Provinciale inzet op natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is één van de wegen naar verduurzaming van de landbouw. De route daar naar toe is echter niet eenvoudig. De provincie ontwikkelde afgelopen jaren beleid en instrumenten om natuurinclusieve landbouw te stimuleren, met als doel boeren te helpen met een structureel verdienmodel voor natuurinclusieve landbouw en zo bij te dragen aan meer biodiversiteit, een betere bodem- en waterkwaliteit en meer landschappelijke waarden.

Adviesvraag
Met het provinciale Beleidskader landbouw en voedsel 2030 én het Bestuursakkoord ’Samen maken we Brabant’ is de ambitie voor natuur- en landschapsinclusieve landbouw opnieuw onderstreept. De Uitvoeringsagenda landbouw en voedsel, inclusief de daartoe gereserveerde middelen loopt echter eind 2023 af. Daarom is het nu relevant om verder te kijken naar hoe de inzet op natuurinclusieve landbouw ook in de toekomst vorm dient te krijgen. In aanloop naar het nieuwe Uitvoeringsprogramma landbouw en voedsel reflecteert BrabantAdvies daarom op de effectiviteit en samenhang van het huidige provinciale beleid, als bouwsteen en slijpsteen, en legt daarmee een fundament voor verdere strategiebepaling om natuurinclusieve landbouw te stimuleren.

Voor de adviesvraag is een set aan vragen relevant:

1. Hoe effectief is het Brabants instrumentenpakket natuurinclusieve landbouw en wat heeft het opgeleverd?
2. Wat zijn relevante inzichten en ontwikkelingen in (ruimtelijk) beleid die van invloed zijn op de inzet op natuurinclusieve landbouw?
3. Welke aspecten in het bredere speelveld zijn cruciaal om een duurzame inzet / verdienmodel op natuurinclusieve landbouw te borgen?
4. Wat betekent dat voor het vervolg op de provinciale inzet?

Begeleidingsgroep
Uit onze vier adviesraden hebben we een begeleidingsgroep samengesteld met de specifieke expertise op dit terrein: Anne Staadegaard (Provinciale Raad Gezondheid), Frederike Praasterink, Joep Pernot en Jan Janse (Provinciale Raad voor de Leefomgeving), Maartje van den Boomen – Verhulst (Young Professionals Brabant) en Remco Beekers (SER Brabant)

Planning
Begin 2024 liggen de eerste inzichten op tafel. We werken toe naar een advies in maart 2024.

Meer informatie
Voor meer informatie over het adviestraject, neem contact op met Kirsten Baken.

Delen: