Publicaties

Met vier adviesraden met inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen beschikt BrabantAdvies over inzichten en informatie uit de haarvaten van de Brabantse samenleving.

  • Soort publicatie

Advies in wording

Vijf jaar geleden introduceerde de provincie Noord-Brabant maatregelen om de transitie in de veehouderij te versnellen, waaronder stimuleringsregelingen voor natuurinclusieve landbouw (NiL). Hoewel deze regelingen ondernemers ondersteunden eerste stappen te zetten, is van een brede beweging nog geen sprake. BrabantAdvies constateert dat, met de urgente doelen en ambities in het landelijk gebied, natuurinclusieve en andere duurzame vormen van landbouw steeds relevanter worden. Ondersteuning van én samenwerking met agrarisch ondernemers blijft daarom van groot belang.

Advies in wording

De provincie Noord-Brabant zet in op doorontwikkeling van het provinciale missiegedreven innovatiebeleid, om zo bij te dragen aan een wendbare en toekomstbestendige economie en aan de maatschappelijke opgaven die in Brabant voorliggen. BrabantAdvies is gevraagd de provincie hierover te adviseren. We richten ons in het advies op vragen als: Wat is er, gezien de veranderende context, nodig om innovatie te (blijven) stimuleren? Welke focus kan men kiezen in het missiegedreven innovatiebeleid? Welke rol(len) en welk type interventies passen, gezien de context, de provincie hier het best?

Advies in wording

Ruim een jaar geleden hebben de Young Professionals Brabant het Manifest ‘Maak Ruimte voor Jongeren!’ aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Dit was het resultaat van een verdieping op verschillende vraagstukken die de jongeren in Brabant raken (adviestraject Kansen en Belemmeringen voor Brabantse jongeren). Het Manifest is een stevig pleidooi om jongeren te betrekken bij besluitvorming over de vraagstukken die hun aangaan. Ook in 2024 zetten de Young Professionals Brabant de opdracht door.

Advies in wording

In 2024 geven we specifiek invulling aan de vraagstukken en dilemma’s die samenkomen in de uitwerking van het Brabants Programma Landelijk Gebied. Verschillende vragen van de provincie hebben hier betrekking op. Die spitsen zich toe op de vraag wat ‘bodem en water sturend’ betekent, hoe landbouw en natuur zich beter met elkaar kunnen verhouden, wat dit betekent voor de provinciale rol, de beleidskeuzes en de instrumenten.

Advies in wording

Wat moet er gebeuren om de Brabantse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken? SER Brabant inventariseert wat nodig is zowel op het domein onderwijs als arbeidsmarkt. Dit doet ze samen met SER Nederland en de regionale SER’en, de Brabantse arbeidsmarktregio’s en Pact Brabant. Verder werkt ze aan de concrete vraag van Pact Brabant om de ontwikkeling van een skillsgerichte arbeidsmarkt in Brabant te helpen ondersteunen.

Advies in wording

In de nieuwste aflevering van de podcast 'Leiders van de Toekomst' gaan de Young Professionals Brabant in gesprek met de provincie Noord-Brabant over de invoering van de generatietoets. De provincie staat op het punt een pilotproject te starten om zo de impact van beleidsbeslissingen op jongeren en toekomstige generaties tijdig in kaart te brengen. Ze markeert daarmee de noodzaak te stoppen met het doorschuiven van problemen naar het later, zoals nu veelal het geval is.

Advies in wording

Vandaag is het advies ‘Kiezen voor het Brabant van morgen. Ruim baan voor ruimtelijke kwaliteit‘ aangeboden aan de gedeputeerde Wilma Dirken (Ruimte, Wonen, Stikstof en Veiligheid). Met dit advies bouwen we voort op onze aanbevelingen die we tijdens de totstandkoming van het Brabants ruimtelijk voorstel in een drietal reflectiesessies hebben meegegeven aan de ambtelijke betrokkenen.

Advies in wording

De gezondheid van Brabanders neemt eerder af dan toe. De ambitieuze provinciale ambitie van ‘Drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030’ komt daarmee nog niet in zicht: een trendbreuk is dringend noodzakelijk. De Provinciale Raad Gezondheid benadrukt in haar advies ‘Van Pact naar Impact’ het belang van eigenaarschap en pleit voor een brede en integrale benadering van gezondheid waarbij positieve gezondheid sturend wordt voor beleid en uitvoering. Het advies is op 31 oktober 2023 aangeboden aan gedeputeerde Saskia Boelema (Water en Bodem, Gezondheid en Brede Welvaart).

Advies in wording

De grondwatervoorraad in Brabant bereikt haar grenzen. Toch onderzoekt Drinkwaterbedrijf Brabant Water de haalbaarheid van een nieuwe locatie voor drinkwaterwinning in West-Brabant omdat de beschikbaarheid van drinkwater in deze regio sterk onder druk staat. De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) roept op om op korte termijn geloofwaardige stappen te zetten in de gewenste koers, zijnde juist minder grondwateronttrekking. Het plan van een nieuwe waterwinning in Kruisland vraagt daarom om een stevigere onderbouwing waarom het de meest geschikte oplossing is, aldus de PRL in het uitgebrachte MER-advies Nieuwe waterwinning in Kruisland.

Advies in wording

Sinds de start van VABIMPULS in 2017 is er veel veranderd. Met de stikstofproblemen én de noodzaak van natuurherstel, staat het buitengebied vol in de schijnwerpers. Het is tegelijkertijd voor de agrarische sector een uitermate onduidelijke en onzekere periode. Het vertrouwen tussen boeren en overheid is tot een verder minimum gedaald. BrabantAdvies pleit daarom voor het doorzetten van VABIMPULS op de korte termijn én voor het bouwen aan eenduidige ondersteuning voor eigenaren bij de transitie van het buitengebied en de landbouw. ‘Bestendig daarbij de werkwijze van VABIMPULS’ luidt daarbij het expliciete advies.

Advies in wording

In 2022 stond de fysieke leefomgeving centraal in onze advisering. Dat is niet vreemd in het licht van de vele vraagstukken die in het steeds intensiever benutte Brabant spelen. 'De ruimtelijke  ordening is weer terug op de agenda. De provinciale rol daarin is door het Rijk nog eens onderstreept. De provincies zijn aan de slag met een fikse klus om onder stevige tijdsdruk mét de partijen in de regio de contouren van de ruimtelijke opgaven neer te zetten en in te kleuren. BrabantAdvies ziet het als haar opdracht om in deze complexe vraagstukken handreikingen aan te dragen. Door de dialoog te faciliteren en partijen samen te brengen, te adviseren en te agenderen. In dit jaarverslag blikken we terug op onze advisering en activiteiten in 2022.

Advies in wording

‘Ondanks de complexiteit van gezondheidsmonitoring zien we een grote meerwaarde om op basis van data en onderzoek te sturen op het bereiken van gezondheidswinst voor alle Brabanders. Het streven van drie gezonde jaren voor elke Brabander erbij zien we als een gezamenlijke koers en ambitie van de provincie én de betrokken partners. Het Gezondheidsinformatieknooppunt (GIK) zien we daarbij als middel om datagedreven te werken’, aldus de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) van BrabantAdvies.

Advies in wording

‘Een fundamentele koerswijziging is nodig om onze woon- en werkomgeving zo te transformeren dat deze bijdraagt aan klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. De provincie is hiervoor onmiskenbaar aan zet, maar samenwerking met partners is cruciaal. Stevig bestuurlijk commitment is nodig om institutionele belemmeringen te doorbreken’, aldus de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) van BrabantAdvies in haar Advies Wonen en werken.

Advies in wording

De trend naar deelmobiliteit is ingezet en komt in rap tempo op ons af. Jongeren delen al volop fietsen, scooters en auto’s met anderen. Zij zijn de katalysatoren om de transitie naar deelmobiliteit verder door te zetten. De omslag van bezit naar gebruik is bij hun al ingezet. De Young Professionals Brabant roepen op om door te pakken op die trend. Een must ook gezien de urgentie van klimaatverandering – onze planeet staat in brand - en de klimaatdoelen waaraan we ons aan gecommitteerd hebben.

Advies in wording

We bouwen in Brabant nu al zo’n 10.000 - 13.000 nieuwe woningen per jaar. De komende 9 jaar moeten er 130.000 bij. Zijn die getallen haalbaar en realistisch nu het huidig tijdsgewricht roet in het eten gooit. En is het voldoende? We gaan in Nederland richting de 20 miljoen inwoners. Is bouwen, bouwen en nog eens bouwen de oplossing? Helpt dat jonge starters die nú staan te springen om woonruimte? Onze bevolkingssamenstelling vraagt om andere type woningen. We hebben in Brabant 1,2 miljoen woningen. Wat kunnen we met die woningvoorraad? Waar liggen kansen voor bijvoorbeeld duo-wonen en woningsplitsing? Hoe kan de provincie de woonvraag van jongeren helpen verzachten? Dit en meer bespreekt Daan Hendrikx (raadslid bij de Young Professionals Brabant) in een podcast met Niek Bargeman, adviseur Wonen bij de Provincie Noord-Brabant en Amanda Schiltmans, oprichter van Stichting Statiegeld op Jeugd.

Advies in wording

Milieubeleid heeft veel gebracht. Óók voor Brabant. Maar er is nog veel werk te verzetten. In het complexe speelveld is het behalen van de milieuambities een uitdaging. BrabantAdvies benadrukt in haar advies ‘Van stevige ambities naar een samenhangende aanpak’ het belang van een langetermijnvisie voor milieubeleid. Een verhaal dat richting geeft, niet alles kan overal, én in evenwicht is met de opgaven voor klimaat, natuur, water en gezondheid.

Advies in wording

De Maas is een gewilde recreatieve omgeving, zowel voor verblijfsrecreatie als pleziervaart. Bij de locatie Dommelsvoort aan de Kraaijenbergse Plassen (gemeente Land van Cuijk) zijn er plannen voor een waterrijk recreatiepark met maximaal 700 recreatiewoningen en een jachthaven met 500 ligplaatsen. Dit plan is niet nieuw. Tien jaar geleden is er een milieueffectrapport voor dit plan opgesteld, maar deze is inmiddels verlopen. Er is een nieuwe m.e.r. procedure nodig voor actualisatie van het oude milieueffectrapport.

Advies in wording

De provincie Noord-Brabant wil werken aan natuurherstel en werkt aan een nieuw natuurbeleid voor de periode 2023 -2030. Focus ligt op het realiseren van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Ook de condities van het water- en bodemsysteem in zones van de natuurgebieden moeten verbeteren. Daarnaast wil de provincie het natuurbeleid verbreden naar andere beleidsdomeinen en wil ze natuur meer verbinden met de Brabander. Op weg naar het nieuwe natuurbeleid is een ontwerp Beleidskader Natuur uitgebracht. De provincie gebruikt hierbij het instrument milieueffectrapportage (plan MER) om keuzes te maken over de inhoud van dit beleidskader. Wij geven een aantal aanbevelingen mee om de ambities van het natuurbeleid verder te concretiseren...

Advies in wording

Het structureel faciliteren van hybride werken door de Rijksoverheid biedt kansen om de economische vitaliteit van de regio’s te vergroten. Dat zeggen de Sociaal-Economische Raden van Noord-Brabant, Noord-Nederland, Overijssel en Zeeland in het landelijke SER-advies Hybride Werken. Elphi Nelissen kijkt tevreden tevreden terug op de samenwerking: “Ik ben blij met deze samenwerking tussen de landelijke en regionale SER’en. We hebben een duidelijke bijdrage kunnen leveren aan het advies, waarin de kansen voor de regio’s helder naar voren komen”.

Advies in wording

Ons jaarverslag 2021 is uit. Een terugblik op een lustrumjaar dat in het teken stond van schaarse ruimte in een snel veranderend Brabant. Logistieke hallen die open landschappen opslurpen, woningbouw die concurreert met ruimte voor werken, zonnepanelen op voormalige landbouwgrond: het zijn ontwikkelingen die nu het ruimtelijk debat in Brabant bepalen. Verandering is onontkoombaar, maar verandert Brabant ook in de gewenste richting? Hoe kunnen we de opgaven waar Brabant voor staat juist als kansen benutten en kiezen voor kwaliteit, nu én straks? En kan verbeeldingskracht ons helpen grenzen te verleggen om tot ándere, mooiere en slimmere oplossingen te komen?

Advies in wording

Tussen Cuijk en Ravenstein werkt Waterschap Aa en Maas aan dijkverbetering. Op dit 21 km lange traject voldoen delen van de dijk niet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid.  Door het veranderende klimaat verwachten we dat het water in de Maas steeds vaker hoog komt te staan. Kunnen we het water nog naar onze hand zetten? Of zijn de grenzen, met het steeds grilliger en onvoorspelbaarder klimaat, van maakbaarheid bereikt? Waterveiligheid gaat om meer dan het verbeteren van dijken. Zet daarom ook in op natuurlijke oplossingen, zoals rivierverruiming en waterberging. Breng de effecten op de waterstand in beeld en geef aandacht aan het vasthouden van water. Dat is nodig om verdroging tegen te gaan, om kwetsbare natuur te beschermen en om voedselzekerheid te blijven bieden. Dat laatste is nu zeker weer een issue, zie de oorlog in de Oekraïne die ons bewust maakt van onze kwetsbaarheid.

Advies in wording

Ondanks jarenlange inzet op natuurbescherming is de achteruitgang van biodiversiteit tot op heden niet gekanteld. Willen we natuur in Brabant duurzaam borgen, dan is betrokkenheid van de samenleving essentieel. BrabantAdvies pleit daarom in haar advies ‘Van voordeur tot en met Natura2000’ voor een verbrede inzet op natuur: natuur als vanzelfsprekend onderdeel van een toekomstbestendig Brabant. Een nieuw narratief over natuur is nodig. Een narratief dat vertrekt vanuit de leefwereld van de Brabander met een brede kijk op natuur en waarin de voordelen van natuur voor gezondheid, klimaat, economie en recreatie naar voren komen. Dit gaat verder dan het huidige sectorale en vaak technocratische natuurbeleid. De zeven aanbevelingen...

Advies in wording

De provincie Noord-Brabant wil de komende jaren werken aan de meest duurzame landbouw- en voedselproductie, een economisch toonaangevende, natuur- en landschapsinclusieve én gemeenschapsinclusieve landbouw. Met een milieueffectrapportage (het MER) zijn de milieueffecten van het voorgenomen beleid beoordeeld. Vier aandachtspunten vooraf (op basis van het MER en het ontwerp beleidskader Landbouw en Voedsel 2030): • Maak het beleid toegankelijk • Een goede toepassing van het MER vraagt een concreter beleidskader • Maak de beoordeling van milieueffecten duidelijk • Overweeg ander instrumentarium om effecten integraal in beeld te brengen.

Advies in wording

De provincie Noord-Brabant wil de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid van de N270 West (Helmond – Walsberg) verbeteren. Om tot een zorgvuldig besluit te komen over de herinrichting, wordt een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Daarin worden vier alternatieven onderzocht, waarbij het de voorkeur heeft om de N270 West te verbreden naar 2x2-baans, inclusief aanvullende maatregelen. Onze aanbevelingen..

Advies in wording

De provincie werkt momenteel voortvarend toe naar een Brabantse Omgevingsverordening. Het interactieve proces vanaf de opstart van de Omgevingsvisie tot aan de Omgevingsverordening doet recht aan de filosofie van de Omgevingswet en het tekent het belang dat de provincie eraan hecht Brabantse partijen te betrekken en te stimuleren om mee invulling te geven aan de Brabantse omgevingskwaliteit. Hierbij worden de domeinen van de leefomgeving, water, natuur, milieu, verkeer, ruimte, ontgrondingen en luchtvaart samengevoegd. Dit gaat gepaard met een grote verandering in manier van werken.

Advies in wording

Anderhalf jaar nadat COVID-19 ons in volle omvang bereikte, vinden we het tijd om een tussentijdse balans op te maken. Ook al is nog veel onzeker, we staan aan de vooravond van de hervatting van het ‘normale’ leven en de economische groei zet weer stevig in. Nu is het momentum om de inzichten die we hebben opgedaan te vertalen in structurele beslissingen. In onze digitale publicatie ‘Brabant sterker uit de crisis’ geven verschillende experts hun visie op de koers van morgen.

Advies in wording

De provincie Noord-Brabant wil de komende jaren zorgen voor veilig, schoon en voldoende water én een vitale bodem. Om dat te bereiken is een trendbreuk nodig. Dat betekent een omslag in denken van water als risicofactor voor overstromingen (snel afvoeren van water) naar water als kostbare grondstof voor leven (lang vasthouden in verband met toenemende droogte). Met een milieueffectrapportage (het MER) zijn de milieueffecten voor de te nemen maatregelen beoordeeld.

Advies in wording

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) wil een bijdrage leveren aan het landelijk Klimaatakkoord leveren met de realisatie van wind- en zonneparken. Om te bepalen op welke locaties in de regio dit mogelijk is zijn de milieuaspecten van zoekgebieden in kaart gebracht met een milieueffectrapportage (het MER). Eerder adviseerde Brabant Advies / de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) over het opstellen van het MER.

Advies in wording

Met de digitaliseringsgolf zijn ook dataplatforms volop in opkomst: van nieuwe bezorgdiensten tot aan platforms voor zorg op afstand. Dataplatforms zijn meer dan alleen een verzamelplaats voor data. Wat dataplatforms onderscheidend maakt, is dat de data door partijen bijeen zijn gebracht om aanvullende producten, diensten of technologieën te ontwikkelen. Omdat de data universeel bruikbaar zijn, kunnen ze vervolgens voor meerdere diensten worden ingezet en kunnen product-markt-combinaties snel aangepast worden.

Advies in wording

De provincie is gestart met de ontwikkeling van een nieuw beleidskader Landbouw & Voedsel 2030. Hierin staat beschreven hoe de toekomst van de landbouw- en voedselketen eruit zou moeten zien. Nieuw beleid is nodig gezien de urgentie van de vele met de landbouw verbonden vraagstukken, zoals biodiversiteit, klimaatverandering, gezondheid en de maatschappelijk roep om de natuur en leefomgeving te beschermen.

Advies in wording

Sinds een tiental jaren groeit het belang van het regionale schaalniveau bij de vorming en uitvoering van arbeidsmarktbeleid. Er is gebouwd aan regionale netwerksamenwerking, waarbij geen precieze blauwdruk is aangereikt over hoe die samenwerking eruit moet zien. Er is ruimte voor de couleur regionale. Maar hoe hebben de verschillende netwerken zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?

Advies in wording

Wat een basis voor elk menselijk leven zou moeten zijn, blijkt niet vanzelfsprekend. Op ingrijpende wijze wordt in de coronapandemie duidelijk hoe belangrijk gezondheid is voor welbevinden, scholing en ontwikkeling, werkgelegenheid en economische groei. De provincie Noord-Brabant formuleerde de ambitie om in 2030 er voor elke Brabander drie gezonde levensjaren bij te krijgen. Een forse ambitie. Want de provincie kent een aantal plaatselijke uitdagingen: luchtkwaliteit, hoge dichtheid van mens en dier, grote en toenemende (sociale) verschillen tussen inwoners en minder toegankelijke zorgvoorzieningen.

Advies in wording

BrabantAdvies heeft de afgelopen jaren het secretariaat van de door provincie Noord-Brabant ingestelde Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij gevoerd. Twee leden van de commissie komen uit het netwerk van BrabantAdvies: Marleen Janssen-Groesbeek (SER-Brabant) en Henk Jans (PRG). De Adviescommissie heeft de voortgang en effectiviteit van het uitvoeringsprogramma tegen het licht gehouden. Dit programma omvat 10 verschillende maatregelen en is bedoeld om het provinciaal beleid te ondersteunen dat inzet op het terugdringen van de belasting van de veehouderij en op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Advies in wording

Provincie Noord-Brabant werkt met de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en de waterschappen Aa en Maas en de Dommel samen aan een regionale energiestrategie (RES). De regio wil hiermee zijn bijdrage aan wind- en zonne-energie leveren zoals is afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord. In de RES wordt aangegeven wat geschikte zoekgebieden zijn voor wind- en zonneparken. Voor een onderbouwde keuze hiervan worden de verschillende milieuaspecten in kaart gebracht via een milieueffectrapportage (het MER).

Advies in wording

Gezien de kortetermijnurgenties, onder andere door de woningtekorten, is het van belang om ontwikkelingen in Brabant weer zo snel mogelijk op gang te kunnen brengen. Tegelijkertijd is een juridische onderbouwing van de nieuwe stikstofaanpak onmisbaar. Wederom moet een impasse worden voorkomen, ook met het oog op draagvlak. Dat en meer wil BrabantAdvies aan het college van GS meegeven met het advies over de stikstofaanpak.

Advies in wording

Samen met provincie Noord-Brabant gaat waterschap de Dommel het beekdal van de Tongelreep herinrichten. Een deel van de beek krijgt een natuurlijke loop en ruimte om te meanderen. Ook zijn er maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. BrabantAdvies/ de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) is positief over dit plan en heeft enkele aanbevelingen voor het provinciebestuur.

Advies in wording

Van pijnstillers tot hormonen: elk jaar belanden vele tonnen kilo’s aan humane medicijnresten en röntgencontrastmiddelen in het oppervlaktewater in Nederland. BrabantAdvies is gevraagd advies uit te brengen over welke rol de provincie Noord-Brabant in het vraagstuk ‘medicijnresten uit water’ kan vervullen en hoe het maatschappelijk bewustzijn van actoren rondom het gebruik van humane medicijnresten kan worden vergroot.

Advies in wording

Provincie Noord-Brabant heeft samen met de regio een plan voor de N279 Veghel-Asten opgesteld. De aanpassing moet leiden tot een veiliger en vloeiender afwikkeling van het verkeer op deze weg en tot een verbetering van de leefbaarheid. BrabantAdvies adviseert bij deze plannen om expliciet duidelijk te zijn over de koers: uit te gaan van de bestaande infrastructuur en die beter en anders te gebruiken met nieuwe vormen van mobiliteit en te investeren in gedragsverandering.

Advies in wording

Op vrijdag 29 juni overhandigden de Brabantse kennisinstellingen BrabantAdvies, het PON en Telos de Expeditiegids Brabant aan Provinciale Staten van Brabant. Commissaris van de Koning, Wim van de Donk nam het eerste exemplaar in ontvangst. In de gids hebben de drie kennisinstellingen hun kennis en inzichten gebundeld.

Advies in wording

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? Niet alleen vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte, en om vanuit allerlei domeinen op zoek te gaan naar kansen om in gezondheid te investeren. Onze gezondheid wordt immers beïnvloed door vele factoren. Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden?

Advies in wording

Op 28 mei is het advies ‘Toerusten en innoveren, een toekomstbestendig onderwijs- en arbeidsbestel’ aangeboden aan gedeputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant. Dit advies werd aangeboden door de voorzitter van SER Brabant (onderdeel van BrabantAdvies). De vraag die centraal staat in het advies is: Hoe zorgt Brabant voor een toekomstbestendig arbeids-en onderwijsbestel?

Advies in wording

et provinciebestuur wil een MKB-plus faciliteit in de markt zetten voor het financieren van scale-ups. Het betreft snelgroeiende en investerende MKB-bedrijven met een meer dan gemiddelde financieringsbehoefte, te weten tickets vanaf € 5 mln. of eerder € 10 mln. Aan BrabantAdvies/SER Brabant is gevraagd een advies uit te brengen.

Advies in wording

Nergens groeit de Nederlandse economie zo hard als in Brabant. Vooral de regio Eindhoven steelt de show met een groei van 3,4%. Dit blijkt uit een tussentijdse analyse van de sociaaleconomische situatie van SER Brabant, onderdeel van BrabantAdvies, het belangrijkste adviesorgaan van de provincie.

Advies in wording

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) moet zich in de toekomst meer richten op het MKB in Brabant. Daarbij gaat het niet alleen om de MKB-bedrijven in de topsectoren maar in alle sectoren. Dat blijkt uit een briefadvies van SER Brabant, onderdeel van BrabantAdvies -het belangrijkste adviesorgaan van Brabant-, aan het provinciebestuur.

Advies in wording

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving vraagt in zijn advies over het project Windenergie A16-zone onder meer aandacht voor de verschillende gezondheidsaspecten van windenergie. Vanuit het gegeven dat de plannen voor windturbines langs de A16-snelweg en HSL spoorlijn lokaal grote impact hebben, is de Raad positief over het intensief betrekken van burgers bij dit project en hierbij het streven om de (energie-)opbrengsten terug te laten vloeien naar de regio.

Advies in wording

In 2012 zagen de Provinciale Raad Gezondheid en de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) dat de tijd rijp was voor gezonde voeding in zorginstellingen. Tijdens een congres in oktober 2012 is de alliantie ‘Beter eten, beter leven’ gestart. Deze alliantie is een sociaal netwerk van professionals en andere betrokkenen rondom eten en drinken in Brabantse zorginstellingen, om samen te werken aan een gezonde voedselketen.

Advies in wording

In het voorjaar van 2016 schreef stagiaire Mares Voet van de opleiding Biomedische Wetenschappen van de Radbouduniversiteit voor BrabantAdvies het advies ‘Gezonde stad’. Hierin staan de huidige wetgeving en beleidskaders opgenomen en aanbevelingen over: De relatie tussen fysieke leefomgeving en gezondheid (in de stad) en de gezonde stad in de provincie Noord-Brabant.

Advies in wording

Op 14 juni jl. overhandigde SER-voorzitter Elphi Nelissen namens BrabantAdvies het advies over de wenselijkheid van woonzorgconcepten in het buitengebied aan gedeputeerden Erik van Merrienboer en Henri Swinkels. Eén van de aanbevelingen uit het advies is om recht te doen aan de diversiteit en behoeften van ouderen en de mogelijkheden van verschillende woonzorgconcepten op verschillende locaties in het buitengebied.

Advies in wording

In Brabant wordt hard gewerkt aan het vluchtelingenvraagstuk. Maatschappelijke partners Stichting Nieuwkomers en VluchtelingenWerk Brabant Centraal (SNV) en VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard (WOBB), ZET, het PON en BrabantAdvies hebben de handen ineen geslagen om een bijdrage te leveren aan het vluchtelingenvraagstuk in Brabant.

Advies in wording

De lat moet hoger in Brabant, groeiherstel en het bieden van nieuw werkgelegenheidsperspectief is de eerste prioriteit, ook voor de provincie. Als pijlers voor het provinciale sociaal-economische beleid van de komende jaren worden met name genoemd het voeren van industriebeleid ‘nieuwe stijl’ en het verbinden van het economisch systeem en het sociaal systeem, met name de arbeidsmarkt.

Advies in wording

Gezondheid is een belangrijk en terugkerend thema in de programma’s van de provinciale partijen. Dit betekent dat gezondheid onderwerp hoort te zijn in het nieuw te vormen bestuursakkoord. De Provinciale Raad Gezondheid biedt in het position paper ‘Het gezondheidskapitaal van Brabant’ vijf handreikingen voor het nieuwe provinciale bestuur om te investeren in het Brabants gezondheidskapitaal via een integraal gezondheidsbeleid.