Brabander heeft recht op een passend, goed en betaalbaar huis. Iedereen moet kunnen wonen en opgroeien in een gezonde leefomgeving. Maar nu profiteren niet de Brabanders, maar grondspeculanten, projectontwikkelaars, beleggers en huisjesmelkers van de marktwerking. Hoog tijd om in te grijpen. De rol van de provincie is daarbij belangrijk. We willen dat de provincie investeert in (tijdelijke) noodwoningen, daar waar corporaties het wegens geldgebrek niet oppakken. Voorwaarde is dat ze voldoen aan het Bouwbesluit. Uiteindelijk moeten er genoeg permanente woningen komen.

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

Het aantal boeren in Brabant mag niet verder afnemen. Zonder ingrijpen gaan we in Brabant van 12.500 boeren nu naar 5000 boeren in 2040. Dit komt door o.a. gebrek aan opvolgingen en het opkopen van de kleinere boeren door steeds grotere. De SP wil minder vee, maar meer boeren. Dat kan als zij als producent een fatsoenlijke prijs voor hun product krijgen. Zo kunnen we de steeds verdergaande schaalvergroting stoppen. De provincie werkt samen met boeren aan het verkorten van de ketens (van het land tot op het bord). We gaan geïnteresseerde boeren een rol geven in het natuurbeheer. Met name aan de randen, die niet in eigendom zijn van Terrein Beherende Organisaties. Boeren moeten een eerlijk loon ontvangen voor hun bedrijfsactiviteiten. Zij worden door het huidige systeem gedwongen tot schaalvergroting. We zetten in op zoveel mogelijk lokale productie en lokaal transport van goederen.

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

Het is een taak van de overheid, ons allemaal dus, om ervoor te zorgen dat iedere Brabander de mogelijkheid heeft van A naar B te kunnen. Hiervoor zal de provincie stevig extra moeten investeren in het openbaar busvervoer. Voor steeds meer mensen in de dorpen wordt het ov  steeds minder een alternatief, waardoor kleine kernen slecht bereikbaar zijn. De provincie moet stoppen met aanbestedingen en het openbaar busvervoer weer gewoon in eigen hand nemen. Meer investeren in het openbaar busvervoer en zorgen dat het veel beter betaalbaar wordt of nog beter (bijna) gratis. Met name de grotere dorpen zonder treinstation moeten snellere busverbindingen naar het station krijgen. In de spits moeten deze bussen vaker gaan rijden. En we zetten in op goede verbindingen naar mbo’s, voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteiten.

 

Volt: ‘Iedereen moet mee kunnen denken. Een jongerenraad binnen de provincie is een must.’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

De vraag naar betaalbare woningen in Noord-Brabant is enorm. De woningnood heeft de mogelijkheden voor alleenstaanden en gezinnen beperkt en vormt een rem op de economische ontwikkeling van de provincie. Als het aan Volt ligt, neemt de provincie de regie op de woningbouwontwikkeling in stedelijke gebieden en landelijke kernen. Daarom wil Volt o.a. investeren met andere overheden om ontwikkeling op de woningmarkt te versnellen.

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

Volt wil een gerichte aanpak voor het aantrekken van arbeidskrachten, maar ook voor het vasthouden van die arbeidskrachten op de lange termijn. Er moet om dit te bereiken meer geïnvesteerd worden in het verbeteren van het arbeidsklimaat in Noord-Brabant en het faciliteren van ontwikkelingsmogelijkheden voor elke levensfase. Volt wil daarom o.a. een focus op het mbo-onderwijs om meer vakspecialisten te kunnen opleiden én goed onderwijs om een leven lang leren te stimuleren op elk niveau.

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

Volt wil investeringen door verschillende sectoren in leefkwaliteit belonen. Daarvoor moeten omgevingskwaliteiten – zoals geur, biodiversiteit en vergroening – eerst helder gedefinieerd worden. Volt ziet het als de taak van de provincie om ontwikkelmogelijkheden te koppelen aan deze omgevingskwaliteiten voor zowel stoppende als blijvende agrarische ondernemers. Volt wil daarom: o.a. een groenere agro-industrie gefaciliteerd door de provincie, de provincie als gesprekspartner in de agro-transitie, niet enkel als toetser, inzetten op innovatie zoals verticale landbouw en het stimuleren van plantaardige voedselbronnen én investeren in Internet-of-Things-toepassingen (IoT) voor metingen.

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

Volt wil Noord-Brabant beter bereikbaar maken door te investeren in openbaar vervoer. Dit willen we niet alleen binnen Noord-Brabant doen, maar ook samen met andere provincies en onze buurlanden. Het openbaar vervoer moet duurzamer ingericht worden en ook toegankelijk voor iedereen. Daarom wil Volt o.a. kleine gemeenten in Noord-Brabant bereikbaar houden met openbaar vervoer. Om de klimaatdoelen te halen en de luchtkwaliteit te verbeteren, moeten we onze mobiliteit vergroenen in Noord-Brabant. Dit kunnen we bereiken door het toepassen van nieuwe technologieën en door bestaande oplossingen te verbeteren. Volt wil daarom o.a. een eenduidig beleid van deelmobiliteit en mobiliteithubs in Noord-Brabant.

 

VVD: ‘We maken het in Brabant.’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

VVD Brabant wil meer betaalbare woningen voor de gewone Brabander die nu niet terecht kan in het huidige aanbod. Denk aan studenten, starters of alleenstaanden. Er is al langer sprake van een noodzakelijke ‘flexibilisering’ in het woonaanbod. Woningen die meebewegen met de behoefte van de bewoner. Er zijn tal van duurzame modulaire bouwvormen ontwikkeld. Ook in Brabant. Deze innovaties zijn een sleutel om de doelgroep die nu klem zit snel te kunnen voorzien van een passende woning. De VVD ziet de provincie als aanjager door bijvoorbeeld het formeren van een ‘vliegende brigade’ die gemeenten ondersteunt met kennis over innovatieve bouwvormen, maar ook met de vaak te lang slepende ruimtelijke procedures en vergunningverlening.

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

We hebben handen nodig om de economische potentie van Brabant verder te ontwikkelen. Daarom moet de provincie samen met het Brabantse bedrijfsleven een campagne opzetten om het technisch mbo-onderwijs op basisscholen geliefd te maken. In samenwerking met het Brabantse bedrijfsleven moet het mbo-onderwijsprogramma worden afgestemd op de behoeften van de bedrijven in Brabant. Wat de VVD betreft komen studenten tijdens hun studie al in contact met Brabantse bedrijven om te ervaren hoe zij zich daar kunnen ontplooien. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat talent niet alleen naar Brabant komt, maar ook in Brabant blijft. Initiatieven om een eigen bedrijf te starten worden omarmd en waar mogelijk ondersteund. 

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

Kijkend naar de stikstofproblematiek, zien we dat er veel hardwerkende ondernemende agrariërs zijn met een bedrijf met toekomst. We zetten daarom stevig in op het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën, zodat we deze bedrijven stimuleren om hun bedrijf op een duurzame manier voort te zetten. Dit doen we ook door ruimte te geven voor pilots met proefstalsystemen of voer- en managementmaatregelen wanneer deze zorgen voor een verlaging van de stikstofuitstoot. Toe naar kwalitatief hoogwaardige, herkenbare, lekkere en gezonde producten van Brabantse bodem tegen eerlijke prijzen voor de Brabantse boeren. Ook moet de provincie zich hard maken voor het versoepelen en versnellen van de regels rond alternatieve boerenbedrijven. Daar waar boeren het roer om willen gooien en zich richten op andere sectoren zoals vrijetijdsbesteding en zorg, moet de provincie meedenken waar kan.

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

Samen zetten we in op een slimme toekomst waarin het openbaar vervoer aansluit bij de vraag van de Brabander. Voorop staat dat het met het ov mogelijk moet zijn om snel en veilig door Brabant te komen. We zorgen voor goede en betrouwbare bus- en treinverbindingen op lijnen waar dagelijks veel gereisd wordt. Zoals tussen de Brabantse steden, waar we inzetten op spoorboekloos reizen. Maar ook tussen Breda en Utrecht zorgen wij voor een betere ov-verbinding. Op plaatsen waar de vraag naar bus- en treinverbindingen minder groot is, kunnen deelauto’s, fietsen en andere vormen van vervoer een alternatief zijn. We gaan door met onze inzet op gedeelde mobiliteit en openen de komende periode op verschillende plaatsen ‘mobiliteitshubs’, waar deze verschillende ov- en deelconcepten bij elkaar komen.

 

50PLUS: ‘Samenleving Samen Leven’

RUIMTE VOOR JONGE STARTERS OP DE WONINGMARKT

50PLUS wil meer woningen voor ouderen en jongeren. Samenwerking met gemeentes en woningcorporaties. Goede duurzame huisvesting – voor iedere doelgroep – is van het grootste belang. Ook wil 50PLUS 40% van de woningbouw in stad en buitengebied bestemmen voor sociale woningbouw. Het provinciale beleid moet gemeentes stimuleren kleinschalige woonvormen te realiseren, binnen de bestaande bebouwing. Doelstelling is wel vooral meer betaalbare woningen in de steden en het platteland, maar zo min mogelijk groen opofferen.

RUIMTE VOOR JONG TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMERSCHAP

50PLUS wil kennis aantrekken en talentontwikkeling ondersteunen. Ook wil 50PLUS de lokale industrie faciliteren in ‘behoeftige’ regio’s. 

RUIMTE VOOR JONGE BOEREN

50PULS wil niet praten over de boeren maar met de boeren en biologische en natuurinclusieve boeren ondersteunen.

RUIMTE VOOR JONGE FORENZEN

Het starten van een proef ‘gratis openbaar vervoer voor iedereen’ (busvervoer)! Dit bevordert het verleiden om de auto te laten staan. Met name gratis ov voor AOW’ers, scholieren/studenten en minima. Ook wil 50PLUS openbaar vervoer in kleine kernen behouden. Inwoners van kleine kernen mogen niet gediscrimineerd worden. Net als in steden betalen ook zij belasting! Ook wil 50PLUS zorgen voor een goede bereikbaarheid, dus geen busritten verminderen of afschaffen. Of alternatief aanbieden.