Woonzorg­concepten in het buitengebied

Op 14 juni jl. overhandigde SER-voorzitter Elphi Nelissen namens BrabantAdvies het advies over de wenselijkheid van woonzorgconcepten in het buitengebied aan gedeputeerden Erik van Merrienboer en Henri Swinkels. Eén van de aanbevelingen uit het advies is om recht te doen aan de diversiteit en behoeften van ouderen en de mogelijkheden van verschillende woonzorgconcepten op verschillende locaties in het buitengebied. De provinciebestuurders zijn positief over het advies: “Het kan een bouwsteen zijn voor onze gesprekken met gemeenten bijvoorbeeld over het ontwikkelen van een woonzorgvisie en de rol van het buitengebied daarin”.

Namens BrabantAdvies overhandigde SER-Brabant voorzitter Elphi Nelissen het advies over woonzorgconcepten in het buitengebied aan gedeputeerden Erik van Merrienboer en Henri Swinkels.

BrabantAdvies heeft – tegen de achtergrond van een vergrijzende bevolking – de verschillende kanten van de (on)mogelijkheden van woonzorgconcepten in het buitengebied op een rij gezet. Er is integraal gekeken naar de aspecten ‘people, planet en profit’. Dit leidt niet tot een eenduidige conclusie of de vestiging van woonzorgconcepten in het buitengebied gewenst is. Aanbevolen wordt om randvoorwaarden op te stellen waaraan initiatieven dienen te voldoen, bijvoorbeeld vanuit het voorzorgsbeginsel voor gezondheid en milieu.

In het advies wordt daarnaast aangegeven dat er meer inzicht nodig is in de specifieke woonzorgbehoeften van ouderen in het buitengebied. Tweederde van de ouderen die nu in het buitengebied wonen geven aan daar te willen blijven wonen. Het is echter niet duidelijk of deze wens gehandhaafd blijft zodra deze ouderen zorg nodig hebben.
Gewezen wordt op het feit dat ontwikkelingen in wonen en zorg snel gaan, denk aan beeld- en spraakverbindingen, medicatie uitgifte op afstand. Daarnaast zijn effecten van technologische ontwikkelingen zoals de zelfrijdende auto nog moeilijk in te schatten. Nabijheid van voorzieningen voor ouderen met een zorgbehoefte komt daarmee in een ander daglicht te staan. Ook is voor een zorgvuldige afweging een analyse van het huidige en gewenste zorgvastgoed nodig. Voor verdere afstemming van vraag en aanbod zouden hierbij de Brabantse regionale ruimtelijke ordeningscommissies een rol kunnen spelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjors Willems of Marlie van Santvoort.

Delen: