MER-advies Beleidskader Wonen en werken

‘Een fundamentele koerswijziging is nodig om onze woon- en werkomgeving zo te transformeren dat deze bijdraagt aan klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. De provincie is hiervoor onmiskenbaar aan zet, maar samenwerking met partners is cruciaal. Stevig bestuurlijk commitment is nodig om institutionele belemmeringen te doorbreken’, aldus de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) van BrabantAdvies in haar Advies Wonen en werken. De PRL benadrukt eveneens het belang om in het licht van de actuele woningbouwopgaven juist het langetermijnperspectief te blijven borgen. Ze pleit voor de provincie mee aan tafel in de regio’s en bij gemeenten. Als partner, met bestuurlijk commitment en vanuit vertrouwen.

In het ontwerp-beleidskader Wonen en werken schetst de provincie hoe zij in Brabant samen met betrokken partijen haar doelen wil bereiken op het gebied van wonen, werken en transformatie van stedelijk gebied. Daarbij staat een duurzame, gezonde leefomgeving in sterke steden en vitale kernen centraal.

Na bestudering van het planMER en het ontwerp-beleidskader Wonen en werken geeft de PRL de volgende aandachtspunten mee:

  1. Geef nu richting en invulling aan een klimaatbestendige koers. Het is zaak om de dynamiek van duurzaam bouwen voor wonen en werken te benutten.
  2. Borg het langetermijnperspectief ook in de actuele en urgente opgave voor woningbouw en werken. De kwaliteit verdwijnt vaak van tafel als de aantallen woningen moeten worden verdeeld. Zet daarom niet alleen een koers uit, maar stuur er ook op.
  3. Zorg voor een samenhangende benadering van werklocaties, de mobiliteitstransitie en de energietransitie. Ruimteclaims van bedrijven die regionaal weinig toevoegen en tot grote ruimtedruk leiden, vragen om een terughoudende benadering.
  4. Betrek de regionale verschillen in brede welvaart. Zorg voor een integrale benadering van de fysieke én de sociale leefomgeving. Daarbij is ook een genuanceerde blik op de kracht van kernen relevant.

Met dit advies bouwt de PRL voort op eerdere advisering voor de omgevingsvisie en de omgevingsverordening, onze advisering over werklocaties, natuur en gezondheid en onze interactieve verkenning naar ‘Wat als bodem en water sturend is’ voor het kader Leefomgeving.

Download de publicatie om alle aanbevelingen die de PRL meegeeft te bekijken.

Delen: