Advies over NRD MER Dommelsvoort

De Maas is een gewilde recreatieve omgeving, zowel voor verblijfsrecreatie als pleziervaart. Bij de locatie Dommelsvoort aan de Kraaijenbergse Plassen (gemeente Land van Cuijk) zijn er plannen voor een waterrijk recreatiepark met maximaal 700 recreatiewoningen en een jachthaven met 500 ligplaatsen. Dit plan is niet nieuw. Tien jaar geleden is er een milieueffectrapport voor dit plan opgesteld, maar deze is inmiddels verlopen. Er is een nieuwe m.e.r. procedure nodig voor actualisatie van het oude milieueffectrapport.

 We roepen op om te heroverwegen of destijds gemaakte keuzes nog passend zijn in de huidige tijd. De actualisatie van het MER is een goede zaak, want daarmee wordt het plan getoetst aan de nieuwste inzichten. Toch adresseren we of met de actualisatie van het plan MER de fundamentele vraag óf deze ontwikkeling passend is ook daadwerkelijk wordt beantwoord. We roepen op om breder te kijken naar wat het gebied kan betekenen voor opgaven voor natuur, klimaat en water. Bovendien vragen we aandacht voor economische en sociale aspecten. De komst van een nieuw vakantiepark kan consequenties hebben voor de vitaliteit van oude(re) parken in Brabant en met de huidige personeelstekorten moet ons inziens ook de vraag worden beantwoord hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot de lokale werkgelegenheid.

Voor de uitwerking van het MER en het uitwerkingsplan geven we de volgende punten mee:

  1. Bekijk de ontwikkelingen rondom de Kraaijenbergse Plassen in samenhang
  2. Borg de waterkwaliteit
  3. Bouw en exploiteer het vakantiepark natuurinclusief
  4. Zet in op duurzaam verkeer
  5. Blijf in gesprek met de omgeving

 

Delen: