Briefadvies over de Uitvoerings­agenda Brabantse Agrofood

Op basis van het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ is de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA) geactualiseerd. Het accent verschuift van beheersen en saneren naar innoveren. Gedeputeerde Staten hebben de consultatieversie van de geactualiseerde UBA vastgesteld op 2 februari 2016. BrabantAdvies is gevraagd om op de geactualiseerde agenda te reageren.

 

Werken aan concrete en haalbare ambities

Met de actualisatie van de UBA spreekt de provincie hoge ambities uit. Onder andere is de ambitie om in 2020 tot de “meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio’s van Europa te behoren. Met een vitale, maatschappelijk waarde en bedrijfseconomisch gezonde sector die opereert in evenwicht met de omgeving, met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu.” BrabantAdvies adviseert om deze ambities concreter te maken door begrippen zoals ‘innovatief’ en ‘vitaal’ te beschrijven. Zo kan ook voorkomen worden dat er discrepanties tussen de ambities ontstaan.

BrabantAdvies vindt sommige ambities zodanig hoog, dat deze ook met de geactualiseerde uitvoeringsagenda niet voor 2020 gerealiseerd kunnen worden. Het advies is om ambities voor de langere termijn (bijvoorbeeld 2030) te beschrijven en concreet aan te geven welke tussenstappen tussen nu en 2030 daarbij nodig zijn.

 

Duurzame landbouw en voedselproductie als uitgangspunt

In juli 2015 heeft BrabantAdvies het briefadvies ‘Duurzame landbouw en voedselproductie’ uitgebracht. De adviezen uit dit briefadvies zien we terugkomen in de actualisatie van de UBA. In onze reactie op de UBA zijn deze adviezen nog eens aangescherpt en bevelen wij het volgende aan:

  1. Formuleer een gedeelde visie op de toekomst
  2. Brabantse voedselstrategie als uitgangspunt in plaats van een landbouwstrategie
  3. Zoek naar de gezamenlijke waarden van de stakeholders in de Brabantse voedselstrategie
  4. Innovaties als sleutelbegrip: naar een roadmap
  5. Onderzoek hoe het vertrouwen van de verschillende stakeholders zowel binnen als buiten de keten verhoogd kan worden.
  6. Streef naar een nieuw Verbond van Den Bosch

Het is belangrijk dat de provincie een cultuuromslag maakt van problemen naar kansen: dit is een belangrijke voorwaarde voor echte verandering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlie van Santvoort.

Delen: