PAS-projecten, advies PRL

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving, PRL, adviseert de volgende punten over de PAS-projecten:

Kwelherstel Ulvenhoutse Bos, De Utrecht en Reusel-de Mierden en Tongelreep

  1. Combineer het primaire natuurdoel -het verminderen van stikstofdepositie- met klimaat- en waterdoelen zodat de drie gebieden klaar zijn voor de toekomst; Verken daarbij ook of het betrekken van aangrenzende zones van de projectgebieden hierbij kan helpen;
  2. Experimenteer met vormen van landbouw die kunnen helpen bij het realiseren van de natuurdoelen;
  3. Geef duidelijkheid over wat de uitspraak van de Raad van State over het PAS (van 29 mei 2019) betekent voor deze drie projecten;
  4. Breng de ervaringen en uitkomsten van de vergelijkbare maatregelen voor natuurherstel in de drie gebieden bij elkaar en leer hiervan;
  5. Blijf in gesprek met bewoners en belanghebbenden in de gebieden zodat ze weten wat er te gebeuren staat en hierop inbreng kunnen geven.

De PRL heeft een wettelijke taak om het provinciebestuur te adviseren over het milieueffectrapport (MER) van regionale projecten in Brabant. In dit geval gaat het om een advies over de aanpak en voorbereiding van het MER, over de zogenaamde ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Klik hier voor het briefadvies.

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.