Provinciale Raad Gezondheid

De Provinciale Raad Gezondheid Brabant adviseert gevraagd en op eigen initiatief op het gebied van gezondheid en leefbaarheid voor de provincie Noord-Brabant. De raad fungeert als ‘Provinciale Raad voor de Volksgezondheid’ zoals vastgelegd in de Gezondheidswet.

 

In januari 2010 is het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) opgericht. Professionals uit de humane, veterinaire en milieusector hebben zich in dit kennisnetwerk verenigd om mens- en diergezondheid (One Health) te beschermen en te bevorderen en nieuwe zoönosen te voorkomen, te agenderen en te behandelen. De PRG heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant (i.sm. de Brabantse GGD’en) een coördinerende rol op zich genomen en draagt zorg voor kennisuitwisseling en verbreding, scholing, onderzoek en beleidsadvisering.

John Dagevos

Oud directeur van Telos, het Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling. John heeft een jarenlange en brede ervaring als onderzoeker en adviseur op het snijvlak van wetenschap en samenleving in binnen- en buitenland. Het streven naar duurzame ontwikkeling, met veel aandacht voor vraagstukken van ongelijke ontwikkeling en ontwikkelingskansen van mensen en gebieden, loopt als een rode draad door zijn loopbaan. Hij ziet zijn rol als raadslid als een kans om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van sociaal-economische gezondheidsverschillen en het verbeteren van het woon-, leef- en werkklimaat in Brabant. John wil zijn hele leven al graag mensen helpen die weinig kansen hebben. Voor hem zijn mensen met een lage sociale status, zoals de wetenschap dat noemt, een belangrijke inspiratiebron. Hij hoopt vanuit zijn visie op duurzame ontwikkeling (het zoeken van balans tussen sociale, ecologische en economische ontwikkeling) een bijdrage te leveren aan het verbinden van de advieswerkzaamheden van de verschillende raden binnen BrabantAdvies.

Ellis Jeurissen

Directeur Publieke Gezondheid GGD Brabant Zuidoost. Heeft een passie voor het snijvlak tussen zorg en veiligheid en wil deze twee domeinen meer met elkaar verbinden. Gaat voor gezondheidswinst voor alle Brabanders samen met haar collega DPGen uit Brabant. Kruisbestuiving en opereren in netwerken zit in haar bloed. Maar zeker nu zal Covid-19 gaan vragen om een ander discours : meer eco dan ego management en minder praten en schrijven maar meer doekracht! Burgerparticipatie is daarbij het sleutelwoord.

Maruška Lestrade-Brouwer

Was wethouder economie en het sociale domein gemeente Boxtel van 2014 tot maart 2021, voorzitter Ontwikkelraad BrabantKennis, eerder 11,5 jaar fractievoorzitter D66 in Provinciale Staten, voorzitter commissie transitie stad/platteland. Zet haar brede politieke en bestuurlijke ervaring graag in ten behoeve van de adviestrajecten van BrabantAdvies en de PRG en zoekt daarbij de innovatie en vernieuwing.

Erik de Ridder

Deskundige water. Watergraaf bij Waterschap De Dommel. Naast inbreng op thema’s rond water, natuur, ruimtelijke inrichting en processen heeft hij vanuit zijn achtergrond als wethouder in de gemeente Tilburg ook een grote mate van betrokkenheid bij sociale vraagstukken en hoe deze van invloed zijn op gezondheid en het geluk van Brabanders. Juist in deze combinatie zoekt hij binnen de PRG zijn toegevoegde waarde.

Yuan Lu

Deskundige gezond ouder worden. Universitair Hoofddocent, faculteit Industrial design, TU Eindhoven. Zet graag haar onderzoek en onderwijservaringen in, opgedaan in Nederland, EU en China. Zet zich in om slimme technologieën ook echt te benutten voor een gezondere levensstijl. Om meer (oudere) mensen in hun sociale en fysieke omgeving te stimuleren tot een gezondere leefstijl (bijv. beweging, voeding, slaap).

Leendert van Bree

Deskundige fysieke leefomgeving en gezondheid. Is zelfstandig ondernemer van een adviesbureau op het gebied van stedelijke ontwikkeling, gezondheid, welzijn en kwaliteit van (samen)leven. Was senior onderzoeker en hoofddocent bij respectievelijk het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit Utrecht. Wil via BrabantAdvies kennis en kunde samenbrengen ter ondersteuning van bestuurders bij beleidsambities voor meer gezonde Brabanders in de toekomst.

Koos van der Velden

Deskundige publieke gezondheid, infectieziekten, one health en zoönosen. Emeritus hoogleraar public health Radboudumc Nijmegen. Internationaal vergelijkend onderzoek van gezondheidssystemen heeft zijn aandacht, in het bijzonder de verbinding tussen de diverse onderdelen, volksgezondheid, curatie en zorg. Maakt zich er sterk voor dat gezondheid van elke Brabander een centrale rol speelt in beleid. Wil met de PRG gezondheidsrisico’s in kaart brengen en daar waar verbeteringen mogelijk zijn, adviseren over gerichte maatregelen.

Henk Jans

Deskundige op het gebied van milieu/leefomgeving en gezondheid. Arts Maatschappij en Gezondheid. Gewerkt voor de GGD’en in Brabant als milieuarts en de laatste jaren als zelfstandig adviseur. Maakt zich sterk voor de kwaliteit van omgeving in het publieke en fysieke domein in Brabant, van luchtverontreiniging tot belasting van bodem en water. Is betrokken bij vele maatschappelijke debatten hierover en geeft gezondheid én de perceptie hiervan door Brabanders, een prominente plaats. Dat laat hij ook duidelijk meewegen in de adviesfunctie voor BrabantAdvies/PRG.

Corné van Asten

Deskundige eerstelijnsgezondheidszorg, preventie en zorginnovatie. Directeur bij Zorggroep Syntein, huisartsenorganisatie. Tevens lid van de Programmaraad Alles is Gezondheid en bestuursvoorzitter van het Smaakcentrum. Heeft een stevige visie op gezondheid en heeft oog voor innovatiekracht. Wil via BrabantAdvies en de PRG goede innovaties verbinden en opschalen, zodat alle Brabanders zich gezond voelen en ook meetbaar gezonder worden.

Anne Staadegaard – Huijbers

Deskundige diergezondheid, landbouw, one health en zoönosen. Dierenarts en werkzaam als Adviseur Gezondheid bij Topigs Norsvin. Heeft een goed beeld van de agrarische sector in Brabant. Zet zich binnen de PRG in voor het verbinden van gezondheid van mens en dier. Zoekt de combinatie op van wetenschappelijke kennis en praktijkkennis en zet die kennis graag in voor de advisering van BrabantAdvies.