Jaarverslag 2023

Stilstand is geen optie

2023 was een jaar van politieke verandering. Als één boodschap door onze adviezen van 2023 heen klinkt, is het wel de noodzaak om invulling te blijven geven aan een toekomstbestendig Brabant. Dat vraagt nu om betekenisvolle stappen. Stilstand is geen optie. In ons advies ‘Visie, lef en partnerschap’ hebben we daarbij onze zorgen geuit over de bestuurskracht die in Brabant op verschillende manieren onder druk staat. Een bijzonder traject afgelopen jaar was onze advisering rond het Brabants ruimtelijk voorstel. De reflectiesessies die we organiseerden boden een ‘vrije ruimte’ voor open gedachtenwisseling.

BrabantAdvies ziet het als haar opdracht om in  complexe vraagstukken handreikingen aan te dragen. Door de dialoog te faciliteren en partijen samen te brengen, te adviseren en te agenderen. In dit jaarverslag blikken we terug op onze advisering en activiteiten in 2023.

Delen: