Een gezond Brabant voor iedereen

Gezondheid…

Wat een basis voor elk menselijk leven zou moeten zijn, blijkt niet vanzelfsprekend. Op ingrijpende wijze wordt in de coronapandemie duidelijk hoe belangrijk gezondheid is voor welbevinden, scholing en ontwikkeling, werkgelegenheid en economische groei.

De provincie Noord-Brabant formuleerde de ambitie om in 2030 er voor elke Brabander drie gezonde levensjaren bij te krijgen. Een forse ambitie. Want de provincie kent een aantal plaatselijke uitdagingen: luchtkwaliteit, hoge dichtheid van mens en dier, grote en toenemende (sociale) verschillen tussen inwoners en minder toegankelijke zorgvoorzieningen. En er komen nieuwe vraagstukken bij: steeds intensievere benutting van ruimte en klimaatverandering. Een grotere complexiteit is het resultaat. Nieuwe antwoorden op gezondheidsvraagstukken zijn hard nodig.

BrabantAdvies kwam, op vraag van de provincie, met een advies over 1) de provinciale rol op het gebied van gezondheid en 2) waar de provincie de meeste waarde kan toevoegen. Een provinciale overheid heeft in het gezondheidsdomein momenteel vooral een randvoorwaardelijke, maar daardoor niet minder belangrijke rol.

BrabantAdvies ziet drie rollen voor de provincie weggelegd waarin zij toegevoegde waarde kan leveren en kan bijdragen aan de ambitie van drie gezonde levensjaren erbij in 2030:

  1. Leefomgeving: stimuleren van een principe van continue verbetering op het gebied van milieukwaliteit en het bevorderen van de bijdrage die het omgevingsbeleid kan hebben op positieve gezondheid;
  2. Van zorg naar gezondheid: bijdragen aan de transitie van het gezondheidssysteem. Door in goede randvoorwaarden te voorzien voor preventie, door innovatie van zorgsysteem en zorgvoorzieningen te stimuleren. En door integraal en collectief maatwerk te stimuleren voor hotspots van gezondheidsachterstanden en minder zichtbare kwetsbare groepen;
  3. Verbinden: de gezondheidsopgave verdient inspirerend en verbindend leiderschap, een lange adem van inzet over de bestuursperiode heen en het verbinden van kennisopbouw en ‘best practices’.

Dit advies ziet gezondheid ook als kans voor Brabant! Bij het versterken van draagvlak voor de transities (bijvoorbeeld klimaat, energie en duurzame voeding) en bij innovaties in de medische technologie. Als kans voor concurrentiekracht en het verkleinen van verschillen en polarisatie in de samenleving. Gezondheid als thema vormt een kans voor brede welvaart: ‘Een gezond Brabant voor iedereen’.

Delen: