Publicaties

Met vier adviesraden met inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen beschikt BrabantAdvies over inzichten en informatie uit de haarvaten van de Brabantse samenleving.

  • Soort publicatie

Advies in wording

Brabant is nog altijd de provincie waar high tech en high touch samengaan: een sterke technologische en internationaal georiënteerde basis en een krachtig speelveld van partijen die samenwerken. Daarmee beschikt Brabant over een stevig fundament dat kansen biedt voor missiegedreven innovatiebeleid. Kansen waar duurzaam verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke opgaven hand in hand gaan. De provincie heeft hierin als middenbestuur veel te bieden. Strategisch handelen, partnerschap en ondernemerschap, om voorbij de gebaande paden te komen.

Advies in wording

De provincie Noord Brabant wil aan de slag met doelen voor natuur, water en klimaat en een duurzaam perspectief voor agrarische ondernemers. Dit gebeurt via het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). De context waarbinnen het BPLG uitgevoerd wordt is complex. Stilstand dreigt nu de voorziene financiering vanuit het Rijk wegvalt. BrabantAdvies benadrukt dat het BPLG dé kans biedt de koers voor het landelijk gebied en de aanpak van urgente doelen samen met partijen te versnellen. Een strategie voor prioritering en fasering is daarbij onvermijdelijk. We onderstrepen het belang van een stevige eigen Brabantse koers.

Advies in wording

Vijf jaar geleden introduceerde de provincie Noord-Brabant maatregelen om de transitie in de veehouderij te versnellen, waaronder stimuleringsregelingen voor natuurinclusieve landbouw (NiL). Hoewel deze regelingen ondernemers ondersteunden eerste stappen te zetten, is van een brede beweging nog geen sprake. BrabantAdvies constateert dat, met de urgente doelen en ambities in het landelijk gebied, natuurinclusieve en andere duurzame vormen van landbouw steeds relevanter worden. Ondersteuning van én samenwerking met agrarisch ondernemers blijft daarom van groot belang.

Advies in wording

Vandaag is het advies ‘Kiezen voor het Brabant van morgen. Ruim baan voor ruimtelijke kwaliteit‘ aangeboden aan de gedeputeerde Wilma Dirken (Ruimte, Wonen, Stikstof en Veiligheid). Met dit advies bouwen we voort op onze aanbevelingen die we tijdens de totstandkoming van het Brabants ruimtelijk voorstel in een drietal reflectiesessies hebben meegegeven aan de ambtelijke betrokkenen.

Advies in wording

De gezondheid van Brabanders neemt eerder af dan toe. De ambitieuze provinciale ambitie van ‘Drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030’ komt daarmee nog niet in zicht: een trendbreuk is dringend noodzakelijk. De Provinciale Raad Gezondheid benadrukt in haar advies ‘Van Pact naar Impact’ het belang van eigenaarschap en pleit voor een brede en integrale benadering van gezondheid waarbij positieve gezondheid sturend wordt voor beleid en uitvoering. Het advies is op 31 oktober 2023 aangeboden aan gedeputeerde Saskia Boelema (Water en Bodem, Gezondheid en Brede Welvaart).

Advies in wording

Sinds de start van VABIMPULS in 2017 is er veel veranderd. Met de stikstofproblemen én de noodzaak van natuurherstel, staat het buitengebied vol in de schijnwerpers. Het is tegelijkertijd voor de agrarische sector een uitermate onduidelijke en onzekere periode. Het vertrouwen tussen boeren en overheid is tot een verder minimum gedaald. BrabantAdvies pleit daarom voor het doorzetten van VABIMPULS op de korte termijn én voor het bouwen aan eenduidige ondersteuning voor eigenaren bij de transitie van het buitengebied en de landbouw. ‘Bestendig daarbij de werkwijze van VABIMPULS’ luidt daarbij het expliciete advies.

Advies in wording

‘Ondanks de complexiteit van gezondheidsmonitoring zien we een grote meerwaarde om op basis van data en onderzoek te sturen op het bereiken van gezondheidswinst voor alle Brabanders. Het streven van drie gezonde jaren voor elke Brabander erbij zien we als een gezamenlijke koers en ambitie van de provincie én de betrokken partners. Het Gezondheidsinformatieknooppunt (GIK) zien we daarbij als middel om datagedreven te werken’, aldus de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) van BrabantAdvies.

Advies in wording

De trend naar deelmobiliteit is ingezet en komt in rap tempo op ons af. Jongeren delen al volop fietsen, scooters en auto’s met anderen. Zij zijn de katalysatoren om de transitie naar deelmobiliteit verder door te zetten. De omslag van bezit naar gebruik is bij hun al ingezet. De Young Professionals Brabant roepen op om door te pakken op die trend. Een must ook gezien de urgentie van klimaatverandering – onze planeet staat in brand - en de klimaatdoelen waaraan we ons aan gecommitteerd hebben.