Publicaties

Met vier adviesraden met inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen beschikt BrabantAdvies over inzichten en informatie uit de haarvaten van de Brabantse samenleving.

  • Soort publicatie

Advies in wording

2023 was een jaar van politieke verandering. Als één boodschap door onze adviezen van 2023 heen klinkt, is het wel de noodzaak om invulling te blijven geven aan een toekomstbestendig Brabant. Dat vraagt nu om betekenisvolle stappen. Stilstand is geen optie. In ons advies 'Visie, lef en partnerschap' hebben we daarbij onze zorgen geuit over de bestuurskracht die in Brabant op verschillende manieren onder druk staat. Een bijzonder traject afgelopen jaar was onze advisering rond het Brabants ruimtelijk voorstel. De reflectiesessies die we organiseerden boden een 'vrije ruimte' voor open gedachtenwisseling.  BrabantAdvies ziet het als haar opdracht om in  complexe vraagstukken handreikingen aan te dragen. Door de dialoog te faciliteren en partijen samen te brengen, te adviseren en te agenderen. In dit jaarverslag blikken we terug op onze advisering en activiteiten in 2023.

Advies in wording

Ons jaarverslag 2021 is uit. Een terugblik op een lustrumjaar dat in het teken stond van schaarse ruimte in een snel veranderend Brabant. Logistieke hallen die open landschappen opslurpen, woningbouw die concurreert met ruimte voor werken, zonnepanelen op voormalige landbouwgrond: het zijn ontwikkelingen die nu het ruimtelijk debat in Brabant bepalen. Verandering is onontkoombaar, maar verandert Brabant ook in de gewenste richting? Hoe kunnen we de opgaven waar Brabant voor staat juist als kansen benutten en kiezen voor kwaliteit, nu én straks? En kan verbeeldingskracht ons helpen grenzen te verleggen om tot ándere, mooiere en slimmere oplossingen te komen?