Provinciale Raad Gezondheid

De Provinciale Raad Gezondheid Brabant adviseert gevraagd en op eigen initiatief op het gebied van gezondheid en leefbaarheid voor de provincie Noord-Brabant. De raad fungeert als ‘Provinciale Raad voor de Volksgezondheid’ zoals vastgelegd in de Gezondheidswet.

 

In januari 2010 is het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) opgericht. Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) verbindt professionals uit de humane, veterinaire en milieusector om de bescherming en bevordering van mens- en diergezondheid (One Health) naar een hoger niveau te tillen. Het netwerk heeft tot doel kennis uit te wisselen, samenwerking te stimuleren, en knelpunten te signaleren en agenderen. De Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant een coördinerende rol op zich genomen.

Sacha Ausems

Voorzitter Sinds 2021 burgemeester van Waalwijk. Daarvoor werkte ze jarenlang in diverse sectoren in de gezondheidszorg, maatschappelijke kinderopvang en het bedrijfsleven. Daarnaast vervulde zij diverse toezichtrollen in de gezondheidszorg en de maatschappelijke sector. Als voorzitter brengt ze niet alleen verbindende kwaliteiten in bij BrabantAdvies, maar draagt ze graag bij aan het provinciale beleid voor een gezonder Brabant, gezonde Brabanders en een gezonde zorgsector in Brabant.

Kirsten Baken

Secretaris Kirsten is gedreven om bij te dragen aan oplossingen voor (milieu)gezondheidskundige vraagstukken door het vertalen van kennis naar de praktijk. Ze startte haar loopbaan in het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, specialiseerde zich in toxicologie en risicobeoordeling, en bewoog zich gaandeweg via meer vraaggestuurd en toepassingsgericht onderzoek naar beleidsadvisering. Kirsten opereert het liefst op het snijvlak van wetenschap, beleid en maatschappij en voelt zich dan ook thuis in haar rol als beleidsadviseur en het netwerk van BrabantAdvies. In haar vrije tijd vermaakt ze zich met sporten, reizen, muziek en lekker eten. Per maart 2023 is Kirsten secretaris van de Provinciale Raad Gezondheid en het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen.

Eveline Wouters

Eveline is opgeleid als arts en heeft ervaring in (ziekenhuis)zorg, medisch onderwijs en onderzoek in de medische en sociale wetenschappen. Zij is lector bij Fontys Hogeschool paramedisch en hoogleraar bij Tranzo, Tilburg University op het thema sociale en technologische innovaties voor zorg en welzijn, met specifieke aandacht voor de betekenis daarvan voor de toegankelijkheid voor elke burger. Kernwoorden voor haar zijn positieve gezondheid, eerlijke kans op gezondheid en integrale visie op de gezondheidszorg. Daarnaast vervult Eveline diverse toezichthoudende rollen in de ouderenzorg en in de zorg voor mensen met een beperking. Ze maakt zich sterk voor innovaties en initiatieven die de kans op een gezond leven voor iedereen verbeteren en wil graag haar ervaring en kennis inzetten bij Brabant Advies.

Sebastiaan Baan

Directeur Publieke Gezondheid GGD West-Brabant. Sebastiaan gaat voor een gezond, veilig en gelukkig Brabant, samen met zijn collega DPG’en uit Hart voor Brabant en Brabant Zuid-Oost. Hij wil gezondheid op de kaart zetten door de expertise van de raad én die van het netwerk slim in te zetten. De meest duurzame zorg is de zorg die niet geleverd hoeft te worden: van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. We maken samen gezond gewoon.

John Dagevos

Oud directeur van Telos, het Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling. John heeft een jarenlange en brede ervaring als onderzoeker en adviseur op het snijvlak van wetenschap en samenleving in binnen- en buitenland. Het streven naar duurzame ontwikkeling, met veel aandacht voor vraagstukken van ongelijke ontwikkeling en ontwikkelingskansen van mensen en gebieden, loopt als een rode draad door zijn loopbaan. Hij ziet zijn rol als raadslid als een kans om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van sociaal-economische gezondheidsverschillen en het verbeteren van het woon-, leef- en werkklimaat in Brabant. John wil zijn hele leven al graag mensen helpen die weinig kansen hebben. Voor hem zijn mensen met een lage sociale status, zoals de wetenschap dat noemt, een belangrijke inspiratiebron. Hij hoopt vanuit zijn visie op duurzame ontwikkeling (het zoeken van balans tussen sociale, ecologische en economische ontwikkeling) een bijdrage te leveren aan het verbinden van de advieswerkzaamheden van de verschillende raden binnen BrabantAdvies.

Maruška Lestrade-Brouwer

Was wethouder economie en het sociale domein gemeente Boxtel van 2014 tot maart 2021, voorzitter Ontwikkelraad BrabantKennis, eerder 11,5 jaar fractievoorzitter D66 in Provinciale Staten, voorzitter commissie transitie stad/platteland. Zet haar brede politieke en bestuurlijke ervaring graag in ten behoeve van de adviestrajecten van BrabantAdvies en de PRG en zoekt daarbij de innovatie en vernieuwing.

Erik de Ridder

Deskundige water. Watergraaf bij Waterschap De Dommel. Naast inbreng op thema’s rond water, natuur, ruimtelijke inrichting en processen heeft hij vanuit zijn achtergrond als wethouder in de gemeente Tilburg ook een grote mate van betrokkenheid bij sociale vraagstukken en hoe deze van invloed zijn op gezondheid en het geluk van Brabanders. Juist in deze combinatie zoekt hij binnen de PRG zijn toegevoegde waarde.

Leendert van Bree

Deskundige fysieke leefomgeving en gezondheid. Is zelfstandig ondernemer van een adviesbureau op het gebied van stedelijke ontwikkeling, gezondheid, welzijn en kwaliteit van (samen)leven. Was senior onderzoeker en hoofddocent bij respectievelijk het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit Utrecht. Wil via BrabantAdvies kennis en kunde samenbrengen ter ondersteuning van bestuurders bij beleidsambities voor meer gezonde Brabanders in de toekomst.

Koos van der Velden

Deskundige publieke gezondheid, infectieziekten, one health en zoönosen. Emeritus hoogleraar public health Radboudumc Nijmegen. Internationaal vergelijkend onderzoek van gezondheidssystemen heeft zijn aandacht, in het bijzonder de verbinding tussen de diverse onderdelen, volksgezondheid, curatie en zorg. Maakt zich er sterk voor dat gezondheid van elke Brabander een centrale rol speelt in beleid. Wil met de PRG gezondheidsrisico’s in kaart brengen en daar waar verbeteringen mogelijk zijn, adviseren over gerichte maatregelen.

Henk Jans

Deskundige op het gebied van milieu/leefomgeving en gezondheid. Arts Maatschappij en Gezondheid. Gewerkt voor de GGD’en in Brabant als milieuarts en de laatste jaren als zelfstandig adviseur. Maakt zich sterk voor de kwaliteit van omgeving in het publieke en fysieke domein in Brabant, van luchtverontreiniging tot belasting van bodem en water. Is betrokken bij vele maatschappelijke debatten hierover en geeft gezondheid én de perceptie hiervan door Brabanders, een prominente plaats. Dat laat hij ook duidelijk meewegen in de adviesfunctie voor BrabantAdvies/PRG.

Corné van Asten

Deskundige eerstelijnsgezondheidszorg, preventie en zorginnovatie. Directeur bestuurder bij Huisarts en Zorg, een regionale huisartsenorganisatie. Tevens voorzitter van de adviesraad van Alles is Gezondheid. Heeft een stevige visie op gezondheid en heeft oog voor innovatiekracht. Wil via BrabantAdvies en de PRG goede innovaties verbinden en opschalen, zodat alle Brabanders zich gezond voelen en ook meetbaar gezonder worden.

Anne Staadegaard – Huijbers

Deskundige diergezondheid, landbouw, one health en zoönosen. Dierenarts en werkzaam als Adviseur Gezondheid bij Topigs Norsvin. Heeft een goed beeld van de agrarische sector in Brabant. Zet zich binnen de PRG in voor het verbinden van gezondheid van mens en dier. Zoekt de combinatie op van wetenschappelijke kennis en praktijkkennis en zet die kennis graag in voor de advisering van BrabantAdvies.