Advies over herstel­plannen bijzondere natuur Kempenland-West

Kempenland-West is een gebied met topnatuur, met vochtige en droge heideterreinen met hun vennen en daar doorheen stromende beken. Waterschap De Dommel en provincie Noord-Brabant werken samen met gemeenten Bladel, Hilvarenbeek, Reusel de Mierden en Oirschot aan noodzakelijk herstel van deze bijzondere natuur. Het gaat om herstelmaatregelen van de beekdalen van de Reusel en de Raamsloop, zoals het weer laten meanderen van deze beken. Daarnaast wordt ingezet op herstel van de zure vennen op de Mispeleindse en Neterselse Heide, met ingrepen om water langer vast te houden en verdroging tegen te gaan en het omvormen van bos- en agrarische percelen naar open natuurgebieden. De Provinciale Raad voor de Leefomgeving / BrabantAdvies adviseert over de herstelplannen het volgende:

  • Verbreed het werkgebied. Dat is nodig voor succesvol herstel van de bijzondere natuur. Want ook het water- en bodemgebruik buiten het gebied zoals onttrekkingen van grondwater heeft grote invloed op de topnatuur van het projectgebied.
  • Monitor en deel kennis over de effecten van de hydrologische maatregelen en zet het belang van goede kwaliteit van water voor natuur en burger bij een groter publiek op de kaart.
  • Zorg naast herstel van natuur voor een goede balans tussen cultuurhistorische, economische en recreatieve waarden met aandacht voor de kansen van het gebied.
  • Zet samenwerking met belanghebbenden uit de omgeving voort, gericht op win-win situaties.

Delen: