Advies over landbouw- en voedselbeleid 2030

De provincie is gestart met de ontwikkeling van een nieuw beleidskader Landbouw & Voedsel 2030. Hierin staat beschreven hoe de toekomst van de landbouw- en voedselketen eruit zou moeten zien. Nieuw beleid is nodig gezien de urgentie van de vele met de landbouw verbonden vraagstukken, zoals biodiversiteit, klimaatverandering, gezondheid en de maatschappelijk roep om de natuur en leefomgeving te beschermen. Het is duidelijk dat de disbalans van kosten en baten van het huidige landbouw- en voedselsysteem om een andere koers vragen. Om te komen tot dit nieuwe beleid gebruikt de provincie Noord-Brabant het instrument van de milieueffectrapportage (MER).

BrabantAdvies / de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) pleit ervoor om de grote uitdagingen waar de provincie voor staat aan te pakken en een stevig kader neer te zetten waarmee een transitie daadwerkelijk gefaciliteerd wordt. De PRL heeft in dit verband in zijn advies over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het MER vijf hoofdpunten aangekaart:

1) Inzet op integrale benadering van landbouw én voedsel is positief

Een integrale benadering van productie en consumptie is relevant voor een succesvolle transitie van de landbouw.

2) Maar de randvoorwaarden voor duurzame landbouw ontbreken

Het is van belang de consequenties van met-de-landbouw-samenhangende urgente vraagstukken door te vertalen in het toekomstige Brabantse landbouw- en voedselsysteem.

3) Kiezen voor transitie gaat verder dan optimalisatie van sectoraal beleid

Er is een wenkend perspectief nodig (om de goede dingen te doen). Dit gaat verder dan werken aan verduurzaming (de dingen goed doen), een business-as-usual-ontwikkeling met een sector die de oplossing zoekt in het technologisch en marktgericht optimaliseren.

4) Het verkennen van meerdere beleidsscenario’s maakt integrale afweging mogelijk

Deze scenario’s moeten bijdragen aan het verlagen van maatschappelijke kosten en het vergroten van maatschappelijke baten.

5) Kiezen betekent perspectief bieden en aandacht voor jonge boeren en stoppers

De inzet op transitie vraagt om duidelijke keuzes voor een landbouwontwikkeling die perspectief biedt, die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en kan rekenen op een goede verbinding met de samenleving.

Delen: