Arbeidsmigratie in Brabant

Na signalen uit de samenleving over de groeiende problematiek rond arbeidsmigranten zijn op 26 maart 2018 Statenvragen gesteld. De daarop ingediende motie M61a ‘Bestuursopdracht arbeidsmigratie’ is op 20 april 2018 breed door de Staten aangenomen. In deze motie hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten gevraagd in samenwerking met BrabantAdvies, de Brabantse gemeenten en Het PON inzichtelijk te maken welke knelpunten er bestaan ten aanzien van arbeidsmigratie en te verkennen wat de gewenste rol is die de provincie dient op te pakken bij dit vraagstuk. Aan BrabantAdvies is gevraagd om advies uit te brengen en daartoe de expertise uit haar raden en netwerk te betrekken. Wij beogen met dit advies een bijdrage te leveren aan het (politieke) debat en aan de besluitvorming in het provinciaal bestuur, zodat zij adequaat kan anticiperen op en acteren bij dat maatschappelijke vraagstuk. Samengevat zijn onze aanbevelingen:

 

Aanpak gericht op de kortetermijnurgenties

  1. faciliteer als provincie een gerichte regionale multidisciplinaire aanpak;
  2. focus deze aanpak allereerst op de locaties waar de urgentie het grootst is;
  3. werk aan goede huisvesting op maat.

 

Bevorder integratie, participatie en acceptatie: aandacht voor de mens achter de arbeid

  1. taal als sleutel tot integratie en participatie;
  2. creëer een vraagbaak;
  3. verkrijg inzicht in arbeidsomstandigheden en gezondheid;
  4. werk aan beeldvorming en acceptatie.

 

Economisch (ruimtelijk) beleid

  1. agendeer dat een goede afweging wordt gemaakt bij werving, vestiging c.q. uitbreiding van bedrijven;
  2. ontwikkel een visie over de toekomst van de arbeidsmarkt in relatie tot grote veranderingen;
  3. Europese en grensoverschrijdende aanpak is nodig.

 

Contactpersoon: Myrtille Verhagen-Timmers, mverhagen@brabantadvies.com

 

Overige documenten dossier Arbeidsmigratie in Brabant

Het advies van BrabantAdvies maakt onderdeel uit van een dossier voor de beantwoording op de motie M61a ‘Bestuursopdracht arbeidsmigratie’. Dit dossier bestaat uit meerdere documenten. Hieronder kunt u de andere documenten behorende bij het dossier downloaden.

Meer informatie over het dossier kunt u vinden op: www.brabant.nl/arbeidsmigranten

Delen: