De provincie Noord-Brabant en het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen organiseren een bijeenkomst over het thema zoönosen. Uitgaande van het rapport Zoönosen in het vizier wordt verkend wat er speelt in Brabant en wat ons te doen staat als het om zoönoserisico’s gaat.  Want juist de provincie Noord-Brabant met haar hoge mens-dierdichtheid is een kwetsbaar risicogebied. Welke partijen kunnen hierin welke rol oppakken? Door kennis en ervaringen uit te wisselen, te brainstormen en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van samenwerking, wordt toegewerkt naar een Brabantse Actieagenda Zoönosen.

In verschillende themasessies wordt ingegaan op ambities en gewenste acties. Centraal staat een integrale aanpak die zoönoserisico’s explicieter aan de bescherming van de volksgezondheid verbindt. De veterinaire praktijk en humane praktijk kunnen daarbij leren van elkaar. In de sessies wordt ook ingegaan op bewustzijn, de uitdaging is immers groter dan de meeste mensen denken. Zoönoserisico’s spelen niet alleen in de veehouderij; het gaat ook om (geïmporteerde) gezelschapsdieren, zwemwater, reizen, kinderopvang, zorg en recreatie op agrarische bedrijven, en de inrichting van stedelijk en landelijk gebied.

Aan de orde komen vragen als:

  • Welke aanbevelingen en acties uit Zoönosen in het vizier willen we doorvertalen naar specifieke Brabantse context?
  • Wat gebeurt er al omtrent zoönosegeletterdheid, preventie, monitoring en respons? Zijn er al goede voorbeelden?
  • Wat is de rol van de regio? Welke Brabantse partijen kunnen bijdragen?
  • Welke vervolgstappen zijn nodig om een Brabantse Actieagenda Zoönosen vorm te geven?

Meer informatie over de bijeenkomst: neem contact op met Kirsten Baken, secretaris van de Provinciale Raad Gezondheid en het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen.  

Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) verbindt professionals uit de humane, veterinaire en milieusector om de bescherming en bevordering van mens- en diergezondheid (One Health) naar een hoger niveau te tillen. Het netwerk heeft tot doel kennis uit te wisselen, samenwerking te stimuleren, en knelpunten te signaleren en agenderen. De Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant een coördinerende rol op zich genomen.