Provinciale Raad voor de Leefomgeving

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving adviseert de provincie Noord-Brabant zowel gevraagd als op eigen initiatief over strategische beleidsvraagstukken inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Meer in het bijzonder betreft het de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling, wonen, milieu inclusief klimaat en externe veiligheid, waterbeheer, natuurbescherming, landbouw en voedsel, verkeer en vervoer, energie en infrastructuur.

Pieter van Geel

Voorzitter Was staatssecretaris ruimtelijke ordening en milieu en gedeputeerde in Brabant, stond daar aan de wieg van het streekplan en de aanpak van de reconstructie. Is volop actief op verschillende ruimtelijke domeinen zoals het landelijk klimaatakkoord. Geeft als voorzitter ruimte voor inbreng van alle leden. Heeft met zijn ervaring op alle overheidsniveaus op milieu en ruimtelijke ordening een gefundeerde inbreng in de adviezen.

Joep Pernot

Wethouder in de gemeente Nuenen met o.a. portefeuilles financiën, economie, duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed en zorg. Deskundige op het gebied van netwerkinfrastructuur elektriciteits-, gas-, water-, warmte- en telecomnetwerken. Professionele carrière met technische en bedrijfskundige achtergrond in senior management bij telecom- en energiebedrijven, kabel- leidingen aannemerij en high tech industrie met als nevenactiviteiten toezichthouden in onderwijs.

Jan Janse

Deskundige op gebied van natuur, water en landschap. Werkte op diverse plekken bij gemeenten, ministerie van VROM, een groot ingenieursbureau en bij Staatsbosbeheer. Is zelfstandig landschapsarchitect en adviseur naast werk bij Staatsbosbeheer. Werkt aan nieuwe bossen, grootschalig natuurherstel en is kennispartner voor klimaat in de stad, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Hij is lector aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en aan de HKU in Utrecht. Hij verdiept zich in de relatie mens natuur en effecten van menselijk gedrag. Jan tekent en schildert en houdt van sporten in de natuur. Jan is bestuurder bij de Nederlandse vereniging van tuin -en Landschapsarchitecten.

Floris Alkemade

Architect die op verschillende schaalniveaus werkt. In 2014 werkte hij voor de Internationale Architectuur Biënnale van Rotterdam aan een Brabant studie die onder meer resulteerde in het grote wandtapijt in de hal van het Provinciehuis. Van 2015 tot en met 2021 was hij Rijksbouwmeester. In die functie agendeerde hij vele projecten en studies die zich op het snijvlak van ruimtelijke ordening en sociaalmaatschappelijke vraagstukken bevinden. Met het Panorama Nederland werd er een toekomst voor Nederland geschetst waarbij verbeeldings- en ontwerpkracht de motoren vormen voor een betere en samenhangende ruimtelijke inrichting. Hij publiceerde in 2020 het essay De Toekomst van Nederland met als ondertitel: De Kunst van Richting te Veranderen. In 2021 was hij een van de Zomergasten bij de VPRO en legde ook daar de link tussen de noodzakelijke veranderingen die ons te wachten staan en de bepalende rol van verbeeldingskracht daarin.

Ruud Leeijen

Met zijn bestuurskundige achtergrond werkt Ruud graag aan de maatschappelijke vraagstukken van Brabant. Voor hij als beleidsadviseur bij BrabantAdvies aan de slag ging werkte hij voor gemeenten en als projectleider aan thema’s zoals overheidsparticipatie, sociale innovatie, gezondheid, sport en accommodaties. Vanuit zijn overtuiging en ervaring werkt hij altijd in co-creatie met betrokkenen. Dit zorgt voor een breed draagvlak van zijn adviezen. In zijn vrije tijd brengt Ruud graag tijd door met zijn gezin en vrienden. Ook voetbalt hij bij HVCH en is hij politiek betrokken in Bernheze. Per januari 2023 is Ruud secretaris van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving.

Renée Hoekman

Deskundige plattelandsontwikkeling. Oud bestuurder, eerder wethouder van de gemeente Geldrop-Mierlo met ervaring op het gebied van sociaal-economische en ruimtelijke vraagstukken en samenwerking tussen platteland en het stedelijk gebied. Richt zich vooral op de politieke en sociaal maatschappelijke consequenties van beleid en de wijze waarop de burgerparticipatie en de communicatie wordt vormgegeven.

Marinke Wijngaard

Deskundige circulaire economie en milieu. Is op deze terreinen ook verantwoordelijk bij TNO. Werkte eerder bij DSM en ICI in biotechnologie en plastics. Actief in het opzetten en besturen van publiek private samenwerkingen. Met haar kennis en inzichten versterkt ze de adviezen van BrabantAdvies, van stikstof tot circulaire economie.

Joost de Kruijf

Deskundige mobiliteit. Werkt als innovator Mobiliteit en Ruimte bij Breda University of Applied Sciences en is programmaleider Leefbare Stad binnen de Logistics Community Brabant. Hij werkt daarbij intensief samen met andere (ook internationale) kennispartners, overheid, belangenorganisaties en ondernemers. Hij draagt bij aan de advisering over infrastructurele en ruimtelijke projecten.

Patrick Vermeulen

Adviseur leefomgeving, veerkracht en participatie. Directeur-Bestuurder van het PON /Telos, onderzoeksbureau voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en provincie op het sociale, culturele en omgevingsdomein. Is altijd op zoek naar wat mensen beweegt en hoe dat te vertalen in effectief beleid. Tevens lid RvC van een woningcorporatie en verbonden aan Tilburg University.

Dianne Schellekens

Deskundige water. Zelfstandig ondernemer op terrein van gebiedsontwikkeling en duurzaamheid, project- en procesondersteuning (Schellekens Project & Proces), raadslid gemeente Vught en voormalig lid van Algemeen Bestuur Waterschap de Dommel. Vraagt aandacht voor de effecten van klimaatverandering op de Brabantse leefomgeving.

Piet Duizer

Deskundige natuur, cultuur, educatie en promotie. Zelfstandig ondernemer Adpublicum, Publieksstrategieën voor natuur en cultuur(educatie), was directeur IVN voor Brabant en Limburg, vindt betrokkenheid van Brabanders bij de inrichting van de leefomgeving essentieel. Hij is er scherp op dat die aspecten onderdeel zijn van de adviezen van de PRL en BrabantAdvies.

Frederike Praasterink

Deskundige agrofood. Is lector Future Food Systems aan HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch, werkt integraal – en samen met studenten – aan transitie van het landbouw- én voedselsysteem, werkte internationaal voor de FAO (Food & Agriculture Organization) in Azië, Midden-Oosten en Oost-Europa. Brengt onze adviezen op het terrein van landbouw en voedsel , maar ook bij de klimaat- en energie transitie en stikstofaanpak op een hoger plan.

Mariëlle Overboom

Deskundige wonen. Werkt bij gemeente Dordrecht op terrein van ruimtelijke ordening, wonen en de samenwerking in de Zuidelijke Randstad. Woont in Breda, was daar actief in de gemeenteraad en was ook lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Ze heeft een actieve rol in de advisering op thema’s als werklocaties en omgevingswet, met veel kennis van beleid en uitvoering.