Advies over Regionale Energietransitie van Metropoolregio Eindhoven

Provincie Noord-Brabant werkt met de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en de waterschappen Aa en Maas en de Dommel samen aan een regionale energiestrategie (RES). De regio wil hiermee zijn bijdrage aan wind- en zonne-energie leveren zoals is afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord. In de RES wordt aangegeven wat geschikte zoekgebieden zijn voor wind- en zonneparken. Voor een onderbouwde keuze hiervan worden de verschillende milieuaspecten in kaart gebracht via een milieueffectrapportage (het MER).

BrabantAdvies / de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) beveelt voor het MER van de RES de volgende punten aan:

Maak duidelijk wat het MER betekent voor besluitvorming
Het is belangrijk om naar inwoners en gemeenten duidelijk te maken wat het MER, dat complex en technisch over kan komen, betekent voor de besluitvorming van de zoektocht naar geschikte locaties van wind- en zonneparken in de regio.

Overweeg ook rol voor provincie
Bekijk hoe de provincie, informeel en proactief, kan helpen bij de ontwikkeling van de Res’en in Brabant zoals de afstemming tussen regio’s en met het Rijk.

Blijf werken aan draagvlak
Het draagvlak voor verduurzaming van de energievoorziening is over het algemeen hoog. Dat betekent niet automatisch dat iedereen blij is wanneer wind- en zonneparken bij hem in de buurt komen. Blijf daarom werken aan draagvlak bij omwonenden en andere betrokkenen. Hiervoor is het belangrijk dat er naast lasten ook voordelen zijn. Dat bijvoorbeeld bewoners via een lokaal leefbaarheidsfonds kunnen meedelen in de energieopbrengsten.

Geef aandacht aan gezondheid
Breng in het MER de verschillende gezondheidsaspecten van wind- en zonneparken in beeld. Ga daarbij ook in op zorgen en beleving van omwonenden.

Wees helder over tijdelijk karakter
Gepland is dat de wind- en zonneparken na 25 jaar moeten worden verwijderd. Maak hierover duidelijke afspraken hoe dat in zijn werk gaat. Het kan nuttig zijn om dit na 25 jaar opnieuw te bekijken zoals de vraag welke duurzame energiebronnen er dan nodig zijn.

Wees zuinig op gebruik van ruimte en zorg voor samenhang met andere ruimte vragers
Betrek bij de zoektocht naar wind- en zonneparken ook andere ruimte vragers voor de landbouw, waterberging, het natuurnetwerk Brabant, landschappelijke kwaliteit en woningbouw. Het is belangrijk om met de schaarse ruimte zuinig om te springen. Zet zoveel mogelijk in op energiebesparing, zonnepanelen op daken van huizen, bedrijventerreinen, bermen en afvalplaatsen en op meervoudig grondgebruik, voordat er gekozen wordt voor wind- en zonneparken.

Zorg voor fundamentele landschapsvisie
Er is een overkoepelende en fundamentele landschapsvisie nodig om een onderbouwde keuze van zoekgebieden voor wind en zon te maken. Dit kan voorkomen dat waardevolle Brabantse cultuurlandschappen verloren gaan.

Delen: