Publicaties

Met vier adviesraden met inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen beschikt BrabantAdvies over inzichten en informatie uit de haarvaten van de Brabantse samenleving.

  • Soort publicatie

Advies in wording

Vandaag is het advies ‘Kiezen voor het Brabant van morgen. Ruim baan voor ruimtelijke kwaliteit‘ aangeboden aan de gedeputeerde Wilma Dirken (Ruimte, Wonen, Stikstof en Veiligheid). Met dit advies bouwen we voort op onze aanbevelingen die we tijdens de totstandkoming van het Brabants ruimtelijk voorstel in een drietal reflectiesessies hebben meegegeven aan de ambtelijke betrokkenen.

Advies in wording

De gezondheid van Brabanders neemt eerder af dan toe. De ambitieuze provinciale ambitie van ‘Drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030’ komt daarmee nog niet in zicht: een trendbreuk is dringend noodzakelijk. De Provinciale Raad Gezondheid benadrukt in haar advies ‘Van Pact naar Impact’ het belang van eigenaarschap en pleit voor een brede en integrale benadering van gezondheid waarbij positieve gezondheid sturend wordt voor beleid en uitvoering. Het advies is op 31 oktober 2023 aangeboden aan gedeputeerde Saskia Boelema (Water en Bodem, Gezondheid en Brede Welvaart).

Advies in wording

Sinds de start van VABIMPULS in 2017 is er veel veranderd. Met de stikstofproblemen én de noodzaak van natuurherstel, staat het buitengebied vol in de schijnwerpers. Het is tegelijkertijd voor de agrarische sector een uitermate onduidelijke en onzekere periode. Het vertrouwen tussen boeren en overheid is tot een verder minimum gedaald. BrabantAdvies pleit daarom voor het doorzetten van VABIMPULS op de korte termijn én voor het bouwen aan eenduidige ondersteuning voor eigenaren bij de transitie van het buitengebied en de landbouw. ‘Bestendig daarbij de werkwijze van VABIMPULS’ luidt daarbij het expliciete advies.

Advies in wording

‘Ondanks de complexiteit van gezondheidsmonitoring zien we een grote meerwaarde om op basis van data en onderzoek te sturen op het bereiken van gezondheidswinst voor alle Brabanders. Het streven van drie gezonde jaren voor elke Brabander erbij zien we als een gezamenlijke koers en ambitie van de provincie én de betrokken partners. Het Gezondheidsinformatieknooppunt (GIK) zien we daarbij als middel om datagedreven te werken’, aldus de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) van BrabantAdvies.

Advies in wording

De trend naar deelmobiliteit is ingezet en komt in rap tempo op ons af. Jongeren delen al volop fietsen, scooters en auto’s met anderen. Zij zijn de katalysatoren om de transitie naar deelmobiliteit verder door te zetten. De omslag van bezit naar gebruik is bij hun al ingezet. De Young Professionals Brabant roepen op om door te pakken op die trend. Een must ook gezien de urgentie van klimaatverandering – onze planeet staat in brand - en de klimaatdoelen waaraan we ons aan gecommitteerd hebben.

Advies in wording

Milieubeleid heeft veel gebracht. Óók voor Brabant. Maar er is nog veel werk te verzetten. In het complexe speelveld is het behalen van de milieuambities een uitdaging. BrabantAdvies benadrukt in haar advies ‘Van stevige ambities naar een samenhangende aanpak’ het belang van een langetermijnvisie voor milieubeleid. Een verhaal dat richting geeft, niet alles kan overal, én in evenwicht is met de opgaven voor klimaat, natuur, water en gezondheid.

Advies in wording

De provincie Noord-Brabant wil werken aan natuurherstel en werkt aan een nieuw natuurbeleid voor de periode 2023 -2030. Focus ligt op het realiseren van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Ook de condities van het water- en bodemsysteem in zones van de natuurgebieden moeten verbeteren. Daarnaast wil de provincie het natuurbeleid verbreden naar andere beleidsdomeinen en wil ze natuur meer verbinden met de Brabander. Op weg naar het nieuwe natuurbeleid is een ontwerp Beleidskader Natuur uitgebracht. De provincie gebruikt hierbij het instrument milieueffectrapportage (plan MER) om keuzes te maken over de inhoud van dit beleidskader. Wij geven een aantal aanbevelingen mee om de ambities van het natuurbeleid verder te concretiseren...

Advies in wording

Het structureel faciliteren van hybride werken door de Rijksoverheid biedt kansen om de economische vitaliteit van de regio’s te vergroten. Dat zeggen de Sociaal-Economische Raden van Noord-Brabant, Noord-Nederland, Overijssel en Zeeland in het landelijke SER-advies Hybride Werken. Elphi Nelissen kijkt tevreden tevreden terug op de samenwerking: “Ik ben blij met deze samenwerking tussen de landelijke en regionale SER’en. We hebben een duidelijke bijdrage kunnen leveren aan het advies, waarin de kansen voor de regio’s helder naar voren komen”.