Van stevige milieuambities naar een samenhangende aanpak

Milieubeleid heeft veel gebracht. Óók voor Brabant. Maar er is nog veel werk te verzetten. Zo neemt de complexiteit van milieuvraagstukken toe. Het maatschappelijk draagvlak voor de aanpak staat onder druk, wetenschappelijk onderbouwde normen worden ter discussie gesteld en de rechtspraak zet de politieke agenda op scherp. Tegelijkertijd stelt de provincie Noord-Brabant stevige milieuambities vast in haar Beleidskader Milieu 2030. Het ideaalbeeld is een duurzaam Brabant met een schoon, gezond en veilig milieu door op alle aspecten beter te presteren dan de wettelijke normen. In het complexe speelveld is het behalen van de milieuambities een uitdaging. BrabantAdvies benadrukt in haar advies ‘Van stevige ambities naar een samenhangende aanpak’ het belang van een langetermijnvisie voor milieubeleid. Een verhaal dat richting geeft, niet alles kan overal, én in evenwicht is met de opgaven voor klimaat, natuur, water en gezondheid.

Samenhang in beleid en uitvoering
Milieubeleid staat niet op zichzelf. De samenhang met andere beleidsterreinen is groot. Zo valt of staat bijvoorbeeld luchtkwaliteit bij keuzes rondom (circulaire) economie, landbouw & voedsel en mobiliteit. Helderheid en houvast is nodig over de inzet op andere beleidsdomeinen. Welke maatregelen zijn hier nodig om het milieu schoon, gezond en veilig te houden of maken? Een concrete samenhangende aanpak is nodig. Want als het milieubelang in deze beleidskaders het onderspit delft, halen we de milieuambities niet. Het is dus zoeken naar een nieuw evenwicht. Een stevige verbinding tussen milieubeleid en ander provinciaal beleid is cruciaal. Het Beleidskader Milieu moet die verbinding maken en heldere kaders scheppen voor de uitvoering. We benadrukken daarbij het belang om omgevingsdiensten te betrekken bij het doorvertalen van beleid naar uitvoering.

Maatwerk met gebiedsarrangementen
Milieukwaliteit verschilt per gebied. Normen bieden veelal een goede houvast, maar leiden niet altijd tot het gewenste resultaat. Gebiedsgericht maatwerk is dan nodig waarbij de provincie belangen van verschillende partijen – zoals gemeenten, bedrijven én inwoners – bij elkaar brengt én daarbij de milieuambities doorvertaalt naar samenwerkingsafspraken. Dat kan in gebiedsgerichtsarrangementen met een lerende aanpak als uitgangspunt. We adviseren om hotspotlocaties, gebieden met urgente milieuproblemen, te prioriteren.

In verbinding met stakeholders en inwoners
De provincie zet met haar milieuambities een duidelijk perspectief neer. Verbinding van milieubeleid met stakeholders en inwoners speelt een belangrijke rol in de acceptatie van het milieubeleid. Het is daarom van belang bedrijven bondgenoot te maken en samen te werken aan de verbetering van het milieu. Ook samen met gemeenten in gesprek blijven met inwoners is cruciaal. Communicatie en participatie zijn sleutelwoorden voor succes voor draagvlak bij inwoners. We geven daarbij mee dat milieubeleid veel draagvlak in de samenleving kan winnen door in communicatie te verduidelijken hoe het beleid bijdraagt aan een gezondere leefomgeving. Tot slot roepen we op om betrokkenheid van inwoners te benutten via citizen science. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is zorgen voor gevalideerde meetapparatuur en processen die zorgen voor betrouwbare en nauwkeurige resultaten.

Meer informatie over het advies? Neem contact op met Ruud Leeijen, beleidsadviseur bij BrabantAdvies (rleeijen@brabantadvies.com).

Delen: