MLT-advies: Meer aandacht voor brede welvaartsgroei in alle regio’s

De landelijke SER zou het streven naar een brede welvaartsgroei centraal moeten stellen in haar sociaaleconomische advies voor de nieuwe Kabinetsperiode. Dat schrijven de SER’en van Brabant (onderdeel van BrabantAdvies), Noord-Nederland, Overijssel en Zeeland in hun gezamenlijke advies, dat op 19 november is aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Het document is opgesteld in het kader van het middellangetermijnadvies (MLT), waaraan de landelijke SER momenteel werkt. Het MLT-advies presenteert de belangrijkste opvattingen en aanbevelingen voor het sociaaleconomisch beleid voor de komende kabinetsperiode (2021 – 2025).

Ruimte voor specifiek regionaal beleid

Een meer gelijke verdeling van de brede welvaart over de regio’s is alleen maar mogelijk als er in het nieuwe Kabinetsbeleid ruimte is voor specifiek regionaal beleid. De regionale SER’en constateren dat het huidige landelijke beleid vaak teveel toegesneden is op de situatie in dichtbevolkte gebieden, zoals de Randstad. Zo pakt bijvoorbeeld de huidige bekostigingsmethodiek in de zorg en in het onderwijs niet gunstig uit voor de dunbevolkte regio’s. Daarom houden de SER’en een pleidooi om bij de vaststelling van het landelijke beleid meer rekening te houden met specifieke karakteristieken van de verschillende regio’s.

Drie speerpunten

In het advies verduidelijken de regionale voorzitters hun boodschap aan de hand van drie speerpunten: structurele inzet op een duurzame economie, een wendbare en inclusieve arbeidsmarkt en extra aandacht voor de kwaliteit van leven. Het streven naar een meer gelijke brede welvaartsgroei loopt als een rode draad door het advies. Een streven met een duidelijke regionale component. Steeds meer vraagstukken op het vlak van economie, arbeidsmarkt, milieu, woningbouw, leefbaarheid spelen zich namelijk af in de regio. SER Brabant-voorzitter Elphi Nelissen: “Alleen door een integrale aanpak van deze vraagstukken en betrokkenheid van alle belanghebbenden zijn structurele oplossingen mogelijk. Dit vraagt om regionaal maatwerk”.

Reactie Mariëtte Hamer

Mariëtte Hamer (voorzitter van de landelijke SER) reageerde positief op het advies van de regionale SER’en: “Ook de ‘Haagse’ SER streeft naar brede welvaart voor zoveel mogelijk mensen. Vanuit de landelijke politiek wordt vaak vergeten dat nationaal beleid op regionaal niveau heel verschillend kan uitwerken. Dat is terecht de rode draad van dit advies. Veel van de aanbevelingen die de regionale SER’en doen, passen goed bij de lopende trajecten en komen terug in ons eigen middellangetermijnadvies. We zullen daar dan ook zeker gebruik van maken”.

Het persbericht vindt u hier.

Delen: