Advies over Regionale Energie Strategie van Metropool Eindhoven

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) wil een bijdrage leveren aan het landelijk Klimaatakkoord leveren met de realisatie van wind- en zonneparken. Om te bepalen op welke locaties in de regio dit mogelijk is zijn de milieuaspecten van zoekgebieden in kaart gebracht met een milieueffectrapportage (het MER). Eerder adviseerde Brabant Advies / de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) over het opstellen van het MER. Dat advies is hier te vinden.

BrabantAdvies / de PRL heeft op basis van het MER de volgende aandachtspunten voor de realisatie van wind- en zonneparken in de MRE.

Waardering voor het proces

Het MER brengt op systematische wijze de milieueffecten per zoekgebied in beeld. Dit kan helpen in het proces om definitieve locatiekeuzes voor wind- en zonneparken te maken.

Zorg voor zuinig ruimtegebruik en kwaliteitsverbetering van het gebied

Het is belangrijk om zuinig om te gaan met de schaarse ruimte. Zet zoveel mogelijk in op energiebesparing en zonnepanelen op daken voordat er gekozen wordt voor wind- en zonneparken. Zet bij de keuze voor wind- en zonneparken de opbrengsten daarvan in om de omgevingskwaliteit van het gebied te verbeteren door ruimtelijke, ecologische en sociale maatregelen te treffen.

Maak inwoners en omwonenden onderdeel van de oplossing

Inwoners maken zich zorgen over thema’s als landschap, natuur en gezondheid. Geef daarom communicatie en participatie vorm, waarbij er ruimte voor inwoners is om zelf regie te hebben. Bijvoorbeeld via burgerfora of een leefbaarheidsfonds. Dit vergroot de kans op draagvlak. Ben zorgvuldig in het proces en betrek ook jongeren.

Gezondheid van belang

Wacht de milieutoets van het Rijk over geluids- en afstandsnormen af die mogelijk tot aanpassing van de normen kunnen leiden. Verzamel daarnaast ook data over zorgen en gezondheidsbeleving van omwonenden.

Maak duidelijk hoe besloten wordt tot keuzes voor geschikte locaties

Het MER doet geen uitspraken over wat de meest geschikte locaties voor wind- en zonneparken zijn. Maak daarom duidelijk voor inwoners, gemeenten en de regio hoe besluitvorming tot stand komt en welke participatiemomenten er zijn.

Rol voor de provincie

Bekijk hoe de provincie, informeel en proactief, kan helpen bij de uitvoering van de Res-en in Brabant zoals de afstemming tussen regio’s en met het Rijk. Jaag ook alternatieve vormen van het opwekken van energie aan.

Goede randvoorwaarden noodzakelijk

Het stroomnet in Brabant is op veel plekken vol. Het is daarom noodzakelijk het stroomnet op orde te brengen om de ambities van de RES te realiseren.

Aanvullend onderzoek nodig bij definitieve locatiekeuzes

De milieueffecten zijn in het MER globaal beoordeeld. Dit betekent dat er bij definitieve locatiekeuzes aanvullend onderzoek en een landschappelijk ontwerp nodig is.

Delen: