Veranderende rol provinciale overheid

Maatwerkbeleid

In de Provinciale Staten wordt nagedacht over bestuurlijke vernieuwing. Dit ter uitvoering van de motie ‘maatwerkbeleid’ uit november 2016. De Staten willen burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen een grotere rol geven bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Themabijeenkomst

Op de themabijeenkomst van 30 juni is dit verder uitgediept aan de hand van drie beleidsonderwerpen die de komende periode een nieuwe fase van het beleidsproces ingaan:

  1. Innovatieprogramma Agrofood
  2. Brabantse aanpak Leegstand
  3. Lange termijn Energiebeleid

Reflectie BrabantAdvies

Tijdens de themabijeenkomst is hierop gereflecteerd door BrabantAdvies in de persoon van directeur Leo Dubbeldam. Dit in aansluiting op een eerder advies van BrabantAdvies over de Midterm Review Bestuursakkoord. BrabantAdvies ziet kansen om als Provinciale Staten sterker te sturen op doelen en resultaten, om vervolgens ruimte te geven voor verdere invulling en uitvoering. Daarnaast worden voorstellen aangedragen voor bestuurlijke vernieuwing rond de grotere transitiethema’s.

Het zoeken naar vernieuwing van de overheidsrol speelt momenteel op alle niveaus van het openbaar bestuur (rijk, provincie, gemeenten). BrabantAdvies wil later dit jaar met een verkenning komen ten aanzien van de vernieuwing van de rol van de provinciale overheid.