Provinciale Raad voor de Leefomgeving

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving adviseert de provincie Noord-Brabant zowel gevraagd als op eigen initiatief over strategische beleidsvraagstukken inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Meer in het bijzonder betreft het de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling, wonen, milieu inclusief klimaat en externe veiligheid, waterbeheer, natuurbescherming, landbouw en voedsel, verkeer en vervoer, energie en infrastructuur.

Berend de Vries

Voorzitter Sinds 2021 concerndirecteur bij de gemeente Utrecht. Daarvoor heeft hij een carrière doorlopen als wethouder van de gemeente Tilburg met in zijn portefeuille onder andere ruimtelijk beleid, gebiedsontwikkeling, economie en duurzaamheid. Daarvoor was hij onder andere werkzaam op het ministerie van Economische Zaken en onderzoeker aan Tilburg University.

Ruud Leeijen

Secretaris Met zijn bestuurskundige achtergrond werkt Ruud graag aan de maatschappelijke vraagstukken van Brabant. Voor hij als beleidsadviseur bij BrabantAdvies aan de slag ging werkte hij voor gemeenten en als projectleider aan thema’s zoals overheidsparticipatie, sociale innovatie, gezondheid, sport en accommodaties. Vanuit zijn overtuiging en ervaring werkt hij altijd in co-creatie met betrokkenen. Dit zorgt voor een breed draagvlak van zijn adviezen. In zijn vrije tijd brengt Ruud graag tijd door met zijn gezin en vrienden. Ook voetbalt hij bij HVCH en maakt hij graag een wandeling. Ruud is tevens secretaris van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving.

Peter Verlaan

Secretaris-directeur bij Waterschap Aa en Maas. In zijn loopbaan en werk staan vraagstukken en opgaven voor een duurzame leefomgeving centraal. Werkte voorheen voor diverse gemeenten, is actief in raden van advies en voorzitter van diverse samenwerkingsverbanden. Veel ervaring met ruimtelijke vraagstukken, zeker waar water een belangrijke rol inneemt. Daarbij kijkt hij graag naar vernieuwende / innovatieve mogelijkheden, het smeden van samenwerking en het leggen van verbinding.

Erlend Deckers

Adviseur Circulaire Economie en Milieu. Werkt als programma manager Circulaire Economie binnen de unit Energy & Materials Transition van TNO. Heeft jarenlange ervaring in opzetten en werken binnen publiek-private samenwerking. Werkt in zijn huidige rol intensief samen met zowel overheden als bedrijfsleven voor het versnellen van de transitie naar een Circulaire Economie. Professionele achtergrond als projectmanager, programma manager, business development manager en leidinggevende binnen high tech industrie, mobiliteit en energie & materiaal transitie. Vele projecten en programma’s succesvol opgezet en geïmplementeerd, waaronder productinnovaties, supply chain innovatie & reorganisatie, innovatief verkeersmanagement gekoppeld aan automatisch rijden, en nationale beleidsondersteuning CE beleid. Heeft drive om technologie, gedrag en beleid bij elkaar te brengen.

Ferry van de Mosselaer

Deskundige maatschappelijke vraagstukken en burgerparticipatie. Senior docent-onderzoeker bij Fontys Academy for the Creative Economy in Tilburg. Promoveerde aan de KU Leuven op een onderzoek naar co-creatie in ruimtelijke plan- en beleidsvorming. Is een transdisciplinaire denker en doener. Zijn onderzoek en onderwijsactiviteit richt zich op het snijvlak van creativiteit, sociale innovatie, toekomstonderzoek, ruimtelijke ontwikkeling en participatie. Als Brabant Pionier was hij betrokken bij de ontwikkeling van de Brabantse Omgevingsvisie.

Joep Pernot

Wethouder in de gemeente Nuenen met o.a. portefeuilles financiën, economie, duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed en zorg. Deskundige op het gebied van netwerkinfrastructuur elektriciteits-, gas-, water-, warmte- en telecomnetwerken. Professionele carrière met technische en bedrijfskundige achtergrond in senior management bij telecom- en energiebedrijven, kabelleidingen aannemerij en high tech industrie met als nevenactiviteiten toezichthouden in onderwijs.

Jan Janse

Deskundige op gebied van natuur, water en landschap. Werkte op diverse plekken bij gemeenten, ministerie van VROM, een groot ingenieursbureau en bij Staatsbosbeheer. Is zelfstandig landschapsarchitect en adviseur naast werk bij Staatsbosbeheer. Werkt aan nieuwe bossen, grootschalig natuurherstel en is kennispartner voor klimaat in de stad, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Hij is lector aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en aan de HKU in Utrecht en verdiept zich in de relatie mens natuur en effecten van menselijk gedrag. Verder is hij bestuurder bij de Nederlandse vereniging van tuin -en Landschapsarchitecten.

Floris Alkemade

Architect die op verschillende schaalniveaus werkt. In 2014 werkte hij voor de Internationale Architectuur Biënnale van Rotterdam aan een Brabant studie die onder meer resulteerde in het grote wandtapijt in de hal van het Provinciehuis. Van 2015 tot en met 2021 was hij Rijksbouwmeester. In die functie agendeerde hij vele projecten en studies die zich op het snijvlak van ruimtelijke ordening en sociaalmaatschappelijke vraagstukken bevinden. Met het Panorama Nederland werd er een toekomst voor Nederland geschetst waarbij verbeeldings- en ontwerpkracht de motoren vormen voor een betere en samenhangende ruimtelijke inrichting. Hij publiceerde in 2020 het essay De Toekomst van Nederland met als ondertitel: De Kunst van Richting te Veranderen. In 2021 was hij een van de Zomergasten bij de VPRO en legde ook daar de link tussen de noodzakelijke veranderingen die ons te wachten staan en de bepalende rol van verbeeldingskracht daarin.

Renée Hoekman

Deskundige plattelandsontwikkeling. Oud bestuurder, eerder wethouder van de gemeente Geldrop-Mierlo met ervaring op het gebied van sociaal-economische en ruimtelijke vraagstukken en samenwerking tussen platteland en het stedelijk gebied. Richt zich vooral op de politieke en sociaal maatschappelijke consequenties van beleid en de wijze waarop de burgerparticipatie en de communicatie wordt vormgegeven.

Joost de Kruijf

Deskundige mobiliteit. Werkt als innovator Mobiliteit en Ruimte bij Breda University of Applied Sciences en is programmaleider Leefbare Stad binnen de Logistics Community Brabant. Hij werkt daarbij intensief samen met andere (ook internationale) kennispartners, overheid, belangenorganisaties en ondernemers. Hij draagt bij aan de advisering over infrastructurele en ruimtelijke projecten.

Patrick Vermeulen

Adviseur leefomgeving, veerkracht en participatie. Directeur-Bestuurder van het PON /Telos, onderzoeksbureau voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en provincie op het sociale, culturele en omgevingsdomein. Is altijd op zoek naar wat mensen beweegt en hoe dat te vertalen in effectief beleid. Tevens lid RvC van een woningcorporatie en verbonden aan Tilburg University.

Frederike Praasterink

Deskundige agrofood. Is lector Future Food Systems aan HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch, werkt integraal – en samen met studenten – aan transitie van het landbouw- én voedselsysteem, werkte internationaal voor de FAO (Food & Agriculture Organization) in Azië, Midden-Oosten en Oost-Europa. Brengt onze adviezen op het terrein van landbouw en voedsel , maar ook bij de klimaat- en energie transitie en stikstofaanpak op een hoger plan.

Mariëlle Overboom

Deskundige wonen. Werkt bij gemeente Dordrecht op terrein van ruimtelijke ordening, wonen en de samenwerking in de Zuidelijke Randstad. Woont in Breda, was daar actief in de gemeenteraad en was ook lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Ze heeft een actieve rol in de advisering op thema’s als werklocaties en omgevingswet, met veel kennis van beleid en uitvoering.