Strategisch adviseren in de Brabantse Health Deal

Gezondheid en welzijn een stevige plek geven bij het maken en uitvoeren van allerlei plannen in de openbare ruimte, zodat mensen gezond kunnen leven in een gezonde, economische vitale omgeving.

Dat is het doel van de Brabantse Health Deal (BHD).

Op 22 juli 2016 tekenden bestuurders van 15 organisaties, waaronder de provincie, de 5 grote Brabantse steden, de waterschappen, de Brabantse GGD’en en de Universiteit van Utrecht en Tilburg/Telos en het RIVM de samenwerkingsovereenkomst van de Brabantse Health Deal. Lees hier de gehele getekende versie van de Brabantse Health Deal.

BrabantAdvies is door Gedeputeerde Staten gevraagd de rol van strategisch adviseur op te pakken. Dit realiseren we door deelname aan het programmateam, samen met de strategisch adviseur van de provincie en gemeente Eindhoven en de kwartiermaker.

Sinds het najaar 2016 krijgt de Brabantse Health Deal vorm in de 5 regio’s in Noord-Brabant.

Gezondheid en welzijn zijn uitgangspunt bij ruimtelijk-economische afwegingen. Bij deze afwegingen worden de volgende vragen gesteld: hoe creëer je een gezonde leefomgeving, en hoe hou je die vast? Hoe maak je de stad of regio prettig leefbaar en aantrekkelijk? Hoe zorg je tegelijkertijd voor een goed vestigingsklimaat en economische concurrentiepositie?
Hoe gezondheid echt centraal komt te staan in de ontwikkeling van stad en platteland wordt in de Health Deal ontwikkeld langs 4 pijlers.

 1. Roadmap
  Na de uitwerking van de visievorming en het opstellen van een plan van aanpak voor gezonde verstedelijking, worden regionale actieplannen gemaakt. Daarbij kunnen andere partijen zich aansluiten. Dit traject wordt in het voorjaar van 2017 uitgewerkt.
 2. Ontwikkeling van toolbox: Meten en monitoren
  Vanuit de Health Deal wordt een ‘toolbox’ ontwikkeld om gezondheidsaspecten te meten en te monitoren. Hiermee wordt onderbouwd welke procesaanpak, procedures en handleidingen het beste kunnen worden gebruikt bij ruimtelijke planontwikkeling en -uitvoering.
 3. (Burger-)participatie
  De Health Deal is erop gericht goede (burger-)initiatieven op het gebied van gezondheid en welzijn een kans te geven, uit te voeren en te ondersteunen. ‘Al doende experimenteren en leren’ is het uitgangspunt.
 4. Kennisdeling
  De deelnemers delen de opgedane kennis en ervaring met elkaar en ‘de buitenwereld’. Dat gebeurt onder meer via een digitaal platform. 

Contactpersoon: Marlie van Santvoort

Delen: