Publicaties

Met vier adviesraden met inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen beschikt BrabantAdvies over inzichten en informatie uit de haarvaten van de Brabantse samenleving.

  • Soort publicatie

Advies in wording

In 2024 geven we specifiek invulling aan de vraagstukken en dilemma’s die samenkomen in de uitwerking van het Brabants Programma Landelijk Gebied. Verschillende vragen van de provincie hebben hier betrekking op. Die spitsen zich toe op de vraag wat ‘bodem en water sturend’ betekent, hoe landbouw en natuur zich beter met elkaar kunnen verhouden, wat dit betekent voor de provinciale rol, de beleidskeuzes en de instrumenten.

Advies in wording

De provincie Noord-Brabant zet in op doorontwikkeling van het provinciale missiegedreven innovatiebeleid, om zo bij te dragen aan een wendbare en toekomstbestendige economie en aan de maatschappelijke opgaven die in Brabant voorliggen. BrabantAdvies is gevraagd de provincie hierover te adviseren. We richten ons in het advies op vragen als: Wat is er, gezien de veranderende context, nodig om innovatie te (blijven) stimuleren? Welke focus kan men kiezen in het missiegedreven innovatiebeleid? Welke rol(len) en welk type interventies passen, gezien de context, de provincie hier het best?

Advies in wording

Landbouw en voedsel zijn onlosmakelijk verbonden met Brabant. De landbouwcultuur zit in ons DNA en is van oudsher een basis van de Brabantse economie en de lokale gemeenschappen. Tegelijkertijd wordt het steeds duidelijker dat het landbouwmodel haar grenzen bereikt en is een transitie nodig om landbouw meer in harmonie met natuur, milieu en landschap te brengen. BrabantAdvies werkt aan een advies over de huidige provinciale inzet op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Advies in wording

Ruim een jaar geleden hebben de Young Professionals Brabant het Manifest ‘Maak Ruimte voor Jongeren!’ aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Dit was het resultaat van een verdieping op verschillende vraagstukken die de jongeren in Brabant raken (adviestraject Kansen en Belemmeringen voor Brabantse jongeren). Het Manifest is een stevig pleidooi om jongeren te betrekken bij besluitvorming over de vraagstukken die hun aangaan. Ook in 2024 zetten de Young Professionals Brabant de opdracht door.

Advies in wording

Wat moet er gebeuren om de Brabantse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken? SER Brabant inventariseert wat nodig is zowel op het domein onderwijs als arbeidsmarkt. Dit doet ze samen met SER Nederland en de regionale SER’en, de Brabantse arbeidsmarktregio’s en Pact Brabant. Verder werkt ze aan de concrete vraag van Pact Brabant om de ontwikkeling van een skillsgerichte arbeidsmarkt in Brabant te helpen ondersteunen.