De Provinciale Raad voor de Leefomgeving, PRL, adviseert de volgende punten over de PAS-projecten:

Kwelherstel Ulvenhoutse Bos, De Utrecht en Reusel-de Mierden en Tongelreep

  1. Combineer het primaire natuurdoel -het verminderen van stikstofdepositie- met klimaat- en waterdoelen zodat de drie gebieden klaar zijn voor de toekomst; Verken daarbij ook of het betrekken van aangrenzende zones van de projectgebieden hierbij kan helpen;
  2. Experimenteer met vormen van landbouw die kunnen helpen bij het realiseren van de natuurdoelen;
  3. Geef duidelijkheid over wat de uitspraak van de Raad van State over het PAS (van 29 mei 2019) betekent voor deze drie projecten;
  4. Breng de ervaringen en uitkomsten van de vergelijkbare maatregelen voor natuurherstel in de drie gebieden bij elkaar en leer hiervan;
  5. Blijf in gesprek met bewoners en belanghebbenden in de gebieden zodat ze weten wat er te gebeuren staat en hierop inbreng kunnen geven.

De PRL heeft een wettelijke taak om het provinciebestuur te adviseren over het milieueffectrapport (MER) van regionale projecten in Brabant. In dit geval gaat het om een advies over de aanpak en voorbereiding van het MER, over de zogenaamde ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Klik hier voor het briefadvies.