Van voordeur tot en met Natura2000

Ondanks jarenlange inzet op natuurbescherming is de achteruitgang van biodiversiteit tot op heden niet gekanteld. Willen we natuur in Brabant duurzaam borgen, dan is betrokkenheid van de samenleving essentieel.

BrabantAdvies pleit daarom in haar advies ‘Van voordeur tot en met Natura2000’ voor een verbrede inzet op natuur: natuur als vanzelfsprekend onderdeel van een toekomstbestendig Brabant. Een nieuw narratief over natuur is nodig. Een narratief dat vertrekt vanuit de leefwereld van de Brabander met een brede kijk op natuur en waarin de voordelen van natuur voor gezondheid, klimaat, economie en recreatie naar voren komen. Dit gaat verder dan het huidige sectorale en vaak technocratische natuurbeleid.

BrabantAdvies geeft voor het nieuwe natuurbeleid zeven aanbevelingen langs drie sporen. Van werken aan draagvlak en meer eigenaarschap van de samenleving tot en met natuur in hart en hoofd van de Brabander.

De zeven aanbevelingen:

  • Zorg voor een consistente koers. Verbind natuur met andere beleid zoals stikstofaanpak, water en bodem, klimaat en landbouw. Maak natuur onderdeel van ruimtelijke afwegingen en investeringsbeslissingen. Natuur moet een van de pijlers zijn waarop we schaarse ruimte en middelen inzetten. Betrek inwoners, bedrijven en organisaties vanaf het begin.
  • Werk aan een gebiedsgerichte uitvoeringsstructuur. Maak heldere afspraken per gebied en zorg voor snelle besluitvorming. Verken betere stroomlijning van financiële middelen.
  • Faciliteer hulpstructuren Brabant-breed, ook voor het buiten- en stedelijk gebied, voor iedereen toegankelijk.
  • Benut sturende instrumenten via het Omgevingsbeleid en ga in gesprek met bedrijven over de randvoorwaarden voor hun license to operate en license to grow.
  • Stimuleer nieuwe verdienmodellen mét natuur. Breng de waarde van ecosysteemdiensten in beeld. Zorg dat vergoeding van ecosysteemdiensten een plek krijgt in financieringsstromen. Organiseer lerende netwerken.
  • Benut de kracht van het landschap. Verbind Brabanders via het nabije landschap met natuur. Betrek inwoners zelf bij het nieuwe ontwerp van het buitengebied.
  • Versterk de beweging van vergroening via maatschappelijke organisaties. Ondersteun deze partijen en benadruk het belang van hun inzet. Bevorder kansrijke initiatieven waarbij landschap, natuur en innovatie hand in hand gaan.

Gedeputeerde Hagar Roijackers geeft aan blij te zijn met dit advies. Niet alleen biedt het advies houvast om het gesprek in Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten te voeren met het oog op het nieuwe natuurbeleid in Brabant. Het advies brengt expliciet de samenhang van natuur met andere beleidsterreinen, zoals landbouw en voedsel, leefomgeving, water en de stikstofaanpak naar voren. Ook de handreiking die het advies doet om ruimte open te zetten voor nieuwe verdienmodellen en nieuwe toetreders met innovatieve oplossingen om aan natuur bij te dragen vindt weerklank. De gedeputeerde geeft aan graag ‘de handschoen op te willen pakken om de liefde voor natuur en afkeer van natuurbeleid meer met elkaar te laten klikken’.

Klik hier voor een verkorte weergave van onze aanbevelingen.

 

Delen: