Waardering voor samenwerking Windenergie A16

BrabantAdvies spreekt in haar advies over het ontwerp PIP Windenergie A16 waardering uit voor het proces van samenwerken met bewoners, bedrijven en overheden. Er is gezocht naar de meest geschikte locaties van windmolens met de minste overlast. Bewoners zijn volop betrokken. Via onder meer energiecoöperaties delen zij mee in de opbrengsten van windenergie die vervolgens geïnvesteerd worden in de leefbaarheid van de regio. BrabantAdvies beveelt aan dit proces krachtig voort te zetten.

Het plaatsen van de 28 windmolens heeft lokaal impact op landschap en natuur. BrabantAdvies vraagt om op korte termijn op deze locaties in te zetten op herstel hiervan. In de A16-plannen is er aandacht voor de gezondheid met name voor de geluidseffecten van windmolens voor omwonenden. Mede vanwege hun zorgen vraagt dit thema ook in de toekomst aandacht. Dat zou bijvoorbeeld aan landelijke schaal gekoppeld kunnen worden voor effectief en significant onderzoek.

Ook beveelt BrabantAdvies aan om in de toekomst te kijken naar mogelijkheden om de opgewekte energie te koppelen met nieuwe technieken voor opslag en distributie.

Voor de monitoring is het van belang deze breed op te pakken. Dat betekent naast milieu-, natuur- en gezondheidseffecten ook maatschappelijke effecten zoals de revenuen voor de lokale bevolking en de participatie van het regionale bedrijfsleven meenemen.

Delen: