Reflectie op ‘Kiezen voor kwaliteit’

Het nieuwe Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Kiezen voor Kwaliteit’ was aanleiding voor een korte reflectie van BrabantAdvies.

BrabantAdvies heeft waardering voor het Bestuursakkoord: de cruciale opgaven zijn benoemd, de inzet op 2030 biedt een langetermijnperspectief, en er is sprake van continuïteit ten opzichte van de vorige bestuursperiode met nieuwe accenten.

Omdat het een akkoord is op hoofdlijnen, geeft BrabantAdvies enkele noties mee die van betekenis kunnen zijn voor de uitwerking van beleid door de provincie:

  • De inzet op de maatschappelijke transities vraagt om netwerkkracht en om een gezaghebbende bijdrage van de provincie hierin. Vernieuwende vormen van samenwerking, ook met betrokkenheid van inwoners, zijn gewenst. Bovendien zullen er bij transities ook verliezers zijn omdat er moet worden afgebouwd en uitgefaseerd. Ook dat vraagt aandacht;
  • Het akkoord geeft ruimte aan maatwerk. Tijdens de uitwerking en uitvoering is daarom ook het bewaken van samenhangrelevant; welke doelen wil het bestuur gaan realiseren en hoe draagt het maatwerk hier aan bij? Hoe wordt gekozen als belangen onverenigbaar zijn?
  • Van sommige vraagstukken is de urgentie in Brabant steviger dan in andere provincies. Dit kan een aanleiding zijn om juist op deze thema’s ook nationaal of internationaal het verschil te maken. Denk aan bodem en water, of de landbouw- en voedselstrategie;
  • Kiezen voor kwaliteit betekent vaak ook kanteling van bestaande praktijken. Dit vraagt om scherpe agendering, vaak op de tafels waar de provincie één van de partners is.
  • Aandacht voor gezondheid en kwaliteit van (samen)leven zou een rode draad moeten zijn in de uitwerking en uitvoering van beleid.

BrabantAdvies ziet in het Bestuursakkoord uiteraard een mooie aanleiding om met Gedeputeerde Staten in gesprek te gaan over de inhoudelijke invulling van de advisering tijdens de komende bestuursperiode.

Delen: