Advies Brabantse Omgevingsverordening

De provincie werkt momenteel voortvarend toe naar een Brabantse Omgevingsverordening. Het interactieve proces vanaf de opstart van de Omgevingsvisie tot aan de Omgevingsverordening doet recht aan de filosofie van de Omgevingswet en het tekent het belang dat de provincie eraan hecht Brabantse partijen te betrekken en te stimuleren om mee invulling te geven aan de Brabantse omgevingskwaliteit. Hierbij worden de domeinen van de leefomgeving, water, natuur, milieu, verkeer, ruimte, ontgrondingen en luchtvaart samengevoegd. Dit gaat gepaard met een grote verandering in manier van werken.

De afgelopen jaren heeft BrabantAdvies op verschillende momenten en in verschillende vormen input geleverd voor het proces. Wij hebben daarin een consistente lijn gevolgd en zien deze ook terug in de Brabantse Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Ook onderstaand advies bezien we in die context en is daartoe voortbouwend op onze eerdere advisering.

Tegen deze achtergrond adviseert de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) aan het provinciebestuur de volgende punten over het ontwerp van de Omgevingsverordening.

1. Leg een basis en zorg voor een adaptief en toekomstbestendig instrument

De Omgevingsverordening is volgend op inhoudelijk beleid. Trends en ontwikkelingen kunnen leiden tot bijstelling van beleid. Dit vraagt om een adaptieve en toekomstbestendige Omgevingsverordening.

2. Geef richting aan omgevingskwaliteit als uitgangspunt bij ruimtelijke opgaven

Met de dynamiek die op Brabant afkomt, houden wij een pleidooi om in Brabant actief vorm en invulling te geven aan de kwalitatieve insteek. Het gaat erom de planologie van Brabant op een hedendaagse en goede manier te positioneren.

3. Ontwikkel een lerende praktijk voor hoe om te gaan met maatwerk en flexibiliteit

In de Omgevingsverordening is maatwerk een belangrijk uitgangspunt. Dit vraagt ook om een andere werkwijze van gemeenten en andere overheden, die lang niet altijd kunnen leunen op regels. We pleiten voor een lerende aanpak met een efficiënte werkwijze om kennis en kunde te delen.

4. Zorg voor afstemming met (aangrenzende) provincies en buurlanden

Bij ruimtelijke ontwikkelingen met bovenregionale effecten is het belangrijk goed in beeld te hebben hoe de Omgevingsvisies en beleidskaders en de uitwerking daarvan in de Omgevingsverordeningen van (aangrenzende) provincies en buurlanden zijn ingevuld.

5. Houd vinger aan de pols voor wat betreft participatie

Participatie is een uiterst belangrijk middel om tot een integrale aanpak voor de leefomgeving te komen. Echter kan de Omgevingswet krachtige initiatiefnemers bevoordelen ten opzichte van partijen in het speelveld die minder goed georganiseerd, onderlegd en geoutilleerd zijn. Bewaak een level playing field.

6. Streef naar een inclusieve dienstverlening bij een integrale aanpak voor de leefomgeving

Uitgangspunt van de nieuwe Omgevingswet is dat de wet het Omgevingsrecht eenvoudiger maakt. Begrijpelijke taal maakt een Omgevingsverordening beter bruikbaar en beter toegankelijk voor iedereen.

Delen: