Brief coronavirus: oproep brede langetermijn­aanpak voor gezondheid

Niet vaak hebben we zo aan den lijve ondervonden wat het begrip ‘publieke gezondheid’ inhoudt. De coronacrisis maakt glashelder hoe kwetsbaar de volksgezondheid is. In deze brief aan Gedeputeerde Staten onderstreept BrabantAdvies dat de zorgen over de Brabantse publieke gezondheid, die nu heel pregnant zijn, vragen om een brede langetermijnaanpak. Gezondheid is van belang voor provinciaal beleid en voor de forse uitdagingen waar het provinciale bestuur nu en in de toekomst voor staat. Vooruitlopend op het door Gedeputeerde Staten aan BrabantAdvies gevraagde advies om te komen tot een provinciale gezondheidsvisie, willen wij gezien de actualiteit al aandacht vragen voor acties en te zetten accenten.

 

Brabant als brandhaard: lessen voor beleid

Dat een aantal plekken in Brabant zich hebben ontwikkeld tot brandhaard van het coronavirus in Nederland, roept in de samenleving steeds meer vragen op. Hierbij kan een groot aantal factoren een rol spelen. Het is daarom goed onafhankelijke onderzoeken te volgen en de resultaten ervan te betrekken bij beleid. Ook pleiten wij voor verdiepend onderzoek, waarbij de verspreiding van COVID-19 in Nederland – en dus ook Brabant – over langere tijd goed in beeld gebracht wordt, inclusief de specifieke risicofactoren.

 

Gerichte acties op verbetering luchtkwaliteit zijn no-regret

Voor de uitvoering van beleid hoeft echter niet te worden gewacht tot nieuwe onderzoeksresultaten bekend zijn. Hoewel de relatie tussen corona en luchtkwaliteit echt nog moet blijken, staat de directe relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid wel vast. Acties gericht op verbetering van de luchtkwaliteit in Brabant zijn daarom van belang voor de gezondheid van de Brabanders.

 

De One-Health benadering in provinciaal beleid

Wij vragen de inzet op de One-Health benadering in provinciaal beleid te intensiveren. De coronacrisis, die is begonnen als een zoönose, leert ons het belang van de relatie tussen mens, dier en milieu. Dit vraagt dan ook om samenwerking tussen professionals uit de humane en veterinaire sector en de professionals uit de voedsel-, milieu- en natuurgerelateerde sectoren. 

 

Geef ook rekenschap van ‘quality of life’ en gezondheidsverschillen in Brabants beleid

Quality of life gaat over de balans en samenhang tussen welzijn en welvaart. Deze balans komt bij veel mensen en gezinnen in het gedrang door de coronacrisis en allerlei economische en maatschappelijke gevolgen. Met name de sociaaleconomische gevolgen zullen op termijn ook weer hun weerslag hebben op de volksgezondheid. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen en een toenemende tweedeling in Nederland en Brabant gaan hand in hand. Het is daarom relevant om verschillende aspecten van de gevolgen van de crisis in samenhang te analyseren en daar rekenschap van te geven in beleid.

 

Bouw voort op kansrijke instrumenten

Het is voor de kennisontwikkeling relevant om data en netwerken op het terrein van gezondheid en fysieke leefomgeving beter te ontsluiten. Een samen te stellen denktank kan richting geven aan de hiervoor relevante Brabantse onderzoeksvragen, als input voor het Brabants Expertisecentrum Gezondheid.

Eind maart stuurde BrabantAdvies ook al een brief aan Gedeputeerde Staten, waarin wij onze waardering en betrokkenheid uitten voor de sociaaleconomische crisisaanpak in de strijd tegen het coronavirus.

Delen: