Kiezen voor het Brabant van morgen. Advies ruimtelijk voorstel

Met het Brabants ruimtelijk voorstel is een eerste stap gezet op weg naar een nieuw narratief voor Brabant. Ruimtelijke ordening staat ermee weer op de provinciale kaart en de regierol van de provincie krijgt invulling. We benadrukken dat het ruimtelijk voorstel nooit af is. Juist de komende tijd ligt er een bijzondere uitdaging om samen met partners te werken aan een toekomstbestendige inrichting van Brabant, waarbij denk- en ontwerpkracht, bestuurlijke keuzes en uitvoeringskracht hand in hand moeten gaan. Het Brabants Ruimtelijk Voorstel moet worden ingezet als aanjager van koersverandering, richtinggevend met ruimte voor uitwerking en inspiratie met de Brabantse partners en inwoners.

Geloofwaardige stappen
Het is zaak om het langetermijnperspectief daadwerkelijk te verbinden aan kortetermijnstappen. Het zetten van geloofwaardige stappen op korte termijn is cruciaal. Want alleen zo ontstaat draagvlak voor de koers. Niet alles is al even duidelijk, daarom is het ook nodig om flexibiliteit in te bouwen voor latere verfijning en om te voorzien in ‘no regret-maatregelen’, zoals maximaal inzetten op inbreiding. In het advies roepen we daarnaast op tot betere sturing om het kwaliteitsdenken ook bij regio’s en gemeenten top of mind te maken.

BrabantAdvies geeft daarbij de volgende handreikingen mee.

  • Het bodem-watersysteem als basis voor ruimtelijke ontwikkelingen vraagt om doorvertaling op verschillende manieren. Het begint bij het samenbrengen van kennis, ook lokaal. Het is goed om een strategie per gebiedstype te formuleren, gebaseerd op de beekdalen, flanken, zandgronden en polders. Maar inzoomen én uitzoomen blijft nodig om de samenhang binnen de stroomgebieden goed te borgen. Borg de aanpak via conditionaliteiten van het bodem- en watersysteem zo goed mogelijk in RO-beleid, mét ruimte voor maatwerk.
  • De overgangsgebieden en bufferzones rondom Natura2000 en de beekdalen zijn ook focusgebieden. Met de landschapscondities als vertrekpunt bieden deze gebieden kansen voor natuurinclusief ondernemen, recreatie en gezondheid.
  • Gezondheid als volwaardig uitgangspunt voor afweging. Gezondheid komt niet terug op de perspectiefkaarten. Daarbij is het risico dat het in de afwegingen van tafel valt. Borg daarom ook gezondheid in de kaarten en maak het expliciet in de afweging.
  • Benut de dynamiek van wonen en werken. Houd vast aan geformuleerde uitgangspunten: stuur bijv. op binnenstedelijke kwaliteit en ben terughoudend bij ruimteclaims van bedrijven die regionaal weinig toevoegen. Benut de dynamiek van nieuwe ruimtevraag om tegelijkertijd te vergroenen en te verduurzamen.
  • Instrumentarium doorontwikkelen. Kijk met frisse blik naar bestaand instrumentarium en ontwikkel door. Een grondstrategie is cruciaal om publieke belangen goed te kunnen borgen. Voeg inzet op blauw toe aan de groen- en roodregelingen: water als extra aandachtspunt bij de regelingen die erop gericht zijn om mét rode functies ook de groene functies te versterken.
  • Goede duiding kaarten is nodig. Om het gesprek met Brabantse partners goed te kunnen voeren, is het nodig om heel goed te duiden wat de kaarten en de verschillende duidingen erop betekenen: gaat het om de bestaande situatie, gaat het om wensbeelden en wat betekent de duiding van ‘focusgebieden’ voor de uitwerking?
  • Ruimtelijk voorstel vraagt om provinciale rol vanuit het gebied, met partnerschap, lef en lenigheid. De rol is situationeel bepaald: vanuit het gebied, met belanghebbenden en inwoners als het kan, sturend als het moet.
  • De energie en betrokkenheid van inwoners gebruiken. In het vervolg moet het Ruimtelijk Voorstel ook uitnodigend zijn voor Brabantse inwoners: om het Brabants narrarief mee te helpen laden en concreet invulling te helpen geven. Dat kan op verschillende manieren, maar het aansluiten bij de energie en betrokkenheid van inwoners is cruciaal.

Meer informatie over het advies? Neem dan contact op met Ivka Orbon.

Delen: