Tempo en inzet nodig bij Brabantse Omgevings­verordening

De provincie is gestart met het proces om te komen tot een Omgevingsverordening. Een tussenstap is daarvoor een Interim Omgevingsverordening. Toewerken  naar een Omgevingsverordening is enorm ingrijpend en omvattend voor overheden, bedrijven en burgers. Hierbij worden de nu nog afzonderlijke domeinen van de leefomgeving, water, natuur, milieu, verkeer, ruimte, ontgrondingen en luchtvaart samengevoegd. Ook gaat dit gepaard met een grote verandering in manier van werken. Tegen deze achtergrond adviseert de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) aan het provinciebestuur de volgende punten.

  1. Zorg voor tempo en inzet als provincie en gemeenten zodat de Brabantse Omgevingsverordening op tijd klaar is wanneer de Omgevingswet begin 2021 in werking treedt.
  2. Oefen met de nieuwe werkwijze van de Omgevingsverordening, zoals het werken met meer beleidsruimte en meer maatwerk en leer van de ervaringen uit deze praktijken.
  3. Maak duidelijk hoe bij projecten afgewogen wordt. Op welke schaal (op locatie- of gebiedsniveau?) en wat is de rol hierbij van de gemeente, provincie en andere stakeholders?
  4. Maak als overheid noodzakelijke (ruimtelijke) keuzes als gevolg van urgente vraagstukken zoals klimaatverandering en stikstofproblematiek.

De PRL levert ook de komende tijd een bijdrage aan het tot stand komen van de Brabantse Omgevingsverordening.

Delen: