Provinciale Raad voor de Leefomgeving

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving adviseert de provincie Noord-Brabant zowel gevraagd als op eigen initiatief over strategische beleidsvraagstukken inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Meer in het bijzonder betreft het de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling, wonen, milieu inclusief klimaat en externe veiligheid, waterbeheer, natuurbescherming, landbouw en voedsel, verkeer en vervoer, energie en infrastructuur.

Renée Hoekman

Deskundige plattelandsontwikkeling. Oud bestuurder, eerder wethouder van de gemeente Geldrop-Mierlo met ervaring op het gebied van sociaal-economische en ruimtelijke vraagstukken en samenwerking tussen platteland en het stedelijk gebied. Richt zich vooral op de politieke en sociaal maatschappelijke consequenties van beleid en de wijze waarop de burgerparticipatie en de communicatie wordt vormgegeven.

Pieter van Geel

Voorzitter Was staatssecretaris ruimtelijke ordening en milieu en gedeputeerde in Brabant, stond daar aan de wieg van het streekplan en de aanpak van de reconstructie. Is volop actief op verschillende ruimtelijke domeinen zoals het landelijk klimaatakkoord. Geeft als voorzitter ruimte voor inbreng van alle leden. Heeft met zijn ervaring op alle overheidsniveaus op milieu en ruimtelijke ordening een gefundeerde inbreng in de adviezen.

Marinke Wijngaard

Deskundige circulaire economie en milieu. Is op deze terreinen ook verantwoordelijk bij TNO. Werkte eerder bij DSM en ICI in biotechnologie en plastics. Actief in het opzetten en besturen van publiek private samenwerkingen. Met haar kennis en inzichten versterkt ze de adviezen van BrabantAdvies, van stikstof tot circulaire economie.

Joost de Kruijf

Deskundige mobiliteit. Werkt als innovator Mobiliteit en Ruimte bij Breda University of Applied Sciences en is programmaleider Leefbare Stad binnen de Logistics Community Brabant. Hij werkt daarbij intensief samen met andere (ook internationale) kennispartners, overheid, belangenorganisaties en ondernemers. Hij draagt bij aan de advisering over infrastructurele en ruimtelijke projecten.

Patrick Vermeulen

Adviseur leefomgeving, veerkracht en participatie. Directeur-Bestuurder van het PON /Telos, onderzoeksbureau voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en provincie op het sociale, culturele en omgevingsdomein. Is altijd op zoek naar wat mensen beweegt en hoe dat te vertalen in effectief beleid. Tevens lid RvC van een woningcorporatie en verbonden aan Tilburg University.

Frans Stienen

Deskundige stedelijke gemeenten. Oud bestuurder, voorheen wethouder in Helmond voor Stedelijke Ontwikkeling. Levert input met volop ervaring in beleid en uitvoering in gemeenteland, van wonen tot sport, werklocaties en leefbaarheid. Stelt zich bij de vraagstukken van vandaag telkens de vraag wat de betekenis hiervan is voor de Brabander.

Dianne Schellekens

Deskundige water. Zelfstandig ondernemer op terrein van gebiedsontwikkeling en duurzaamheid, project- en procesondersteuning (Schellekens Project & Proces), raadslid gemeente Vught en voormalig lid van Algemeen Bestuur Waterschap de Dommel. Vraagt aandacht voor de effecten van klimaatverandering op de Brabantse leefomgeving.

Piet Duizer

Deskundige natuur, cultuur, educatie en promotie. Zelfstandig ondernemer Adpublicum, Publieksstrategieën voor natuur en cultuur(educatie), was directeur IVN voor Brabant en Limburg, vindt betrokkenheid van Brabanders bij de inrichting van de leefomgeving essentieel. Hij is er scherp op dat die aspecten onderdeel zijn van de adviezen van de PRL en BrabantAdvies.

Nol Verdaasdonk

Deskundige ruimtelijke inrichting, natuur en milieu. Oud-directeur Brabantse Milieufederatie, heeft een passie voor ‘planet’, probeert verbindingen tussen fysieke en geografische domein en daarbij horende stakeholders te leggen. Kenner van Brabantse natuurvraagstukken en vanuit die kennis bij uitstek in staat adviezen concreet te maken.

Frederike Praasterink

Deskundige agrofood. Is lector Future Food Systems aan HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch, werkt integraal – en samen met studenten – aan transitie van het landbouw- én voedselsysteem, werkte internationaal voor de FAO (Food & Agriculture Organization) in Azië, Midden-Oosten en Oost-Europa. Brengt onze adviezen op het terrein van landbouw en voedsel , maar ook bij de klimaat- en energie transitie en stikstofaanpak op een hoger plan.

Mariëlle Overboom

Deskundige wonen. Werkt bij gemeente Dordrecht op terrein van ruimtelijke ordening, wonen en de samenwerking in de Zuidelijke Randstad. Woont in Breda, was daar actief in de gemeenteraad en was ook lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Ze heeft een actieve rol in de advisering op thema’s als werklocaties en omgevingswet, met veel kennis van beleid en uitvoering.