Missiegedreven innovatiebeleid

De provincie Noord-Brabant zet in op doorontwikkeling van het provinciale missiegedreven innovatiebeleid, om zo bij te dragen aan een wendbare en toekomstbestendige economie en aan de maatschappelijke opgaven die in Brabant voorliggen. Om de transities te doorlopen en de kansen daarbinnen te benutten zijn innovaties onontbeerlijk. Brabant heeft hierin een goede uitgangspositie, met haar sterke clusters en stevige samenwerkingscultuur. Inmiddels is echter in de context van het Brabantse ‘innovatielandschap’ veel verandering zichtbaar. Schaarstes (zoals die op de arbeidsmarkt, in toegang tot grondstoffen, in ruimte en in toegang tot investeringskapitaal voor opschaling) kunnen aanleiding zijn voor innovatie, maar in samenhang ook juist obstakels voor innovatie. En innovatie is (mede) nodig om de actuele, urgente opgaven verder te brengen.

Dat roept vragen op voor de provincie. Wat is er, gezien de veranderende context, nodig om innovatie te (blijven) stimuleren? Welke focus kan men kiezen in het missiegedreven innovatiebeleid? Welke rol(len) en welk type interventies passen, gezien de context, de provincie hier het best? Waar heeft de provincie, in samenspel met Rijk en EU, de grootste leverage, waar is welke rol het meest effectief in de verdere ontwikkeling en uitvoering van het missiegedreven innovatiebeleid? De provincie heeft BrabantAdvies gevraagd om een advies dat bijdraagt aan een efficiënt en effectief missiegedreven innovatiebeleid en zicht geeft op de veranderingen in het Brabantse innovatielandschap en daarbuiten en de consequenties daarvan voor missiegedreven innovatiebeleid, en de nieuwe kansen die dat creëert om met beleid verschil te maken voor Brabant.

Begeleidingsgroep
Uit onze vier adviesraden hebben we een begeleidingsgroep samengesteld met de specifieke expertise op dit terrein.

Planning
We werken toe naar oplevering begin 2024.

Meer informatie
Voor meer informatie neem contact op met Karin van Steensel.

Delen: