Aanpak stikstof: PAS beter benutten, beloon koplopers

Aanpak stikstof: PAS beter benutten, beloon koplopers

Niet de beste, maar de snelste ondernemers profiteren van de PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof. Het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ zorgt daarvoor. Geef voorrang aan de beste ideeën. Dit is één van de verbeteringen die volgens BrabantAdvies nodig zijn om de PAS beter te benutten. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van provincie Noord-Brabant gebruiken het advies bij actuele voorstellen over het veehouderijbeleid en de uitvoering van de PAS.

De natuur beschermen en tegelijkertijd ruimte bieden voor economische ontwikkeling. Daarvoor is de PAS medio 2015 in het leven geroepen. Echter per gebied is er maar beperkt ruimte voor stikstof-uitstoot. Is die ruimte opgebruikt? Dan gaat de deur dicht voor nieuwe initiatieven. ‘Dan loop je kans dat een prachtig innovatieproject van een duurzame ondernemer niet door kan gaan’, dat zegt Sjors Willems, adviseur van BrabantAdvies. ‘De PAS is een kans om de verduurzaming en innovatie van de agrosector en andere sectoren beter te helpen. Omdat de ruimte schaars is, is dan ook ons advies: provincie kies voor de koplopers.’

Eerste jaar gefunctioneerd, schaarste dreigt.

Het provinciebestuur van Noord-Brabant vroeg BrabantAdvies na te gaan hoe met de PAS beter valt in te spelen op duurzaamheid en innovatie. Volgens Willems heeft de PAS in het eerste jaar veel initiatieven vooral afkomstig van de landbouw kunnen helpen. ‘Andere partijen zoals industrie en gemeenten zijn onvoldoende bekend en maken tot nu toe veel minder gebruik van de PAS. Nu de economische ontwikkeling aantrekt kan dat tot knelpunten leiden want de ruimte is schaars. De ruimte is al bijna opgebruikt.’

Meer initiatief bij de regio.

Een van de andere verbeteringen is volgens BrabantAdvies om in de toekomst per regio afspraken te maken met agrarische bedrijven, industrie en gemeenten. ‘Maak een totaalplaatje van een gebied. Kijk niet alleen naar stikstof, maar bijvoorbeeld ook naar andere emissies zoals broeikasgassen, geur en fijnstof. En kom samen tot regiodeals. Hierdoor kan de PAS beter aansluiten op andere Brabantse transities, denk aan energie, mobiliteit en klimaat. Voor die onderwerpen kun je allemaal one issue-maatregelen bedenken. Maar het is natuurlijk veel slimmer om die integraal per gebied te benaderen’, aldus Willems.

Advies wordt gebruikt.

Gedeputeerde Staten gebruiken het advies bij de actuele voorstellen voor de ‘Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij’. Het gaat hierbij ook over het beter beschermen van de natuur tegen de stikstofuitstoot. Provinciale Staten (PS) besluiten hierover op 7 juli. De denkrichtingen van het advies brengt de provincie ook in bij het landelijk overleg met de PAS-partners. Hierbij gaat het om het verbeteren van de uitgifte en het creëren van ruimte van de PAS voor economische ontwikkelingen.

Delen: