Natuur in hart en hoofd van Brabanders. Advies Van voordeur tot en met Natura2000 levert bouwstenen voor Brabants natuurbeleid

De overheid moet inzetten op natuur overal en voor iedereen. Naast de natuurgebieden, ook in onze steden, op bedrijventerreinen en op het platteland. Om hiermee de kansen en voordelen van natuur zoals voor onze gezondheid te benutten. Willen we natuur in Brabant duurzaam borgen, dan is bewustwording en betrokkenheid van inwoners en ondernemers essentieel: een stevigere verbinding dus van natuur in hart en hoofd van Brabanders!

Dat is een van de kernboodschappen van de provincie Noord-Brabant in lijn met ons advies ‘Van voordeur tot en met Natura2000’. Dit advies brachten wij in januari dit jaar aan het provinciebestuur uit. Hierin zien wij natuur als vanzelfsprekend onderdeel van een toekomstbestendig Brabant. Veel van ons advies zien we nu terug in het beleidskader Natuur:

-Zorg voor samenhang in beleid. Weeg het natuurbelang nadrukkelijk mee in besluitvorming over economische en ruimtelijke opgaven. Verbind natuur met ander beleid, zoals stikstofaanpak, water en bodem, klimaat en landbouw.

– Zorg voor samenhang in de uitvoering. Werk aan een gebiedsgerichte uitvoeringsstructuur. Kijk naar mogelijkheden om samen met partijen het gesprek te voeren over welke natuurkwaliteit gewenst en noodzakelijk is.

– Stimuleer gemeenten om natuur en groen onderdeel te laten zijn bij locatiekeuze en planvorming.

– Versterk de beweging van vergroening via maatschappelijke organisaties zoals IVN, Brabants Landschap, BMF, Zet en Zorgbelang. Gezamenlijk kunnen provincie en genoemde partijen komen tot een samenhangende en effectieve aanpak. Ondersteun partijen met kennis en eventueel middelen.

– Stimuleer nieuwe verdienmodellen voor natuurbeheer en natuurontwikkeling.

– Benut de instrumenten zoals die van het omgevingsbeleid en van de Natuurbeschermingswet.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 10 mei 2022 het ontwerp-beleidskader Natuur vastgesteld. In het beleidskader geeft de provincie aan wat ze de komende jaren op het gebied van natuur wil bereiken. Het beleidskader ligt nu ter inzage.

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.