Beweging verder brengen. Leren van vijf jaar VABIMPULS

Na vijf jaar VABIMPULS  heeft de provincie gevraagd om te adviseren hoe de aanpak van VABIMPULS geborgd kan worden. Dit project, waarin boeren met deskundigheid worden bijgestaan in het zetten van stappen rondom leegstaande of vrijkomende stallen, is op dit moment nog vol in uitvoering.

Onafhankelijk
VABIMPULS is in 2017 begonnen als een van de instrumenten van de provincie om de leegstand in het Brabants buitengebied aan te pakken. Boeren krijgen via een voucher ondersteuning van onafhankelijke deskundigen bij het zoeken naar een toekomst van hun leegstaande stallen en gebouwen. Aanvankelijk ging het om gestopte boeren. Vanaf 2019 is de focus verbreed naar actieve boeren.

Veranderende context
Nu vijf jaar later en meer dan 800 vouchers verder, is er alle reden om stil te staan bij VABIMPULS. Allereerst omdat VABIMPULS in 2017 is gestart als tijdelijke impuls. Maar misschien nog relevanter omdat de context waarbinnen VABIMPULS startte, inmiddels flink is veranderd. Want het buitengebied staat beleidsmatig en politiek volop in de schijnwerpers als gevolg van urgente vraagstukken van stikstofuitstoot, bodem-, water- en natuurkwaliteit, in combinatie met klimaatverandering. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de capaciteit bij gemeenten om al deze veranderingen in het buitengebied te faciliteren. Aandacht houden voor leegstand en herontwikkeling van vrijkomende of vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties blijft overigens van groot belang. Voor de individuele eigenaren en ook omdat verloedering, ondermijning en bedreiging van de leefbaarheid op de loer blijven liggen. Voor het werken aan al die urgente kwesties is een ‘’verbouwing’’ van het buitengebied nodig. De provincie ontwikkelt hiervoor momenteel in nauwe afstemming met het Rijk – samen met andere stakeholders- een Brabants Programma Landelijk Gebied en een gebiedsgerichte aanpak met maatregelen en regelingen.

Adviesvraag
BrabantAdvies is gevraagd door het provinciebestuur om voorstellen te doen voor het borgen van de werkwijze en de ervaringen van VABIMPULS, of en hoe hiermee verder gegaan kan worden na 2023. We verwachten ons advies in het eerste kwartaal van 2023 op te leveren.

Delen: