Advies over Landbouw en Voedselbeleid 2030

De provincie Noord-Brabant wil de komende jaren werken aan de meest duurzame landbouw- en voedselproductie, een economisch toonaangevende, natuur- en landschapsinclusieve én gemeenschapsinclusieve landbouw. Met een milieueffectrapportage (het MER) zijn de milieueffecten van het voorgenomen beleid beoordeeld. Eerder adviseerde BrabantAdvies / de Provinciale Raad voor de Leefomgeving voor het opstellen van het MER. Dat advies is hier te vinden.

We hebben op basis van het MER en het ontwerp beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 vier aandachtspunten vooraf:

  • Maak het beleid toegankelijk
  • Een goede toepassing van het MER vraagt een concreter beleidskader
  • Maak de beoordeling van milieueffecten duidelijk
  • Overweeg ander instrumentarium om effecten integraal in beeld te brengen

Daarnaast hebben we de volgende met elkaar samenhangende inhoudelijke aanbevelingen.

1. Geef richting aan de transitie van landbouw en voedsel
(Politieke) keuzes in de ambitie en de aanpak blijven uit, waardoor het onduidelijk is hoe de transitie van de landbouw in Brabant vorm krijgt. Nu richting geven aan de transitie is onontkoombaar

2. Blijf de transitie ondersteunen: bied perspectief voor (jonge) boeren, begeleid omschakeling en stoppen
De omschakeling van agrariërs naar duurzame vormen van landbouw gaat niet vanzelf. Blijf daarom de transitie ondersteunen en maak daarin onderscheid tussen jonge boeren, blijvers en stoppers.

3. Faciliteer de bottom-up initiatieven
Bottom-up initiatieven versterken de verbinding boer-burger en de waardering voor regionale producten en producenten, wat bijdraagt aan een duurzame landbouw.

4. Noodzaak voor stevigere verbinding met ander provinciaal beleid
De doelen voor water en bodem en natuur- en landschapsinclusief worden niet zonder meer behaald. We vragen om aan te geven welke maatregelen de provincie gaat treffen om hier zo optimaal mogelijk aan bij te dragen.

5. Maak rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijk
We vragen extra aandacht voor het betrekken van de inwoners. Een nog op te stellen uitvoeringsagenda biedt kansen om rollen, taken en verantwoordelijkheden te duiden.

6. Aandacht voor gezondheid
Zorg voor concrete maatregelen die bijdragen aan het afgesproken doel van drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. Ook roepen we op de verbinding van voedsel(productie) en gezondheid duidelijker te maken.

Delen: