De overheid moet inzetten op natuur overal en voor iedereen. Naast de natuurgebieden, ook in onze steden, op bedrijventerreinen en op het platteland. Om hiermee de kansen en voordelen van natuur zoals voor onze gezondheid te benutten. Willen we natuur in Brabant duurzaam borgen, dan is bewustwording en betrokkenheid van inwoners en ondernemers essentieel: een stevigere verbinding dus van natuur in hart en hoofd van Brabanders!

Dat is een van de kernboodschappen van de provincie Noord-Brabant in lijn met ons advies ‘Van voordeur tot en met Natura2000’. Dit advies brachten wij in januari dit jaar aan het provinciebestuur uit. Hierin zien wij natuur als vanzelfsprekend onderdeel van een toekomstbestendig Brabant. Veel van ons advies zien we nu terug in het beleidskader Natuur:

-Zorg voor samenhang in beleid. Weeg het natuurbelang nadrukkelijk mee in besluitvorming over economische en ruimtelijke opgaven. Verbind natuur met ander beleid, zoals stikstofaanpak, water en bodem, klimaat en landbouw.

– Zorg voor samenhang in de uitvoering. Werk aan een gebiedsgerichte uitvoeringsstructuur. Kijk naar mogelijkheden om samen met partijen het gesprek te voeren over welke natuurkwaliteit gewenst en noodzakelijk is.

– Stimuleer gemeenten om natuur en groen onderdeel te laten zijn bij locatiekeuze en planvorming.

– Versterk de beweging van vergroening via maatschappelijke organisaties zoals IVN, Brabants Landschap, BMF, Zet en Zorgbelang. Gezamenlijk kunnen provincie en genoemde partijen komen tot een samenhangende en effectieve aanpak. Ondersteun partijen met kennis en eventueel middelen.

– Stimuleer nieuwe verdienmodellen voor natuurbeheer en natuurontwikkeling.

– Benut de instrumenten zoals die van het omgevingsbeleid en van de Natuurbeschermingswet.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 10 mei 2022 het ontwerp-beleidskader Natuur vastgesteld. In het beleidskader geeft de provincie aan wat ze de komende jaren op het gebied van natuur wil bereiken. Het beleidskader ligt nu ter inzage.