Advies ‘Uit verre landen: vluchtelingen in een gastvrij Brabant’

Op 2 december is het advies ‘Uit verre landen: vluchtelingen in een gastvrij Brabant’ aangeboden aan de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk. Het advies biedt handreikingen vanuit een integrale visie op het vluchtelingenvraagstuk in Brabant.

Brabant wordt, net als de rest van Nederland en grote delen van Europa, geconfronteerd met een vluchtelingenproblematiek die in haar acute karakter, omvang en complexiteit van bijzondere betekenis is. Vooralsnog mag worden aangenomen dat er de komende jaren een continue stroom zal zijn van mensen op zoek naar veiligheid en een faire kans op een waardig bestaan (UNHCR, 2015).

et vluchtelingenvraagstuk gaat niet alleen om vluchtelingen. Het gaat ook om de draagkracht, veerkracht en vitaliteit van de inwoners van Brabant. Het is de onderlinge relatie tussen Brabanders en nieuwkomers die bepalend gaat zijn of vluchtelingen (tijdelijk dan wel permanent) onderdeel kunnen gaan uitmaken van de Brabantse samenleving. Dit begint bij de menselijke maat, en een investering in gezondheid, welzijn en toekomstperspectief van zowel de vluchtelingen als de Brabanders.

Belangrijk is dat (lokale) overheden laten zien hoe er gewerkt wordt aan oplossingen voor hen én voor de vluchtelingen. Sterker nog: zoek naar de gemeenschappelijke belangen, gedeelde verantwoordelijkheden, wederkerigheid, ontmoeting en verbinding tussen mensen.

Dit vraagt om (bestuurlijk) leiderschap: laat als Brabantse gemeenten, gesteund door de provincie Noord-Brabant, de onderlinge solidariteit zien, draag een gezamenlijke visie uit en creëer ruimte voor creatieve en onorthodoxe oplossingen vanuit de lokale gemeenschappen. De vluchtelingencrisis biedt in deze zin ook kansen: versnelde vernieuwingen in het onderwijs, arbeidsmarkt en woningbouw en meer ruimte in de huidige regelgeving zodat vluchtelingen sneller actief kunnen gaan deelnemen aan de samenleving en er tegelijkertijd nieuwe kansen worden gecreëerd voor alle inwoners van Brabant.

Klik hier voor de Powerpointpresentatie ‘Vluchtelingen in Brabants perspectief’ van 21 oktober jl. (presentatie bijeenkomst Brabantse burgemeesters o.l.v. de Commissaris van de Koning).
Voor meer informatie:

Marlie van Santvoort
Roos Sohier

Delen: